Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/03/2019

Yauhas 17:1-26
Tswv Yexus Kev Thov Vajtswv

“Kuv ua rau koj tau koobmeej hauv ntiajteb no; tes haujlwm uas koj kom kuv ua, kuv twb ua tiav lawm. Txiv, nimno kuv nyob ntawm koj lub xubntiag; thov koj ua rau kuv tau koob meej ib yam li thaum uas tseem tsis tau tsim lub ntiajteb no wb ibtxwm tau koob meej” (nqe 4, 5).

Lus nug xav : Tswv Yexus tau thov Vajtswv pab rau leej twg lub sijhawm Nws thov Vajtswv? Tswv Yexus thov Vajtswv pab rau lawv yam dab tsi? Vim licas Nws yuav thov Vajtswv li ntawd? Koj txaus siab thov Vajtswv pab rau koj cov txheeb ze, phooj ywg, Pawgntseeg, thiab cov xeeb ntxwv lawm tau? Koj thov Vajtswv txog yam dabtsi?

Peb yuav hais tau tias Tswv Yexus zaj lus thov Vajtswv hauv Yauhas 17 yog zaj qauv zoo tshaj plaws hauv Vajlugkub Tshiab. Nyob hauv zaj lus thov Vajtswv no, Tswv Yexus ua qauv zoo rau peb xyaum hauv kev thov Vajtswv, kom tau Vajtswv hnov thiab teb peb tej lus thov.

Ua ntej, Tswv Yexus thov Vajtswv rau Nws tus kheej kom Nws tsis txhob ua mus li Nws lub siab xav tiamsis ua txhua yam mus li Vajtswv lub siab ntshaw uas Vajtswv npaj rau Nws los hauv lub ntiajteb no (nqe 1-5). Tswv Yexus thov koj Vajtswv ib leeg tau koob meej vim Nws paub tias Nws lub sijhawm twb los ze lawm. Tseeb tias Nws ua rau Vajtswv tau koob meej dhau los ntawm tej txujci uas Nws tau ua hauv lub ntiajteb no, thiab qhov koob meej loj tshaj plaws Nws yuav ua tau rau Leej Txiv yog txuas siab raug txomnyem thiab tuag saum tus ntoo khaublig. Tibneeg suav tias qhov uas Tswv Yexus tuag yog Nws swb lawm tiamsis tseeb tiag ntawd yog kev muaj yeej vim Nws tau hais ua ntej rau cov Thwjtim lawm tias peb hnub Nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab qhov uas Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los haj yam coj koob meej los rau Nws.

Thib ob, Tswv Yexus thov Vajtswv rau cov thwjtim (nqe 6-19). Nws taij thov Vajtswv nyob nrog lawv thiab hloov lawv lub neej dua tshiab. Tswv Yexus paub tias lub sijhawm Nws raug ntes lawv yuav khiav ri sua mus rau txhua qhov, vim li ntawd Nws thov Vajtswv pab rau lawv kom lawv muaj lub siab tawv los ua Nws tes haujlwm hauv lub ntiajteb no ntxiv mus. Tsis yog Nws tsuas thov Vajtswv pab rau cov thwjtim xwb Nws tseem thov Vajtswv hloob lawv dua tshiab kom lawv muaj lub neej dawbhuv, cais tawm los ua Vajtswv tes haujlwm.

Thib peb, Tswv Yexus thov Vajtswv pab rau Pawgntseeg, rau peb txhua tus, thiab peb cov xeeb ntxwv tom ntej (nqe 20-26). Tswv Yexus thov Vajtswv pab rau peb txhua tus kom peb koom ua ib lub siab rau hauv Nws mus raws li tus qauv uas Kuv nyob hauv kuv Txiv thiab kuv Txiv nyob hauv kuv, xwb tsis yog sib koom li tibneeg txojkev xav; thiab Nws kuj thov Vajtswv pab rau peb kom peb koom nrog Nws txais tau koob meej rau yav tom ntej. Dhau los ntawm Tswv Yexus tej lus taij thov Vajtswv pab rau cov thwjtim thiab Pawgntseeg niaj hnub nim no peb thiaj muaj txojkev sib koom ua ke hauv Vajtswv los ua Nws tes haujlwm, kov yeej ntiajteb, sawv ruaj khov hauv ntiajteb, thiab tuav kevntseeg ruaj khov. Dhau ntawd ntiajteb yuav paub txog Tswv Yexus. Koj puas xyaus mus li Tswv Yexus los thov Vajtswv pab rau Pawgntseeg kom muaj kev sib koom, thiab rau tej xeeb ntxwv yav tom ntej muaj lub siab hlub Vajtswv thiab ua Nws tes haujlwm ?

Lo lus taij thov xaus hauv zaj lus thov no yog taij thov kom Tswv Yexus yuav nyob hauv cov thwjtim (nqe 26). Qhov no tau Tswv Yexus rov hais dua ib zaug ua ntej Nws yuav mus saum ntuj, Tswv Yexus haistias : ‘Kuv yuav nrog nej nyob mus txog hnub lub ntiajteb no kawg’ (Mathais 28 :20). Vajtswv tau foom hmoov rau Yexus tej lus taij thov dhau los lawm 2000 ntau lub xyoo, thiab Vajtswv tseem yuav foom koob hmoov mus txog hnub lub ntiajteb no kawg.

Koj yuav tsum ua lub neej licas kom Vajtswv txaus siab, thiab kom yuav muaj plhus ntxhias hais rau Vajtswv tias: ‘kuv tau txhawb nqa koj hauv lub ntiajteb no, ua tiav tes haujlwm uas koj cob rau kuv’?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua tsaug rau koj tus dej siab dhau los ntawm koj kev thov Vajtswv. Thov koj pab kuv thiab Vajtswv koj Pawgntseeg paub ua lub neej hwm koj, muaj kev sib koom tes los mus ua koj tes haujlwm pub rau koj thiaj yuav tshaj tawm txojmoo zoo mus thoob ntiajteb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top