Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/03/2019

Malakaus 11:1-10
Tswv Yexus Mus Hauv Lub Nroog Yeluxalees

“Vajtswv yog tus Vajntxwv uas kav tagnrho lub ntiajteb no, cia li hu nkauj qhuas nws!” (Nkauj 47:7)

Lus nug xav : Tswv Yexus mus rau hauv Yeluxalees licas? Vim licas Tswv Yexus yuav txo hwjchim qis li ntawd mus rau hauv Yeluxalees ? Qhov uas Tswv Yexus caij ib tug menyuam nees luav mus rau hauv Yeluxalees txhawb koj lub zog licas ?

Feem ntau txhua lub tebchaws puav leej muaj kev txais tos ib tug neeg tseemceeb zoo heev : Tej tsheb loj thiab zoo heev tsav lawv, tej kev los lawv muab ntaub pua zoo nkauj heev, tej suab xub tawg nrov zom zaws txais tos. Cov tub hu nkauj, cov tub ncaws pob mas cov neeg uas tuaj txais tos yuav tsum sawv ntawm kev ntau xub moos thiaj tau ntsib tus neeg uas lawv nyiam. Cov neeg uas tuaj txais tos ntawd lawv npaj txhua yam zoo heev txawm tias lawv tsuas ntsib tus neeg uas lawv nyiam ob peb feeb xwb.

Qhov uas Tswv Yexus mus rau hauv Yeluxalees rhuav tej kevcai txais tos loj thiab zoo heev ntawd. Tswv Yexus npaj ib yam cuab yeej los ris Nws, yam cuab yeej ntawd yog ib tug menyuam nees luav. Cov neeg uas txais tos Yexus kuj tsis ua tib zoo npaj ua ntej kom zoo. Lawv zoo siab hlo txais tos Tswv Yexus los ntawm qhov uas muab lawv tej tsho pua kev, tej nplooj toov laj uas lawv nyuam qhuav txiav nram hav teb los pua rau txojkev hloov rau tej ntaub uas zoo nkauj heev.

Vim licas ‘Vajtswv Leej Tub yuav mus rau hauv lub nroog ntawd los ntawm kev txo hwjchim li ntawd? Nws yog Vajtswv ntawm txhua tus tswv vim licas Nws yuav xaiv mus rau hauv Yeluxalees los ntawm kev txo hwjchim qis heev li ntawd? Thib ib, qhov uas Tswv Yexus txo hwjchim qis heev li ntawd los yog Nws xav coj txojkev kaj siab los rau txhua tus. Tswv Yexus los tsis yog coj kev nruj tsiv los, tiamsis Nws coj kev thaj yeeb los rau txhua tus (Yaxayas 9 :5,6). Thib ob, Nws xav qhia rau sawv daws paub tias Nws los ib yam li cov Cevlus tau qhia tseg ua ntej lawm (Chivkeeb 49 :10,11a). Ntxiv ntawd yog Nws xav qhia rau sawv daws paub tias Nws yog Daviv caj ceg. Tswv Yexus yog Vajntxwv tau los yug ua neeg, zaum saum ib tug menyuam nees luav, ib yam li cov Cevlus tau qhia ua ntej lawm tias : Saib lauj, nej tus vajntxwv tabtom los cuag nej lawm! Nws yog tus ncaj ncees thiab cojkev muaj yeej los, tiamsis nws txo hwjchim thiab caij ib tug neesluav los” (Xakhaliyas 9:9b).

Lub suab qw ‘Hau-xa-nas !’ txhais tias thov cawm peb lub sijhawm no! Pib muaj los ntawm Phau Ntawv Nkauj 118 :25-26. Cov pejxeem hauv nroog raws Yexus qab. Lawv lees paub Yexus thiab txhawb nqa Nws : ‘Hau-xa-na qhuas Vajtswv !

Qhov uas Tswv Yexus mus rau hauv Yeluxalees tsis zoo thooj li tibneeg ntiajteb kev txais tos tej neeg uas muaj meej mom hauv ntiajteb no, tiamsis Nws xwb thiaj yog tus Vajntxwv tiag. Tswv Yexus yog Vajntxwv, yog tus Tswv Cawmseej tau ywg roj los ntawm Vajtswv. Qhov uas nws kov yeej yog los ntawm sab ntsujplig tsis yog los ntawm kev tsov rog. Qhov uas Tswv Yexus kov yeej yog kov yeej los ntawm txoj kev hlub rau kev nruj tsiv, qhov tseeb rau qhov yuam kev, txojsia rau kevtuag, txojkev kaj siab tiag uas nyob mus ib txhis rau ntawm txojkev ntxhov siab. ‘Hau-xa-nas’ Tswv Yexus tau los yug pab cawm koj dim. Koj puas txais yuav Tswv Yexus thiab pehawm Nws lawm tau?

Tswv Yexus tus uas kuv tab tom pehawm. Kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug uas koj tau los yug ntawm kev txo hwjchim pab cawm kuv dim, thov koj pab kom kuv paub txhawb nqa koj mus tas kuv sim neej.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 35.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top