Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/03/2019

Yauhas 16:16-33
Kev Nyuaj Siab Dhau Los Ua Kev Zoo Siab

“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias nej yuav quaj thiab ntxhov siab, tiamsis neeg ntiajteb yuav zoo siab kawg li; nej yuav nyuaj siab, tiamsis nej tej kev nyuaj siab ntawd yuav hloov ua kev zoo siab” (nqe 20).

Lus nug xav: Tswv Yexus hais dabtsi rau Nws cov thwjtim? Lawv to taub txog tej uas Tswv Yexus hais ntawd licas? Vim licas cov thwjtim nyuaj siab? Tswv Yexus siv daim duab dab tsi los txhawb lawv lub zog? Yuav ua licas koj nrhiav paub tau Vajtswv tus dej siab hauv kev ua neej kom tej kev nyuaj siab dhau los ua kev zoo siab?

Cov thwjtim tsis to taub ib yam dabtsi thaum uas Nws hais tias, Nws yuav rov qab mus cuag Leej txiv thiab lawv yuav tsis pom Nws ib ntug tiamsis lawv yuav rov qab pom Nws dua, ua rau lawv nyuaj siab kawg li, lawv tsis paub tias qhov uas Yexus yuav mus cuag Leejtxiv yog dabtsi. Lawv sib nug zom zaws haistias tej uas Tswv Yexus qhia muaj ntsiab lus dabtsi ? Tshuav tsis ntev yog tshuav hov ntev li thiab? Ob peb hnub lossis ob peb hlis?

Tswv Yexus paub txhua yam uas lawv xav, lawv txhawj, thaum uas cov thwjtim hnov Yexus tej lus ntawd. Vim li ntawd, Tswv Yexus tsis teb lawv kiag, tiamsis Nws muab tej piv txwv los qhia rau lawv kom lawv to taub. Nws qhia tias, tshuav tsis ntev lub ntiajteb yuav muaj kev zoo siab vim lawv twb ntsia tau Yexus rau saum ntoo khaublig lawm, lub sijhawm no cov thwjtim yuav quaj ntsuag thiab nyuaj siab. Txawm li ntawd los lawv tej kev nyuaj siab yuav dhau los ua kev zoo siab vim cov thwjtim yuav tsis ntsib Tswv Yexus thaum Nws tuag, nws faus, thiab nyob hauv qhov ntxa, tiamsis txog hnub thib peb uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, mas cov thwjtim yuav ntsib Nws. Tiamsis ib ntu tsis ntev tom qab ntawd xwb Nws yuav rov qab mus saum ntuj thiab cia Vaj Ntsujplig los nyob hauv lawv lub siab.

Tswv Yexus tsis haistias txojkev mob plab ntawm leej niam uas yuav yug menyuam tsis hloov tau rau txojkev zoo siab, tiamsis Nws xav haistias txojkev mob ntawd yuav hloov los ua ib txojkev zoo siab. Tus menyuam uas yuav yus los ua rau leej niam mob, kuj yog ib txojkev zoo siab ! Ntawm no yog tej yam uas yuav tshwmsim los rau tus ntseeg lub neej. Vajtswv cia tej kev sim siab, nyuaj siab uas los raug rau peb kom dhau tej ntawd peb yuav muaj kev zoo siab. Qhov uas ua rau cov thwjtim nyuaj siab, ntxhov siab los twb vim yog lawv tsis ua tib zoo tig pob ntseg los mloog Yexus tej lus hais vim li ntawd lawv thiaj tsis to taub. Kuj ib yam li ntawd, hauv txojkev uas nrog Yexus mus, muaj ntau zaug peb yuav tsis to taub txog tej yam uas Vajtswv cia los raug rau peb lub neej, ua rau peb nyuaj siab, ntxhov siab, tiamsis yog peb ntseeg siab rau ntawm Vajtswv thiab taij thov kev cob qhia ntawm Nws rau peb lub neej saib yog dabtsi, ces peb yuav tsis nyuaj siab, ntxhov siab tiamsis peb yuav dhau los muaj lub neej zoo siab vim Vajtswv lub homphiaj zoo kawg nkaus rau peb lub neej.

Hauv koj lub neej uas raws Yexus qab, puas muaj tej kev nyuaj siab dabtsi uas tom qab no dhau los ua kev zoo siab? Koj tau qhia qhov ntawd rau leej twg? Koj puas ua Vajtswv tsaug rau txhua yam uas Nws ua rau koj kawm tau?

Vajtswv tus uas kuv pehawm thiab teev tiam. Thov koj pab kom kuv paub ntseeg koj tas siab txawm muaj ntau yam tshwm sim los rau kuv lub neej, vim kuv paub tias koj muaj homphiaj zoo rau kuv lub neej.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top