Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/03/2019

Yaxayas 44:1-23
Tig Rov Los Cuag Vajtswv

“Kuv muab nej tej kev txhaum tshem mus povtseg ib yam li tauv huab, thiab tshem nej lub txim ib yam li lub lwg dej thaum sawv ntxov. Nej cia li rov los cuag kuv, kuv yog tus uas txhiv nej dim” (nqe 22).

Lus nug xav: Vajtswv tau ua licas rau Nws haivneeg ? Ib zaug ntxiv, Yaxayas hais licas txog tej mlom thiab tej neeg uas puab tej mlom ntawd? Muaj lus cog tseg dabtsi thiab txoj koob hmoov twg rau koj thaum koj nyeem ntu Vajlugkub no?

Nyob hauv ntu Vajlugkub no, ib zaug ntxiv Vajtswv cog lus tseg rau cov Yixalayees uas muaj lub siab ncaj ncees tias, Nws yuav pab thiab yuav foom koob hmoov rau lawv. Nws yuav tso dej ntws saum tej av qhuav nkig nkuav los (nqe 3) txhais tau tias Nws yuav foom koob hmoov ntawm sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huv tibsi rau lawv tej xeeb ntxwv. Nws yuav tso Nws tus ntsujplig los rau saum lawv cov xeeb ntxwv thiab ua kom lawv cov xeeb ntxwv loj hlob mos nyoog ib yam li tej nroj uas tuaj ze ntawm ntus dej (nqe 4). Tsis yog cov neeg mus ua qhev tim Npanpiloos rov los thiaj txais tau tej koob hmoov no xwb, tiamsis yog tasnrho txhua tus uas ntseeg tus Mexiyas uas Vajtswv txib los puav leej txais tau. Nyob hauv nqe 5, thaum uas haistias yuav muaj coob leej ntau tug uas tsis yog haiv neeg Yixalayees ‘lees tias lawv yog Vajtswv tug’ Vajtswv xav qhia tias lwm haiv neeg los puav leej tau Vajtswv lub npe (Yaxayas 43 :7).  

Vajtswv rov hais txog haiv neeg Yixalayees thiab lwm haiv neeg ntxiv dua. Vajtswv hu tias Nws yog cov Yixalayees tus Vajntxwv (nqe 6). Tsis yog Vajtswv tswj ib puas tsav yam xwb, tiamsis Nws kuj yog tus Tswv Cawmseej. Tsis muaj lwm tus Vajtswv uas nyob ua ntej Nws thiab tom qab Nws uas yuav muaj hwjchim loj dua Nws (nqe 8). Vajtswv kuj kom cov vajtswv uas muaj coob leej ntau tug pehawm sim hais txog tej yam uas yuav muaj los yav tom ntej saib zoo licas (7:21-24), tiamsis cov vajtswv no ua tsis tau vim lawv tsis yog vajtswv tiag. Tsis yog tej mlom thiaj tsis muaj nqis xwb, tiamsis tasnrho txhua tus neeg uas puab tau tej tus mlom ntawd puav leej tsis muaj nqis huvsi. Lawv yog neeg dig muag thiab tsis paub qab hau (nqe 9). Vajtswv ntxub cov neeg uas pe mlom heev kawg li (41 :24).

Nyob hauv feem kawg ntawm ntu Vajlugkub no, Yaxayas qhia rau peb pom txog qhov sib txawv ntawm cov Yixalayees thiab cov neeg uas pe mlom. Cov neeg uas ntseeg ib yam li cov Yixalayees ntseeg yuav txais tau kev cawmdim thiab muaj kev cia siab, tiamsis cov neeg uas pe mlom tsis muaj kev cia siab. Cov Yixalayees yuav ua lub neej hauv qhov kaj uas yog Vajtswv lub hwjchim, tiamsis cov pe mlom nyob hauv txojkev tsaus ntuj nti. Cov neeg Yixalayees tau txais kev zam txim tsis yog vim lawv tej kev txhaum me, tsis txaus ntshai, tiamsis Vajtswv yog tus ncaj ncees thiaj muaj kev hlub txiav txim siab zam txim pub rau lawv. ‘Nej cia li rov los cuag kuv’ (nqe 22) qhia rau peb paub tias lawv yuav txais tau kev zam txim yog tias lawv ua mus li Vajtswv lub suab nqua hu, lees lawv tej kev txhaum thiab tig rov los cuag Vajtswv.

Yam kev txhaum dabtsi uas koj yuav tsum lees txim, koj thiaj yuav txais tau Vajtswv txojkev zam txim hnub no ?

Thov qhuas thiab ua Vajtswv tsaug vim qhov uas kuv tau los ua Nws tug, thiab vim kuv txoj kev txhaum loj uas tau Nws zam txim. Niaj hnub nim no tshuav coob leej ntau tug tsis tau txais kev zam txim, thov kom dhau los ntawm kuv lub neej, lawv yuav tau ntsib Vajtswv thiab txais tau kev zam txim.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top