Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/03/2019

Yaxayas 43:14-28
Ib Tes Haujlwm Tshiab

“Kuv tabtom ua yam tshiab; nimno yam ntawd twb tshwm tuaj lawm, nej tsis pom yam ntawd li los? Kuv yuav ua ib txojkev mus phua plhawv hauv tej nras mojsab qhua, thiab muaj dej txhawv ntws nto hauv tej tiaj suabpuam” (nqe 19).

Lus nug xav : Cov Yixalayees tiam uas Yaxayas nyob to taub txog tes haujlwm tshiab uas Vajtswv yuav ua yog tes haujlwm dabtsi? Niaj hnub nimno, peb to taub tes haujlwm tshiab no licas? Tes haujlwm tshiab twg li uas Vajtswv ua rau koj lub sijhawm ze ze no?

Tom qab 2000 xyoo, peb yog cov ntseeg Yexus uas nyob rau tiam vam meej no peb to taub tias lub homphiaj rau txojkev cawmdim twb muaj ua ntej thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb lawm (1Petus 1:19-20) ua tau Vajlugkub hu txojkev cawmdim no yog ib qhov uas zoo kawg nkaus, tau muab zais cia ntau txhiab xyoo dhau los. Txoj kev cawmdim yog dhau los ntawm Tswv Yexus txojkev tuag kuj tau muab zais tsis qhia rau ib leej twg paub, tsis hais tasnrho cov timtswv (1Petus 1:12). Tabsis qhov no tsis tau txhais tias, cov cevlus tsuas sawv cev Vajtswv qhia tej yam uas Vajtswv xav kom cov pejxeem paub xwb uas lawv tsis to taub txog tej lus ntawd. Tej zaug lawv kuj yuav tsis paub tasnrho lub ntsiab hauv tej uas lawv qhia, tiamsis lawv paub tias tej lus uas lawv hais muaj nqis licas rau lawv tiam. Lawv paub tias Vajtswv yuav pab cawm lawv haiv neeg. Yaxayas paub tias tebchaws Npanpiloos yuav raug puas tsuaj. Nws paub tias Vajtswv yuav pab cawm nws haiv neeg, tiamsis nws tsis paub Tswv Yexus txojkev pab cawm rau tibneeg ntiajteb ib hnub tom ntej.

Nyob hauv nqe 18 qhia rau peb paub tias cov neeg uas raug mus ua cev qhev twb raug txim txaus lawm. Kev txiav txim mus li tiam Vajlugkub qub twb xaus lawm. Vajtswv hais tias, Nws yuav ua ib tes haujlwm tshiab (nqe 19). Tiamsis tes haujlwm tshiab no yog dabtsi? Hauv qhov xwm txheej khiavdim, Vajtswv yog tus coj Nws haiv neeg khiav tawm hauv tebchaws Iziv los mus thiab ua rau cov tub rog Iziv raug tuag tas hauv hiavtxwv liab, thiab Nws tseem yuav ua ib tes haujlwm uas loj tshaj qhov ntawd thiab. Vim li ntawd, thaum uas Nws haistias, haiv neeg Yixalayees tsis txhob nco txog tej haujlwm dhau tas los (nqe 18), Vajtswv xav kom lawv zeem paub tias, Nws yuav ua ib tes haujlwm tshiab. Txij li thaum uas lawv mus ua cev qhev rov los zaum thib ob lawv yuav dhau tiaj suab puam los yog qhov chaw uas Vajtswv yuav ua dej ntws los rau lawv haus. Vim tej pejxeem Nws yuav ua kom lawv qhuas Nws. Yav pem suab yuav muaj kev khiav dim zaum thib peb yog lub sijhawm uas Tswv Yexus rov los zaug thib ob Nws yuav hu tasnrho cov uas ntseeg Nws los nyob ua ke (43:5-6) thiab lub sijhawm no yog lub sijhawm ib txhia xyoo rau hauv ntiajteb.

Tej yam qub dhau mus licas hauv koj lub neej? Txojkev cia siab tshiab ntawm koj rau Vajtswv yog txojkev cia siab licas?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug vim kuv muaj txojkev cia siab tshiab rau ntawm koj. Thov koj pab kom kuv muaj txaus kevntseeg los mus qhia koj tes haujlwm tshiab no rau lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top