Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/03/2019

Yaxayas 43:1-13
Tsis Muaj Lwm Tus Vajtswv

“Tus Tswv hais tias, “Cov Yixalayees, nej yog kuv cov timkhawv, kuv xaiv nej los ua kuv cov tubtxib kom nej thiaj paub kuv thiab ntseeg kuv, thiab paub hais tias kuv tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv. Yeej ibtxwm tsis muaj lwm tus vajtswv uas nyob ua ntej kuv thiab yav tom ntej los yuav tsis muaj li. Kuv tib leeg xwb thiaj yog tus Tswv, tsuas yog kuv tib leeg xwb thiaj cawm tau nej dim.” (nqe 10, 11).

Lus nug xav: Vajtswv hais licas rau cov Yixalayees ? Lawv raug hu los ua dabtsi? Muaj lus cog tseg dabtsi rau koj thiab tes haujlwm twg uas koj yuav tau ua hauv no?

Txawm tias cov mus ua cev qhev tau rov qab los rau hauv lawv lub tebchaws, los tom qab lub nroog Yeluxalees raug puas tshuaj rau xyoo 70 TY thiab cov Yudas raug tawg mus nyob rau txhua qhov, ces muaj coob leej ntau tus xav tias tej lus uas tus Cevlus Yaxayas hais ua ntej txog cov Yudais tseem tsis tau tiav. Ntau tiam dhau los, cov Yudais tseem niaj hnub rov los rau hauv lawv lub tebchaws, los txog rau xyoo 1948, tom qab cov Yudais raug tua nyob rau Hitler tiam thiab muaj kev tsov rog zaum thib ob, tebchaws Yixalayees thiaj tau rov txhim kho. Lub sijhawm ntawd, cov Yudais mam pom tias Yaxayas tej lus hais tau tiav, thiab muaj coob leej ntau tug ntseeg Yexus los kuj ntseeg ib yam li ntawd. Tes haujlwm no yuav ua rau peb xav tias, puas yog peb tab tom ua neej nyob rau tiam Vajlugkub qub ? tsis yog li ntawd, vim peb tab tom nyob rau tiam Vajlugkub tshiab thiab peb to taub Vajlugkub qub los ntawm Vajlugkub tshiab.

Nyob hauv Vajlugkub qub, Vajtswv qhia Nws txoj kev hlub rau haiv neeg Yixalayees txawm muaj ntau zaug lawv tsis mloog lus thiab tsis hwm Vajtswv. Vajtswv cog lus tseg tias, Nws yuav nyob nrog lawv thaum lawv hla dej hiav txwv thiab thaum lawv hla dhau cov nplaim hluav taws (nqe 2), vim Nws yog Vajtswv, yog lawv tus Tswv Cawmseej (nqe 3), yog tus uas tso lawv dim ntawm qhov tsaus ntuj nti ntawm sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huvsi. Nyob hauv Vajtswv tseem tshuav ntau yam ntau tsav zoo uas peb tibneeg ntiajteb yuav paub tsis taus.

Nyob hauv nqe 9, Nws kom txhua haiv neeg tuaj ua ke thiab kom lawv hais saib yuav muaj dabtsi tshwmsim yav tom ntej. Tseeb tiag yeej tsis muaj leej twg ua tau, vim tsuas muaj Vajtswv ib leeg xwb thiaj paub yav tom ntej. Nws nqua hu haiv neeg Yixalayees ua tim khawv rau Nws (nqe 10,12). Haiv neeg Yixalayees yuav tsum ua timkhawv tias tsis muaj dua lwm tus Vajtswv, tsis muaj dua lwm tus Tswv Cawmseej lawm, tsuas yog muaj Vajtswv tib leeg tus uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv xwb. Niaj hnub nimno, peb kuj yog cov uas ua tim khawv: Peb raug nqua hu los mus ua tim khawv kom thoob ntiajteb tias tsuas yog Tswv Yexus ib leeg xwb thiaj yog peb tus Tswv Cawm seej (Tes Haujlwm 1:8).

Koj tab tom tshaj tawm yam dabtsi thiab tshaj tawm licas ?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv ncaj ncees tshaj tawm Txojmoo Zoo rau txhua haiv neeg hauv qab ntu no kom lawv tau hnov txog koj ib leeg xwb thiaj yog peb tus Tswv cawm seej.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top