Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/03/2019

Yaxayas 42:10-25
Hom Tubtxib Twg ?

“Tus tswv hais tias, ‘Zoo heev, koj yog tus tubtxib uas zoo thiab ncaj ncees! Tej yam me me uas koj saib, koj ua ncaj, kuv yuav tsa koj ua tus saib yam uas loj. Koj cia li los nrog kuv nyob kaj siab lug!” (Mathais 25:21).

Lus nug xav : Yaxayas tau tsa suab hlo los hu zaj nkaus licas qhuas Vajtswv ? Tus tubtxib dig muag thiab lag ntseg hauv nqe 19 yog leej twg ? Hauv Vajlugkub tshiab qhia licas txog tes haujlwm ntawm ib tug tubtxib ? Tam sim no koj yog ib tug tubtxib zoo licas pub rau Vajtswv ?

Tej lus qhia txog Vajtswv ib tug tubtxib hauv (nqe 1-9) ua rau Yaxayas tsa suab hlo los hu nkauj qhuas Vajtswv. Yaxayas hais tias ntawm no yog zaj suab hu nkauj tshiab txog tej koob hmoov uas yuav muab pub rau cov Yixalayees. Yaxayas ntsia pom Vajtswv pub kev muaj yeej rau Nws haiv neeg. Nws yuav coj lawv tawm hauv kev ua cev qhev ntawm cov Npanpiloos mus, thiab nyob rau hnub uas Tswv Yexus los yug Nws yuav tso lawv tawm ntawm Xatas lub voj hlua khi.

Cov Cevlus tej lus hais tseg yuav tshwm tiav los ntawm ntau yam thiab ntau lub sijhawm sib txawv. Mus raws li Yaxayas tej lus qhia, mas zoo li uas muaj ob tug tubtxib ? Tom qab tus tubtxib ncaj ncees uas haum Vajtswv siab (nqe 1), yog qhia txog ib tug lag ntseg thiab dig muag rau Vajtswv tej lus (nqe 19), Tus tubtxib no yog leeg twg ? Nyob rau tej lub sijhawm mas tus tubtxib no yog hais txog haiv neeg Yixalayees tsis mloog Vajtswv lus. Txawm li ntawd los, qhov uas haiv neeg tsis mloog lus no yuav thaiv tsis tau Vajtswv tej lus cog tseg ua ntej txog Nws tib leej tub yuav los yug rau ib lub sijhawm tom ntej. Txawm tias haiv neeg Yixalayees, uas yog Vajtswv ib tug tubtxib dig muag, lag ntseg, tsis mloog lus (nqe 18-20) thiab lawv yuav raug tej teeb meem uas loj heev (nqe 25), los thaum kawg tus Cawmseej yuav yug los ntawm caj ces Yixalayees.

Tswv Yexus, tus uas yog caj ceg ntawm heev neeg Yixalayees, tus yog Pov thawjhlob, yog ib tug Cevlus, yog Vajntxwv, tau yug los rau hauv caj ceg Vajntxwv Daviv uas yog haiv neeg Yudais. Nyob hauv Vajlugkub tshiab, Mathais sau qhia rau peb paub txog Tswv Yexus cag ceg mus tob dua: tsis yog Daviv caj ceg xwb, tiamsis yog Npaxenpas ; tsis yog ntawm Yudas xwb tiamsis los ntawm Tasmaj; tsis yog los ntawm cov vajntxwv zoo Yau-as, Exekees tiamsis muaj cov vajntxwv phem ib yam li Manaxes thiab poj vajntxwv Anes. Ntawm no yog cov tso siab tasnrho rau Vajtswv. Peb txhua txhua tus puav leej raug hu los ua ib tug tubtxib uas ncaj ncees pub rau Vajtswv, tsis yog los ua ib tug tubtxib tub nkeeg. Peb raug hu los ua qhov kaj rau ntiajteb. Qhov kaj ntawm peb yuav tsum ci ib hnub heev zuj zus tsis yog plooj zuj zus rau hauv lub ntiajteb no.

Koj tau Vajtswv xaiv los ua Nws ib tug tubtxib zoo licas?

Vajtswv, thaum kuv saib mus rau ntawm koj lub rooj txiav txim loj uas txaus ntshai. Lub sijhawm ntawd kuv yuav qhia tasnrho txhua tes haujlwm uas kuv tau ua rau hauv ntiajteb. Thov koj pab kom kuv ua koj ib tug thwjtim ncaj ncees mus txog hnub kawg kom kuv thiaj yuav hnov tau koj lub suab “Zoo heev, koj yog tus tubtxib zoo thiab ncaj ncees.”

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top