Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/03/2019

Yaxayas 42:1-9
Pov thawjhlob, Cevlus, Vajntxwv

“Tus Tswv hais tias, “Tus no yog kuv tus tubtxib uas kuv txhawb nws lub zog; nws yog tus uas kuv xaiv tseg, kuv txaus siab heev rau nws. Kuv muab kuv tus ntsujplig rau nws, thiab nws yuav coj kev ncaj ncees los rau txhua haivneeg” (nqe 1).

Lus nug xav : ‘kuv tus tub txib’ uas Vajtswv hais ntawm no yog leej twg? Tus tubtxib no zoo licas thiab nws yuav ua tej haujlwm dabtsi? Tej uas tus tubtxib no ua tau hloov koj lub neej licas?

‘Tus tubtxib’ yuav coj kev ncaj ncees los rau txhua haivneeg, thiab nws yuav kho txhua tus mob zoo, thiab coj kev ncaj ncees los rau txhua haivneeg hauv ntiajteb no yog tej yam tseebceeb hauv feem ob ntawm phau Yaxayas (42 :1 ; 49 :3 ; 52 :13). Haiv neeg Yixalayees kuj tau hu ua Vajtswv tus tubtxib (41 :8). Muaj neeg cia siab tias ‘tus tubtxib ntawm haiv neeg Yixalayees’ yuav coj kev ncaj ncees, thiab kev thajyeeb los rau hauv lub ntiajteb (4,7) thiab haiv neeg Yixalayees kuj yuav yog qhov kaj rau lwm haiv neeg paub los ntseeg Vajtswv (nqe 6). Txawm li ntawd los, yog peb ua tib zoo xav, peb pom Vajtswv hais txog ib tug tubtxib tiag. Ntawm no yog ib tug neeg uas zoo txaus, ib tug neeg Yixalayees uas zoo txaus nkaus sawv cev rau tasnrho cov Yixalayees.

Thaum uas hais tej lus no, Yaxayas tsis paub tus neeg uas nws hais ntawd yog Tswv Yexus ntag. Tom qab no, Mathais tau Vaj Ntsujplig tshoov siab muab tej lus uas Yaxayas hais no los hais txog Tswv Yexus (Mathais 12 :15-21). Tswv Yexus yog tus pov thawjhlob uas zoo txaus nkaus, Nws los ris tibneeg ntiajteb lub txim (Henplais 7 :23-27). Nws coj kev ncaj ncees los rau hauv ntiajteb, txhua lub tebchaws yuav npaj tos thiab cia siab rau ntawm Nws txoj Kevcai uas ncaj ncees (nqe 4). Tswv Yexus yog ‘tej lus cog tseg tshiab’ coj tibneeg thiab Vajtswv rov los sib raug zoo tau ua ke (1Timautes 2 :5). Tswv Yexus yog qhov kaj rau lwm haiv neeg thiab nws yuav coj koob hmoov los rau tasnrho lub ntiajteb. Nws yog Vajtswv, yog Vajntxwv, yog ib tug Cevlus, thiab Nws yog tus uas ua tiav mus li tej lus uas cov Cevlus hais tseg ua ntej, Nws yog tus Pov thawj hlob thiab Nws kuj yog yam khoom uas hlawv fij.

Vajtswv haistias, Tswv Yexus yog Nws tus tubtxib uas yuav qhib tibneeg ntiajteb lub qhov muag, tso cov neeg uas tab tom raug kaw hauv qhov tsaus ntuj nti tawm, thiab tasnrho txhua yam dhau los muaj tseeb (Yaxayas 61:1 ; Lukas 4 :18,19). Vajtswv kuj hais tias, tsis muaj ib tug vajtswv twg muaj feem kom Nws lub hwjchim (nqe 8). Nws lub hwjchim yuav ci mus thoob ntiajteb dhau los ntawm cov ntseeg kev mloog lus thiab Yexus kev mloog lus (Yauhas 17 :4-5). Cia lub sijhawm los txhawb nqa thiab qhuas Vajtswv tus uas yog Pov thawjhlob, yog Cevlus, yog Vajntxwv. Tig rov qab los tshuaj koj lub neej yav dhau los, puas muaj tej lub sijhawm koj tsis mloog Vajtswv lus thiab puas muaj tej lub sijhawm koj tsis cia qhov kaj ntawm Vajtswv ci rau koj lub neej ?

Vajtswv, kuv thov qhuas koj vim koj tau coj kuv tawm hauv qhov tsaus ntuj nti los thiab ua qhov kaj rau kuv. Thov koj pab kom kuv ncaj ncees rau koj lub luag haujlwm, mloog koj lus. Kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top