Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/03/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:1-8
Tus Uas Tau Koob Hmoov

“​Cov neeg uas ua lub neej tsis muaj leejtwg thuam tau, thiab ua lub neej raws li tus Tswv txoj kevcai yog cov uas tau koob hmoov” (nqe 1).

Lus nug xav : Leej twg yog tus uas tau koob hmoov (nqe 1-2)? Tej koob hmoov twg li uas cov ua lub neej mus raws li Vajtswv txoj kevcai qhia yuav txais tau (Nqe 3,6,7) ? Koj ua lub neej licas mus raws Vajtswv txoj kevcai ?

Phau Ntawv Nkauj 119 yog yog ib tshooj uas ntev tshaj hauv Phau Vajlugkub, tau sau los ntawm ib tug uas muaj lub neej hwm Vajtswv thiab tau ntsib dhau ntau yam heev hauv kev raws Vajtswv qab. Nkauj 119 tau muab faib ua 22 feem. Ntawm txhua txhua feem puav leej pib los ntawm ib lo lus uas yog lus Henplais. Txhua txhua feem puav leej muaj tej ntsiab lus tseeb thiab meej kom yooj yim rau tibneeg nco tau. Hauv tshooj no qhia feem ntau txog tej lus samhwm, thiab tej lus cog tseg rau txhua txhua tus uas ua lub neej mus li tej lus samhwm ntawd.

Pib hauv Nkauj 119 qhia rau peb paub tias ib tug uas yuav txais tau koob hmoov yog tus uas ua lub neej mus raws li Vajtswv tej Kevcai qhia los ntawm, tej haujlwm ua, tej lus hais thiab tej kev xav (nqe 1). Tus ntawd nws nrhiav Vajtswv tas siab thiab hwm Vajtswv txoj kevcai kawg siab kawg ntsws (Nqe 2). Tasnrho txhua nqe hauv feem no puav leej qhia txog Vajtswv txoj Kevcai. Qhov uas tus sau, sau mus li ntawd twb yog vim nws xav qhia rau peb paub meej txog Vajtswv txoj Kevcai. Ib tug uas tau koob hmoov tsis yog tus uas muaj nyiaj txiag ntau, muaj koob nto npe lossis tau feem coob tibneeg saib taus, tiamsis tus uas tau koob meej yog tus uas ua lub neej hwm Vajtswv txoj Kevcai thiab ua lub neej mus li Vajtswv tej lus samhwm.

Tus uas ua nws lub neej mus raws li Vajtswv samhwm tus ntawd yuav tsis ua tej yam uas tawm tsam Vajtswv tej lus qhuab qhia (nqe 3). Tus ntawd yuav mus ntawm Vajtswv txojkev cob qhia mus, muaj kev kaj siab nyob hauv nws, thiab nyob ze Vajtswv. Tus sau paub tseeb tias Vajtswv txoj Kevcai muaj los yog cia kom cov ntseeg paub ua lub neej, thiaj yuav coj tau kev vam meej los rau tibneeg lub neej (nqe 4). Tiamsis tus sau kuj kam lees txog ntau lub sijhawm uas nws ua tsis tau lub neej mus li Vajtswv txoj Kevcai vim nws txoj hau kev tseem tsis tau ruaj khov (nqe 5). Ib tug uas paub zoo txog tej yam uas nws ua tsis tau lo thiab qhov uas ua rau nws kov tsis yeej, ces tus ntawd yuav nrhiav hau kev los pab kom nws kov yeej. Tus ntawd yuav txais tau koob hmoov ntawm Vajtswv, tsis txaj muag rau Vajtswv thiab rau lwm tus (nqe 6). Vajtswv Txojlus yuav pab kom tus ntawd ua lub neej dawbhuv thiab ntsia mus rau ntawm Vajtswv tes haujlwm thiab txhawb nqa qhuas Nws. Nqe xaus hauv feem no tus sau cog lus tias nws yuav ua lub neej mus raws li Vajtswv tej kevcai thiab taij thov kev hlub ntawm Vajtswv, kom Vajtswv txhob tso nws tseg thaum nws qaug zog, thaum nws kov tsis yeej thiab tsis xav ua mus li Vajtswv txoj kevcai.

Koj tau txhawb zog liscas kom niaj hnub nyob hauv Vajtswv txoj koob hmoov ?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv ib hnub paub hlub koj heev zuj zus thiab txiav txim siab ua lub neej mus li koj txoj Kevcai qhia kuv thiaj yuav txais tau koob hmoov hauv Vajtswv koj txojkev kaj siab txhua txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top