Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/03/2019

2 Timautes 2:22-26
Lo Lus Qhuab Ntuas Rau Vajtswv Tus Tub Qhe

“Tus uas ua Vajtswv tus tubtxib yuav tsum tsis txhob nrog luag sib cav sib ceg, nws yuav tsum hlub txhua tus, muab siab rau qhia, ua siab ntev” (nqe 24).

Lus nug xav: Xibhwb Povlauj qhuab ntuas Timautes thiab cov xibhwb thawj coj niaj hnub nimno yuav qaij tej yam dabtsi thiab yuav tsum ua tej yam dabtsi? Vim licas? Niaj hnub nimno, yog tias tasnrho cov Xibhwb thiab cov ntseeg ua lub neej mus raws li Vajtswv qhia mas Pawgntseeg yuav zoo licas?

Xibhwb Povlauj sau tsab ntawv no mus rau Timautes, tus uas tab tom ua Vajtswv tes haujlwm. Muaj ntau yam tsis zoo uas yuav tsum tsis txhob ua, ib yam li kev nkauj nraug, sib cav sib cig, ua plaub ua ntug; thiab kuj muaj ntau yam zoo uas yuav tsum ua, ncaj ncees, hlub txhua tus, muab siab rau ntseeg thiab ua siab ntev.

Kev ntshaw ntawm lub neej hluas tej zaum yuav yog kev nkauj nraug, lossis ntshaw rau tej yam kev kawm uas tsis mus raws li qhov tseeb, yooj yim yuav ua rau ib tug neeg thuam yam qub. Qhov uas Vajtswv ib tug tub qhe yuav tsum ua ntawd yog qaij kom deb, khiav nkaum. Lees paub tias yus tsis muaj zog txaus tseem zoo dua li nqis tes mus koom rau qhov tshiab ntawd thiab thaum kawg khiav tsis tau tawm.

Tsis txhob mus koom rau txojkev sib cav sib ceg, ua plaub ua ntug uas tsis muaj nqis hlo li, vim ntawd yog tej haujlwm uas tsis muaj nqis thiab yuav coj tej yam tsis zoo los rau sawv daws. Yog tias ib tug ntseeg tseem sib cav sib ceg, ua plaub ua ntug mas yuav ua licas cob qhia tau lwm tus. Thaum uas peb yim sib cav yim coj peb mus rau ntawm txojkev tws. Cia kom peb yuav tawm tsam tau kev ntseeg cuav thiab tej xibhwb cuav, thiab tej yam yuam kev, Vajtswv tus tub qhe yuav tsum ua lub neej ncaj ncees, tuav kev ntseeg kom ruaj khov, ua lub neej muaj kevhlub thiab hlub tus uas yog yus li yeeb ncuab huvsi ib yam li Vajtswv Txojlus qhia, muaj siab dawb siab zoo, ua siab ntev rau txhua tus. Thaum uas muaj lub siab mos muag los qhia li ntawd, Vajtswv yuav tshoov cov neeg uas muaj lub siab tawv ntawd lub siab ces lawv yuav paub txog lawv tej kev txhaum thiab tig rov los lees lawv lub txim. Thaum uas muaj lub siab mos muag los mus qhuab qhia li ntawd, Vajtswv yuav tshoov cov neeg yuam kev ntawd siab thiab pab kom lawv dim ntawm txojkev dag ntxias.

Tej lus qhuab ntuas tsis yog tseg rau Vajtswv cov tub qhe xwb, tiamsis yog tseg rau tasnrho cov ntseeg. Yog tias tasnrho peb cov ntseeg txhua tus peb ua tau lub neej mus li tej lus uas Xibhwb Povlauj qhuab qhia mas Vajtswv Pawgntseeg yuav tsis muaj kev sib cav sib ceg, sib faib ua pab ua pawg, yuav tsis muaj kevntseeg cuav los tau rau hauv Pawgntseeg, thaum ntawd Pawgntseeg yuav ua rau Vajtswv tau ntsej muag. Cia li thov Vajtswv pab rau Vajtswv cov tub qhe thiab cov ntseeg txhua tus, kom Vajtswv qhia cov ntseeg txhua tus paub ua lub neej mus raws li Vajtswv tej lus qhia.

Tig rov los nug koj tus kheej mus raws li nqe Vajlugkub no qhia, koj pom tias yam koj yuav hloov yog dabtsi?

Vajtswv, kuv pom tias kuv tseem tu ncua ntau yam. Thov koj qhia kuv, kho kuv, thiab qhia kuv kom kuv ua lub neej muaj nqis rau Vajtswv koj thiab rau lwm leej lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top