Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/03/2019

2 Timautes 2:20-21
Lub Tais Uas Muaj Nqis

“Koj tsis txhob ua siab heev ib yam li cov hluas ibxwm ua. Koj yuav tsum ua neeg ncaj ncees thiabmuab siab rau ntseeg, hlub lwm tus thiab nrog sawvdaws sib raug zoo. Koj yuav tsum ua zoo li cov neeg uas ua haum Vajtswv siab ua. Lawv yog cov uas niaj hnub thov Vajtswv pab lawv” (nqe 22).

Lus nug xav : Nyob hauv ib lub tsev loj, tais nyiaj, tais kub, tais tooj, tais av yog piv txog leej twg ? Vim licas hauv Vajtswv lub tsev yuav muaj tais nyiaj tais kub thiab tais tooj tais av huvsi? Tus ntseeg yuav tsum ua licas kom dhau tau lo ua ib lub tais muaj nqis pub rau Vajtswv siv? Yuav ua licas thiaj zeem paub lub twg yog tais zeb, tais av hauv Pawgntseeg?

Tom qab uas hais txog ob tug xibhwb cuav Hemina-us thiab Filetus nkawd tej lus qhuab qhia ua rau cov ntseeg tas kev cia siab (Nqe 17), Xibhwb Povlauj hais ib zaj lus piv txwv yog tej tais nyiaj tais kub, tais zeb, tais av uas nyob hauv ib lub tsev. Nyob hauv zaj lus piv txwv no, lub tsev loj yog piv txog Vajtswv Pawgntseeg ; tej tais nyiaj tais kub yog tej tais uas muaj nqis thiab tau siv rau tej lub sijhawm tseemceeb, yog hais txog cov ntseeg tseeb; cov tais zeb tais av siv rau tej haujlwm uas tsis muaj nqis, yog hais txog cov xibhwb cuav. Tswv Yexus kuj qhia rau Nws Pawgntseeg hauv lub ntiajteb no paub txog yaj thiab tshis, thaum txog hnub kawg Nws yog tus uas yuav muab tshis cais tawm ntawj yaj mus. Vim li ntawd, qhov uas muaj cov xibhwb cuav los ua kom Pawgntseeg ntxhov twb tau Tswv Yexus qhia ua ntej lawm. Qhov tseemceeb yog cov ntseeg tiag yuav tsum muab Vajtswv Txojlus los ntxuav kom lawv huv, cov ntawd yuav dhau los ua tau ib lub tais uas muaj nqis rau tus Tswv siv, muaj nqis rau tus Tswv thiab txaus siab hlo yuav ua txhua tes haujlwm zoo.

Pawg ntseeg tau tsim tsa saum lub plag ruaj nrees uas yog Vajtswv (19), tiamsis nimno Pawgntseeg tseem nyob hauv ntiajteb no, vim li ntawd thiaj tsis ua rau peb ceeb thaum uas muaj cov xibhwb cuav thiab ntau hom tibneeg, txij li cov ntseeg mus txog cov xibhwb cuav; txij li cov neeg txhaum mus txog rau cov neeg uas cuag li yog neeg dawb huv lawm. Nqe 22 qhia rau peb txog yam uas peb yuav tsum ua, nqe no qhia rau peb tias peb tsis yog cov yuav los mus txiav txim rau ib leej twg, vim ntawd tsis yog peb tes haujlwm tiamsis peb yuav tsum nyob nrog lawv mus txog hnub kawg, thiab qhov tseemceeb peb yuav tsum vam khom Vaj Vtsujplig pab peb, qhia peb kom peb paub qaij deb tej tais zeb, tais av. Thaum uas peb txiav txim siab tsis koom rau tej yam kev txhaum li ntawd peb yuav dhau los ua tau ib tug neeg tseemceeb, dhau los muaj lub neej dawbhuv thiab muaj nqis pub rau Vajtswv peb thiaj yuav tau Nws siv peb los rau txhua tes haujlwm uas muaj nqis.

Ua ib lub tais uas muaj nqis tsis yog coj los khav tiamsis zoo siab hlo rau Vajtswv siv txhua lub sijhawm. Cia Vajtswv Txojlus ntws los kom puv nkaus koj lub tais thiab ntxuav kom koj lub tais dawbhuv dhau los ua tais nyiaj tais kub pub rau Vajtswv tes haujlwm. Koj lub Pawgntseeg tab tom zoo licas? Koj yuav tsum ua dabtsi kom dhau los muaj nqis rau Vajtswv thiab Pawgntseeg ?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug rau zaj kawm hnub no pab rau kuv muaj kev kaj siab thaum kuv ntsib tej teeb meem hauv Pawgntseeg. Thov koj siv kuv los ua txhua tes haujlwm zoo uas koj twb npaj cia rau kuv lawm.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top