Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/03/2019

2 Vajntxwv 6:24-33
Tus Thawjcoj Uas Tsis Ua Zoo Ua

“Nej yuav tsum ua rau luag pom hais tias nej nyuaj siab tiag, tsis yog lam dua nej tej ris tsho xwb.” Cia li rov los cuag tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. Nws muaj lub siab dawb siab zoo thiab puv npo txojkev hlub; nws muaj lub siab ntev thiab ua raws li nws tej lus cog tseg; nws zoo siab yuav zam txim thiab tsis rau txim rau nej” (Yau-ees 2:13).

Lus nug xav: Mus raws li nqe Vajlugkub no qhia, peb yuav los hais txog vajntxwv Yixalayees kev tswjhwm. Raws li koj xav vajntxwv Yixalayees muab nws lub tsho ntev dua ua dabtsi ? Tus thawj coj uas tsis ua zoo ua yuav coj nuj nqis dabtsi los ? Koj tab tom ua thawj coj rau ib pab twg ? Koj ua tiav koj tes haujlwm ntawm ib tug thawj coj licas ?

Tej ntsiab lus hauv zaj xwm hnub no qhia rau peb pom cov Yixalayees tus vajntxwv yog ib tug vajntxwv uas tsis ua zoo ua thiab yog ib tug vajntxwv siab phem, nruj tsiv heev kawg li. Thib ib, tom qab ib lub sijhawm muaj kev thaj yeeb ntev loo, tsis paub vajntxwv Yixalayees nrog Vajntxwv Npehadas sib tham licas thiaj ua rau Vajntxwv Xilias coj tub rog rov qab tuaj foob lub tebchaws Yixalayees ua rau muaj kev tshaib nqhis loj heev li ntawd hauv cov Yixalayees lub nroog.

Thib ob, thaum vajntxwv tab tom taug saum tus ntsa loos, muaj ib tug pojniam txawm quaj qw thov vajntxwv pab vim tus pojniam ntawd tau cog lus rau ib tug pojniam thiab haistias hnub no muab kuv tus tub tua wb noj, lwm hnub mam muab nws li tub tua wb noj, tiamsis lub sijhawm no tus pojniam ntawd ho muab nws tus tub zais cia tsis muab los tua rau wb noj mus li nws tau cog lus lawm ! Thaum uas vajntxwv hnov li ntawd nws tsis siv nws lub hwjchim vajntxwv los txiav txim rau ob tug pojniam ntawd, tiamsis nws tseem muab nws lub tsho ntev los dua thiab cog lus tias nws yuav muab Elisas txiav caj dab pov tseg. Qhov no qhia rau peb pom tias vajntxwv muab nws lub tsho dua tsis yog dua los lees nws tej kev txhaum lossis nqua hu pejxeem lees lawv tej kev txhaum txog ob tug pojniam uas tsis muaj kevhlub li, tiamsis vajntxwv npau taws rau Elisas thiab npau taws rau Vajtswv ntuj lawm xwb.

Thib peb, thaum vajntxwv muab nws lub tsho dua li ntawd ces txawm ua rau tej pejxeem pom sab hauv muaj ib txheej ris tsho ntaub tsaj uas luag hnav thaum lees txim, tiamsis nyob ntawm no vajntxwv lam hnav lub tsho ntaub tsaj ntawd kom raws kevcai xwb tseeb tiag hauv nws lub siab yeej tsis lees txim.

Thib plaub, thaum uas vajntxwv tuaj nrhiav Elisas ces nws twb raug Elisas hu ua tus neeg tua neeg, vim nws yog Ahaj ib leej tub uas phem, nws muab Vajtswv cov cev lus tua pov tseg. Lub sijhawm no vajntxwv tab tom nrhiav muab Elisas tua pov tseg ntxiv. Thaum kawg, peb pom tias vajntxwv yog ib tug thawj coj uas tsis ua zoo ua. Thaum uas nws lub tebchaws yuav poob, pejxeem tsis muaj kev sib hlub, sib pab, vajntxwv tsis pom tias ntawd yog nws haujlwm tiamsis nws ho muab qhov txim ntawd mus rau Elisas thiab Vajtswv ris. Thaum pom li ntawd cov txwjlaug tsis koom siab nrog vajntxwv lawm, lawv txawm khiav tasnrho mus cuag Elisas lawm.

Keeb kwm ntawm haiv neeg Yixalayees, qhia rau peb pom tias, lawv taij kom tau ib tug vajntxwv li lwm haiv neeg. Vajtswv teb lawv tej lus thov thiab pub rau lawv muaj vajntxwv ib tiam dhau rau ib tiam los mus tswj teb kav chaw. Ib tug vajntxwv uas paub hwm Vajtswv ces yuav coj tau lub tebchaws mus rau qhov vam meej ; tiamsis, ib tug vajntxwv uas muaj siab phem thiab ua nruj ua tsiv ces yuav coj lub tebchaws mus rau kev puas tsuaj. Ib tug thawjcoj tseemceeb heev, vim yuav ntsig txog tasnrho ib pab tibneeg. Vajtswv yog tus dawbhuv thiab ncaj ncees, nws tsis zam pub rau txoj kev txhaum thiab kev phem, yog tias ib tug thawjcoj coj tsis tau ua zoo, muaj lub siab phem, thiab tsis ua tib zoo ua, tus ntawd yeej yuav raug Vajtswv rau txim.

Yog muab hais los mas, tasnrho peb txhua txhua tus puav leej yog thawj coj – rau ib lub cuab yig, rau ib pab, ib pawg… thov Vajtswv pab kom peb paub tias peb tes haujlwm yog dabtsi, paub lees txim kiag thaum yuam kev ua txhaum, ua lub neej hwm Vajtswv cia kom tsis yog yus ib lees tau koob meej xwb tiamsis yog tasnrho cov ntseeg txais tau Vajtswv txoj koob hmoov.

Hauv koj tes haujlwm uas yog ib tug thawjcoj, yam uas koj yuav tsum lees txim thiab hloov dua tshiab yog dabtsi, koj thiab yuav txais tau koob hmoov ntawm Vajtswv ?

Vajtswv, thov koj zam kuv tej kev txhaum huv tibsi mus, muaj ntau zaus kuv ua tsis tiav kuv tes haujlwm uas koj muab cob rau kuv. Thov koj pab kom kuv paub ntshai koj, kuv thiaj yuav ua tiav tes ua haujlwm uas koj muab cob rau kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top