Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/03/2019

2 Vajntxwv 6:18-23
Kov Yeej Los Ntawm Kev Thov Vajtswv

“Nej thov, nej thiaj yuav tau; nej nrhiav, nej thiaj yuav ntsib; nej khob, Vajtswv thiaj yuav qhib qhovrooj rau nej. Rau qhov txhua tus uas thov yeej yuav tau, txhua tus uas nrhiav yeej ntsib, thiab txhua tus uas khob, Vajtswv yeej yuav qhib qhovrooj rau nws” (Mathais 7:7, 8).

Lus nug xav : Ob zaug uas Elisas thov Vajtswv Vajtswv qhia rau peb paub tias nws ntaus yeej cov Xilias los ntawm yam dabtsi? Vim licas nws txwv tsis pub vajntxwv Yixalayees tua cov tub rog uas lawv mus ntes tau los? Nqi zog lawv txais tau yog dabtsi? Koj siv zaj kawm noj rau koj kev ua neej txhua hnub licas?

Tom qab thov Vajtswv qhib nws tus tub txib lub qhov muag ua rau nws poj tej nees hauv tej cua thiab tej tsheb nees hluav taws uas nyob ib puas ncig tej roob tiv thaiv Elisas tas lawm, ces cov tub rog Xilias tau tuaj ze lawv heev. Elisas rov qab thov Vajtswv ib zaug ntxiv dua kom Vajtswv ua rau cov tub rog Xilias ntawd dig muag tas mus. Vajtswv teb Elisas tej lus taij thov. Thiab Elisas coj tasnrho cov tub rog uas dig muag ntawd mus rau hauv lub nroog Xamalis uas yog cov Yixalayees lub nroog. Thaum mus txog hauv Elisas rov qab thov Vajtswv ntxiv dua kom Vajtswv qhib lawv qhov muag kom lawv rov pom kev, Vajtswv tau teb Elisas tej lus taij thov dua. Cov tub rog Xilias ntshai heev kawg li vim lawv pom tias lawv twb raug ntes coj los hauv cov Yixalayees lub nroog lawm. Elisas txwv tsis pub vajntxwv Yixalayees tua cov tub rog ntawd tiamsis nws hais kom Vajntxwv npaj zaub npaj mov rau lawv noj tsau npo thiab tso lawv rov qab mus tsev. Ntshai tej zaum Vajntxwv Xilias pom tau tias Vajtswv nyob nrog cov Yixalayees thiaj ua rau nws txhij tub rog rov qab mus thiab txij hnub ntawd los nws tsis kam tuaj thab cov Yixalayees ntxiv lawm.

Vajntxwv Yixalayees xav tawm tsam kom yeej nws cov yeeb ncuab los ntawm kev siv tub rog, tiamsis Elisas tawm tsam yeej tub rog los ntawm nplooj siab hlub thiab kev thov Vajtswv. Yog tias muab tasnrho cov tub rog Xilias tua ces kev tsov rog yuav sawv loj heev, tiamsis muab tasnrho cov tub rog ntawd tso mus ces kav thaj yeeb txawm pib muaj kiag tamsim ntawd. Vajtswv yog tus uas tiv thaiv thiab saib xyuas Nws cov menyuam los ntawm Nws lub hwjchim, Nws kuj hnov Nws cov menyuam tej lus taij thov thiab teb lawv. Ntawm Tswv Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob, Tswv Yexus haistias: “nej thov nej thiaj yuav tau, nej nrhiav nej thiaj yuav ntsib, nej khob Vajtswv thiaj yuav qhib qhov rooj rau nej (Mathais 7:7-8). Thiab ntxiv ntawd mus Nws qhia tias, tom qab uas nej txais tau lub hwjchim ntawm txojkev thov Vajtswv lawm nej yuav tsum ua lub neej mus raws li Vajtswv txoj Kevcai: “Yog nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej yuav tsum ua ib yam li ntawd rau lwm tus. Ua li no thiaj raws li Mauxes txoj Kevcai thiab raws li cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm” (Mathais 7:12). Tej zaum peb muaj yeeb ncuab coob heev hauv peb kev ua neej. Thaum uas peb siv peb lub tswvyim ntawm sab nqaij tawv los mus tawm tsam, yooj yim heev uas peb ib tug ua rau ib tug mob, tiamsis yog peb tawm tsam los ntawm kev thov Vajtswv, los ntawm lub siab hlub, peb yuav coj koob hmoov zoo los rau peb thiab rau peb cov yeeb ncuab.

Koj puas tab tawm tsam nrog ib leej twg li uas tam tsam koj? Koj xav tuaj kom lawv tuag ntais mus lossis xav hlub lawv los ntawm Vajtswv txoj kevhlub?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv tsis txhob txiav txim siab ua ib yam haujlwm dab tsi mus raws li kuv lub siab nyiam tiamsis los ntawm txojkev thov kev cob qhia ntawm koj, kuv ntseeg tias koj yuav teb kuv tej lus taij thov thiab yuav pab kom kuv kov yeej txhua yam mus li koj siab nyiam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top