Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/03/2019

2 Vajntxwv 6:8-17
Ntsia Ntawm Lub Qhov Muag Kevntseeg Mus

“Elisas thov Vajtswv hais tias, “Tus Tswv thov koj qhib nws lub qhov muag kom nws pom!” Tus Tswv teb Elisas tej lus thov, ces Elisas tus tubtxib thiaj pom tej nees huab cua thiab tsheb nees nplaim taws nyob puv toj roob hauv pes ibncig Elisas” (nqe 17).

Lus nug xav : Vim licas Vajntxwv Xilias yuav swb thaum uas nws mus foob tua cov Yixalayees ? Vajntxwv Xilias ua licas? Vim licas Elisas tus tub txib yuav ntshai ua ce tshee hnyo thaum pom yeeb ncuab tuaj foob lawv? Elisa tau pab nws tus thwjtim txoj kevntseeg kom sawv nres ruaj khov kho los ntawm yam dabtsi?

Kev tsov rog txawm pib muaj ntawm haiv neeg Xilias thiab Yixalayees. Vajntxwv Xilias nrog nws cov thawj tub rog sab laj thiab xaiv thaj chaw rau lawv tsuam yeej, kom lawv thiaj yooj yim sau nthwv mus tua cov Yixalayees, tabsis ntau zaug uas lawv tuaj mus tsuam yeej li ntawd los Vajtswv puav leej los qhia rau Elisas paub thiab Elisas mus qhia rau vajntxwv Yixalayees, vim li ntawd cov Xilias puav leej ntaus tsis yeej huvsi. Thaum uas vajntxwv Xilias xav tias muaj neeg tuaj cov Yixalayees tos, ces thaum ntawd muaj neeg los qhia rau vajntxwv paub tias tus ntawd yog Elisas ntag. Thaum uas vajntxwv paub li ntawd nws txawm txib tub rog mus foob lub nroog uas Elisas nyob ib hmo kaj ntug. Thaum sawv ntxov Elisas tus tub txib pom li ntawd nws ntshai heev kawg li, tiamsis Elilsas txhawb nws tus tub txib lub zog thiab qhib nws lub qhov muag los mus pom Vajtswv cov tub rog thiab tej tsheb nees nyob ib puag ncig Elisas.

Elisas tus tub txib kevntseeg tseem me heev li, nws saib mus rau ntawm Xilias cov tub rog los ntawm nws lub qhov muag sab nqaijtawv, vim li ntawd txawm nws twb nrog Elisas mus thiab twb pom tej txujci tseemceeb uas Elisas ua, tshwjxeeb ze tshaj ntawd yog Elisas paub meej tej uas Vajntxwv Axilias npaj, los nws tseem tsi tau ntseeg thiab tseem ntshai heev thaum uas pom tej neeg thiab tej tsheb nees uas coob heev li ntawd tuaj foob nws.

Ua neej nrog lub qhov muag ntawm sab nqaij tawv, peb tsuas ntsia pom tej uas yog ntiajteb li tug, tiamsis ua neej nrog lub qhov muag ntawm sab ntsujplig, peb yuav pom Vajtswv cov tub rog coob li coob nyob ib puas ncig cov ntseeg. Zaj kawm no pab kom peb muaj kev tso siab ruaj nrees thaum uas peb raug kev tsimtxom, sim siab hauv peb kev ua neej txhua hnub. Lub qhov muag ntawm sab nqaijtawv ua rau peb pom teeb meem, kev nyuaj siab, tiamsis lub qhov muag ntawm sab ntsujplig ua rau peb pom : ‘Tus Tswv tus timtswv zov rawv cov neeg uas hwm tus Tswv, thiab nws cawm lawv dim ntawm tej kev puastsuaj” (Nkauj 34:7).

Yog tias koj tsis pom Vajtswv ua ib yam haujlwm dabtsi rau hauv koj lub neej, koj cia li tig rov los tshuaj koj txoj kevntseeg saib zoo licas. Koj yuav ua dabtsi kom ntsia txhua tes haujlwm los ntawm lub qhov muag sab ntsujplig?

Vajtswv, thov koj qhib kuv lub qhov muag ntawm sab ntsujplig kuv thiaj yuav pom koj txojkev tiv thaiv kuv txhua hnub tsis hais thaum kuv tau zoo lossis txomnyem.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top