Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/03/2019

2 Vajntxwv 6:1-7
Vajtswv Nyob Hauv Peb Kev Ua Haujlwm Txhua Hnub

“Elisas nug hais tias, “Rab ntaus poob rau qhov twg lawm?” Nws txawm qhia qhov chaw uas rab taus poob rau Elisas. Elisas txiav tau ib yav ntoo thiab muab pov rau ntawm qhov chaw uas rab taus poob, ces rab taus txawm ntab tuaj” (nqe 6).

Lus nug xav : Vim licas cov tub kawm xav mus rau sab ntus dej Yauladees tim ub? Qhov uas Elisas kam nrog nws cov tub kawm mus ua ke thiab muab tau rab taus uas tus thwjtim ua poob rau hauv dej rov los qhia peb licas ? Thaum uas koj zeem paub tias Vajtswv nyob nrog peb txhua hnub hauv txhua tes haujlwm uas peb ua koj yuav ua lub neej licas ?

Nyob rau Eliyas thiab Elisas tiam nkawd tau qhib tej lub rooj cob qhia kom muaj coob tug los ua Vajtswv tes haujlwm. Ntu Vajlugkub no qhia txog ib zaj xwm ntawm ib lub tsev kawm los ua ib tug cevlus. Ntshai tej zaum vim tsis muaj av dav mas lub tsev kawm thiaj li me heev, tsis txaus chaw rau cov tub kawm zaum mloog Elisas cob qhia, vim li ntawd cov tub kawm thiaj thov lawv tus xibhwb kom pub cai rau lawv muab lub tsev rhuav mus ua rau sab ntug dej Yauladees tim ub kom dav dua, kom muaj txaus chaw rau lawv zaum. Elisas kam mus li cov thwjtim thov thiab nws nrog lawv mus. Thaum uas lawv tab tom ntov ntoo ua tsev ces ib tug thwjtim rab taus uas nws qiv tuaj txawm plam thiab poob mus rau hauv dej. Vajtswv tau siv Elisas los ua txujci tseemceeb kom rab taus ntawd tshwm rov tuaj saum nplaim dej rau tus thwjtim ntawd khaws.

Rab taus tsuas yog ib yam cuab yeej uas siv los ua haujlwm txhua hnub xwb. Rab taus hle thiab poob mus rau hauv dej kuj yog ib qhov uas ntsib txhua hnub. Txawm li ntawd los, Vajtswv muaj nyob hauv txhua tes haujlwm ntawm Nws cov menyuam, txawm tes haujlwm ntawd me thiab loj. Peb nyuam qhuav kawm tas zaj uas hais txog Vajtswv siv Elisas los kho Na-amas zoo mob ruas, peb xav tias ntshai Vajtswv tsuas txhawj xeeb thiab ua tej haujlwm loj nkaus xwb, tiamsis nyob hauv zaj xwm no, nws kuj nco txog tias rab taus ntawm tus thwjtim ntawd tsuas yog qiv lwm tus tuaj thiab xwb. Qhov txujci tseemceeb no kuj qhia rau peb paub txog Elisas yog ib tug uas nquag ua haujlwm, txawm tias Elisas yog ib tug cevlus tseemceeb, nws yog ib tug xibhwb cov qhia hauv tsev kawm Vajlugkub, twb tau koob meej los ntawm tej txujci loj lawm, los nws tseem niaj hnub nyob nrog nws cov thwjtim hauv txhua tes haujlwm me me, los ntawm qhov uas nws nrog lawv mus txiav ntoo ua ke, thiab pab muab rab taus uas tus thwjtim ua poob.

Feem ntau peb pheej muab tej haujlwm ntawm sab ntsujplig los piv rau tej haujlwm ntawm sab nqaij tawv, muab tes haujlwm loj los piv rau tes haujlwm me, muab xibhwb thiab cov kawm los sib piv, tiamsis nyob ntawm Vajtswv xub ntiag thiab dhau los ntawm Elisas tau ua qauv, peb kawm tau tias, tasnrho txhua tus uas hlub Vajtswv, Vajtswv suav hlob ib yam nkaus. Tibneeg ntsia pom txog tes haujlwm sab nraud tiamsis Vajtswv ntsia pom tibneeg lub siab sab hauv. Tibneeg saib lub meej mom, hwjchim, qhov ua tau tseemceeb tiamsis Vajtswv suav tias tus uas ua luam tsam tsib choj thiab ob choj puav leej tseemceeb ib yam nkaus. Vajtswv yog tus Tswv ntawm txhua tsav yam hauv lub ntiajteb no thiab Nws kuj yog tus Tswv ntawm tej haujlwm me me uas peb ua txhua hnub thiab. Peb niaj hnub txhawj txog tias kuv tsuas tau ua tes haujlwm me me xwb, lossis xav ua tes haujlwm loj xwb tsis kam ua tes haujlwm me ces tasnrho puav leej tsis yog, vim tom qab tej haujlwm me me ntawd muaj Vajtswv nyob nrog.

Koj zeem paub tias Vajtswv txhawj xeeb txog txhua tes haujlwm uas koj ua txhua hnub licas?

Vajtswv, thov koj qhib kuv lub qhov muag ntawm sab ntsujplig kom kuv zeem paub koj yog tus niaj hnub siab xyuas thiab tsom kwm txhua tes haujlwm uas kuv ua txhua hnub kuv thiaj yuav muaj kev zoo siab mus tsis paub kawg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top