Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/03/2019

Ntawv Nkauj 118:22-29
Zoo Siab Thiab Txaus Siab Txhua Hnub

“Hnub no yog ib hnub uas tus Tswv pub rau peb muaj yeej; peb cia li zoo siab thiab txaus siab rau hnub no” (nqe 24).

Lus nug xav : Vajtswv tau ua yam txujci loj thiab txaus hwm twg li (nqe 22) ? Qhov loj ntawd yog hais txog leej twg (Mathais 21 :32) ? Ntu Vajlugkub no qhia peb paub txog Vajtswv txojkev cawmdim licas ? Nqe 27, 28 qhia rau peb pom dabtsi ntawm tus ntseeg? Ntawd puas yog koj tus dej siab?

Txij li nqe 22 mus, lo lus hu ‘Kuv’ dhau los hu ua ‘peb’ qhia rau peb paub tias muaj ib pab tibneeg coob coob koom kev pehawm ua ke hauv Vajtswv lub Tuamtsev. Ua ntej ntawm Phau Ntawv Nkauj 118 qhia rau peb paub txog Vajtswv sab tes xis ua tau tej haujlwm loj thiab tseemceeb. Ib tes haujlwm loj uas Nws ua ntawm no yog Nws ua rau lub pob zeb uas cov kws ua tsev muab pov tseg lawm dhau los ua lub pob zeb thawj. Lub pob zeb uas raug suav tias tsis muaj nqis dhau los ua lub uas tseemceeb tshaj hauv lub tseb lawm. Lub pob zeb ntawd dhau los ua thawj lub uas ruaj khov, ncaj ncees kom lwm lub pob zeb dhau tau los ruaj khov thiab ncaj ncees. Tswv Yexus tau muab Phau Nkauj 118 :22 los hais thaum uas nws nrog cov pov thawj hlob thiab cov Falixais sib cav. Nws xav qhia tias, Nws yog thawj lub pob zeb. Txawm tias Tswv Yexus raug cov Pov thawj hlob tsis lees paub los Nws tau Vajtswv siv Nws los ua tes haujlwm tseemceeb hauv txojkev cawmdim. Nws dhau los ua lub hauv paus ntawm txojkev pehawm. Vim li ntawd, qhov uas qhia txog txojkev cawmdim, tej haujlwm ua txhua hnub thiab kev pehawm Vajtswv yuav tsum ua mus raws li qhov tseeb uas Nws tau qhia lawm.

Cov nqe Vajlugkub uas nyob hauv Phau Ntawv Nkauj no kuj qhia rau peb pom tias Vajtswv cov menyuam muaj ib qhov chaw cia siab uas ruaj nrees ntawd yog Vajtswv yuav pab kom lawv kov yeej (Nqe 24). Lawv tos hnub uas muaj kev zoo siab thiab txaus siab. Lawv niaj hnub thov Vajtswv pab kom hnub ntawd los txog, kom lawv txais tau txojkev kaj siab rau txhua phab (nqe 25). Lawv hu nkauj zoo siab qhuas tus uas Vajtswv txib los cawm lawv dim (nqe 26). Tej lus uas sau cia rau hauv Phau Ntawv Nkauj no tau tiav thaum uas tej pejxeem hu nkauj qhuas Tswv Yexus thaum Nws mus rau hauv lub nroog Yeluxalees (Mathais 21:9). Thiab thaum kawg yog tej lus lees paub Vajtswv ua lawv tus Tswv (nqe 28). Vim Vajtswv yog tus muaj kevhlub thiab Nws txojkev ncaj ncees tseem yuav nyob mus ib txhis, vim li ntawd lub suab qhuas, suab txhawb nqa ntawm cov ntseeg Nws tseem yuav nyob mus ib txhis tsis kawg.

Lub pob zeb uas twb raug cov kws ua tsev muab pov tseg lawm ho tau Vajtswv muab lub ntawd los ua thawj lub rau hauv lub tsev. Kev txomnyem, tsim txom niaj hnub nyob ib ncig ntawm peb tiamsis Vajtswv txojkev pab cawm tsis ploj mus. Lub neej ntawm ib tug ntseeg Yexus yeej qaij tsis dhau tej teeb meem, kev sim siab, tsim txom, tiamsis tom qab tus ntoo khaublig yog txojsia mus ib txhis. Los ntawm txoj kev ntseeg zoo li ntawd yuav pab kom peb muaj kev zoo siab thiab nyob kaj siab lug hauv Vajtswv txhua hnub.

Los ntawm yam dab tsi thiaj yuav pab kom kom muaj kev zoo siab txhua txhua hnub? Thov qhuas thiab ua Vajtswv koj tsaug, vim koj yog tus pab cawm kuv dim hauv txojkev tsaus ntuj nti; txhawb kuv lub zog thaum uas kuv tu ncua, nyuaj siab, rub kuv tes thaum kuv ntog, coj kuv rov los thaum kuv yuam kev mus ua txhaum…Thov kom kuv lub siab thiab kuv lub qhov ncauj qhuas koj mus txhua txhua hnub thaum kuv tseem ua neej nyob hauv ntiajteb no.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top