Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/03/2019

2 Vajntxwv 5:19b-27
Nuj Nqis Ntawm Lub Siab Ntshaw Nyiaj Txiag

“Tus thawj uas saib cov ntseeg yuav tsum yog tus uas tsis muaj chaw thuam li…tsis ntshaw nyiaj txiag ” (1 Timautes 3:2, 3).

Lus nug xav : Vim licas Nkehaxis nrhiav tswvyim los mus txeeb kom tau Na-amas tej khoom fij ? Nkehaxis ua txhaum dabtsi thaum uas nws npaj siab kom tau cov khoom fij ntawm Na-amas ? Thaum kawg zoo licas ?

Zaj xwm uas hais txog Na-amas tus tub tau kho mob ruas zoo yog ib zaj xwm uas zoo heev, tiamsis tom qab ntawd yog ib zaj xwm uas txaus tu siab heev. Thaum uas Elisas tus tub qhe uas yog Nkehaxis pom tias nws tus xibhwb Elisas tsis yuav Na-amas tej khoom fij thaum ntawd nws txawm npaj siab kom tau tej khoom fij ntawd los ua kev npluanuj rau nws (Nqe 20). Nkehaxis raws Na-amas qab mus thiab hais dag kom tau tej khoom fij ntawd los ua nws tug, nws txawm coj los faus rau hauv nws lub tsev (Nqe 21-24). Tom qab ntawd, nws rov qab mus ntsib nws tus xibhwb thiab rov hais dag nws tus xibhwb ib zaug ntxiv dua (nqe 25). Vim qhov uas Nkehaxis lub siab ntshaw thiab lub siab dag li ntawd nws txawm raug Na-amas tus mob ruas (26,27).

Yog Elisas ib tug tub qhe, yog ib tug uas pab ua Vajtswv tes haujlwm tiamsis Nkehaxis cia lub siab ntshaw nyiaj los kav nws. Vim lub siab ntshaw ntawd Nkehaxis thiaj npaj siab mus muab kom tau Na-amas tej khoom coj tuaj fij los ua nws tug. Txaus tu siab tshaj qhov ntawd, vim lub siab ntshaw Nkehaxis tuav Vajtswv lub npe los mus cog lus ! Vim muaj lub siab ntshaw Nkehaxis tseem hais lus dag ntxiv. Nkehaxis hais dag Na-amas tias, muaj ob tug tub kawm tshiab tuaj cuag Elisas thiab chem tsum muaj khom pub rau ob tug tub kawm ntawd. Los ntawm lub siab dag no, Nkehaxis dag tau Na-amas tej khoom fij coj los faus rau hauv nws lub tsev. Thaum uas rov qab los cuag Elisas, Nkehaxis rov hais dag Elisas ib zaug ntxiv dua, txawm nws ib txwm paub tias nws tus Xibhwb ib txwm muaj Vajtswv lub hwjchim nyob nrog. Nyob hauv nqe 27 yog ib nqe uas txaus ntshai, dhau li ntawm qhov uas Nkehaxis raug mob ua ib ce dawb paug, nws tej xeeb ntxwv los yuav raug ib yam, ces Nkehaxis txawm tawm mus lawm. Na-amas tus uas yog lwm haiv neeg tau zoo mob ruas thiab nws rov mus tsev los ntawm lub siab ua tsaug thiab Pehawm Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ib txhis, tiamsis Nkehaxis yog ib tug uas pab ua Vajtswv tes haujlwm raug ntiab tawm mus nrog tus mob ruas mus ib txhis.

Tej nyiaj txiag uas muab tau los ntawm lub siab dag ntxias tsis pab tau rau Nkehaxis tiamsis tseem coj kab mob phem los rau nws sab nqaij tawv, txaus txomnyem thiab txaj muag rau sab ntsujplig, thiab tsis muaj feem los ua Vajtswv tes haujlwm ntxiv lawm. Xibhwb Povlauj qhuab ntuas Timautes kom cob qhia cov thawjcoj uas saib xyuas cov ntseeg, pab ua Vajtswv tes haujlwm kom tsis txhob ntshaw nyiaj txiag. Tej lus qhuab ntuas no kuj qhia rau peb txhua tus uas tab tom ua Vajtswv tes haujlwm.

Nyiaj txiag haub ntxias koj licas ? Koj kov yeej los sis swb licas ?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv txaus siab rau txhua yam uas koj pub rau kuv muaj kuv thiaj yuav tsis poob mus rau ntawm txojkev puas tsuaj mus ib txhis.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top