Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/03/2019

Lukas 20:45-47
Ua Neej Ncaj Ncees

“Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob ua li cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai, lawv nyiam hnav tej tsho ntev mus rau ub rau no, thiab lawv mus tom tej khw, lawv nyiam kom sawvdaws hwm lawv; thaum lawv mus hauv tej tsev sablaj lossis mus nrog luag noj luag haus, lawv mus xaiv zaum lub chaw zoo xwb” (nqe 46).

Lus nug xav: Vim licas yuav tsum ceev faj cov Xibhwb qhia Vajtswv txoj Kevcai? Lawv ua tej kev txhaum dabtsi? Nuj nqis ntawm tej kev txhaum lawv ua zoo licas? Koj kawm tau dab tsi thiab yuav siv rau koj lub neej licas dhau zaj kawm no?

Nyob hauv peb nqe Vajlugkub no, Tswv Yexus qhia tseeb heev txog lub neej uas tsuas nrhiav koob meej thiab kev zoo siab rau ntawm yus tus kheej. Tswv Yexus qhuab ntuas Nws cov menyuam tias “nej yuav tsum ceev faj cov xibhwb cuav” vim twb tsim nyog lawv yog cov uas ua lub neej dawbhuv los lawv tseem yog neeg ntsej muag ncaj siab nkaus, lawv tsis yog neeg tseemceeb tiamsis xav zaum lub rooj zoo xwb. Tsis yog lawv dag tej pejxeem xwb tiamsis lawv tseem dag Vajtswv thiab. Lawv tsis nco tias: “tibneeg ntsia sab nraud tiamsis Vajtswv pom sab hauv tibneeg lub siab (1Xamuyees 16:7).

Tswv Yexus cem cov Xibhwb cuav txog ob yam. Thib ib, lawv nyiam hnav tej tsoos tsho ntev ntev mus rau ub rau no kom luag hwm lawv. Lawv txhav tej pojntsuam uas twb tsimnyog tau kev pab los lawv tsis pab, lawv tseem mus txhav los ua lawv tug. Thib ob, lawv tsis qhia qhov tseeb ntawm Vajtswv Txojlus rau pejxeem, tsis thov Vajtswv kom haum Vajtswv siab, tiamsis lawv thov Vajtswv ntev ntev yam tsis muaj hauv paus ntsis. Lawv tau coj tej pejxeem mus rau qhov puas tshuaj vim lawv tsis kam lees paub lawv lub txim thiab tsis kam lees paub Tswv Yexus uas yog tus Mexiyas.

Tswv Yexus xaus lus tseeb meej tias: Cov neeg uas ua lub neej tsis ncaj ncees li ntawd, cov ntawd yuav raug txim hnyav heev dua. Qhov chaw siab thiab zoo tshaj hauv rooj noj rooj haus muaj tej zaum yuav dhau los ua qhov chaw txiav txim.

Tig xub ntiag mus rau ntawm tus ntoo khaublig, cov ntseeg yuav tsum tig rov los tshuaj yus tus kheej saib yug puas ntshai Vajtswv tiag tiag lawm tau? Puas cob qhia thiab qhuab qhia Vajtswv Txojlus mus raws li qhov tseeb lawm tau? Tus ntseeg lub neej puas qhia tshwm kevhlub, kev txo hwjchim, ib tug pab ib tug ib yam li Tswv Yexus lawm tau? Koj pom tias koj tshuav yam dabtsi tsis tau zoo uas yuav tsum hloov?

Vajtswv, thov koj hlub kuv. Thov koj zam kuv lub txim huv tibsi mus, thiab thov koj pab kom kuv ua tau lub neej ncaj ncees pub rau koj thiab rau lwm tus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top