Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/03/2019

Lukas 20:41-44
Tswv Yexus Yog Leej Twg?

“Daviv twb hu nws hais tias ‘Tus Tswv’; yuav ua li cas hais tau tias, tus Mexiyas yog Daviv tus Tub?” (nqe 44).

Lus nug xav : Koj xav licas txog Tswv Yexus lo lus nug ? Vim licas cov Falixais tsis ntseeg Yexus ? Raws li koj, Tswv Yexus yog leeg twg ?

Mus raws li Yaxayas 11:1 thiab Yelemis 23:5, cov xibhwb qhia kevcai, cov Povthawj hlob thiab cov Yixalayees lub sijhawm ntawd puav leej ntseeg tias Tswv Yexus uas yog tus Mexiyas yuav tsum yog Daviv caj ces, yog Daviv xeeb ntxwv. Nyob hauv ntu Vajlugkub no, Tswv Yexus siv ib lo lus los mus nug lawv, ‘yuav ua licas hais tau tias, tus Mexiyas yog Daviv tus tub ?’ vim Phau Ntawv Nkauj yog phau uas lawv ntseeg tias hais txog tus Mexiyas tiamsis Daviv ho hu tus Mexiyas uas tus Tswv ? Ntawm no yog ib qhov uas nyuaj heev rau lawv yuav teb tau Yexus.

Tswv Yexus xav ua kom lawv to taub : Tus Mexiyas yog Vajtswv tus uas ib txwm muaj nyob, vim li ntawd Nws thiaj tau hu ua Daviv tus Tswv, tiamsis thaum uas peb hais txog sab nqaij tawv ntawm tibneeg Nws yog Daviv li caj ces (Loos 1 :3). Thaum uas peb xav txog Tswv Yexus yog Daviv caj ceg, tej pejxeem xav txog ib tug vajntxwv uas kav hauv ntiajteb, yog tus uas yuav los rhuav kom haiv neeg Loos kev tswjhwm puas tsuaj, tiamsis Tswv Yexus xav qhia rau lawv paub txog tus Vajntxwv uas kav sawm ntuj, yog tus Vajntxwv ntawm sab ntsujplig thiab tus Vajntxwv uas pab cawm tasnrho tibneeg ntiajteb.

Yav tas los, cov Falicas, cov pov thawjhlob tau tas kev cia siab rau Yexus vim Tswv Yexus los, Nws tsis ua mus li lawv lub siab xav lawv thiaj tsis lees yuav Nws. Yog li ntawd, niaj hnub nimno, peb tab tom haistias Tswv Yexus yog leej twg ? Tswv Yexus puas yog tus Tswv cawm seej ntawm peb?

Tswv Yexus tab taug kev mus rau saum tus ntoo khaublig. Nyob rau lub caij koob tsheej no thov kom peb txhua tus xav txog Tswv Yexus txojkev txomnyem saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws xav kom peb kwv ntoo khaublig raws Nws qab. Yuav ua licas koj thiaj ua tau lub neej mus li Vajtswv tej lus qhia?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv to taub meej txog koj, kuv thiaj yuav paub ua lub neej raws koj qab, mloog koj lus mus txog hnub uas kuv los ntsib koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top