Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/03/2019

Lukas 20:27-40
Sab Tid Yog Kevtuag

“Vajtswv yog cov neeg ciaj tus Vajtswv, nws tsis yog cov neeg tuag tus Vajtswv, raws li Vajtswv saib, txhua tus puavleej muaj txojsia nyob” (nqe 38).

Lus nug xav: Vim licas cov neeg Xadukais thiaj nug Tswv Yexus li ntawd? Tswv Yexus qhia txog lub neej sawv hauv qhov tuag rov los txawv lub neej tam sim no qhov twg? Koj yuav ua lub neej licas thaum koj paub tias koj yuav sawv hauv qhov tuag rov los ntawm ib tug neeg tshiab?

Ib zaug ntxiv, cov neeg uas tawm tsam Tswv Yexus rov qab nug ib lo lus nug uas nyuaj teb mus raws li 2Kevcai 25:5: yog tias muaj xya tus kwv tij koom yuav ib tug pojniam vim lawv puav leej tuag tas ua ntej tsis tau muaj menyuam lawm, mas txog hnub uas lawv sawv rov qab los leej twg yuav yog tus pojniam ntawd tus txiv?

Cov Xadukais yog cov uas tsis ntseeg tias muaj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los (Tes Haujlwm 23:8). Lawv tsuas ntseeg mus li Mauxes tej lus qhia thiab haistias, Mauxes yeej ib txwm tsis qhia txog kev sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tswv Yexus qhia rau lawv paub txog qhov uas lawv to taub yuam kev loj heev li ntawd, vim los ntawm lo lus uas lawv nug ntawd lawv tsis ntseeg tias Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj. Sawv hauv qhov tuag rov qab los tsis yog rov kho dua tshiab tej uas nyob hauv ntiajteb, tiamsis ntawd yog Vajtswv lub hwjchim ua rau cov ntseeg Yexus muaj lub neej tshiab. Xibhwb Povlauj muab peb lub neej tamsim no los piv rau ib lub noob nplej uas muab faus rau hauv qhov lawm yuav tsum lwj lub plhaub mus thiaj tuaj taus ib tug kaus tshiab. Lub noob uas muab cog rau hauv qhov av yog lub cev uas txawj tuag tiamsis sawv rov los yog sab ntsujplig uas nyob mus ib txhis (1Kauleethaus 15:35-49). Vajtswv tsis muaj txaus hwjchim tsa tau neeg tuag sawv rov qab los thiab muab lub cev tshiab rau lawv kom haum rau qhov chaw tshiab uas yuav mus nyob los?

Tswv Yexus qhia txog lub neej sawv hauv qhov tuag rov qab los, yuav tsis zoo li uas peb nyob hauv lub ntiajteb no ntxiv lawm. Nws tseem qhia ntxiv tias Vajtswv yog tus Vajtswv uas ciaj sia, tsis yog tus Tswv ntawm txojkev tuag (38). Tswv Yexus tab tom mus rau ntawm tus ntoo khaublig los ntawm qhov uas Nws yog Leej Txiv tus uas muaj sia nyob tus tub. Lub neej taug kev mus rau saum tus ntoo khaublig tsis tsaus ntuj nti thiab tsis zoo li tus pojniam uas xya tus txiv puav leej tuag lawm; lub homphiaj ntawd tsis yog txojkev tuag tiamsis yog txojsia mus ib txhis, thiab ntawd yog qhov tseeb uas Yexus xav kom peb paub txog.

Yog tias sab tid ntawm txojkev tuag tsis muaj kev sawv rov qab los ib yam li cov Xadukais, thiab feem coob tibneeg niaj hnub nim no tau ntseeg mas peb ua neej nyob tsuas yog tab tom taug kev mus rau ntawm txojkev tuag xwb. Vajtswv xav kom Nws cov menyuam tig xub ntiag mus rau ntawm txojsia tshiab uas nyob mus ib txhis peb thiaj yuav kov yeej thiab muaj nqis rau tamsim no.

Los ntawm lub siab ntseeg tias tom qab tuag lawm yuav tau sawv hauv qhov tuag rov qab los pab tau rau koj kev ua neej nyob tam sim no licas ?

Vajtswv, kuv thov txhawb nqa qhuas koj, koj yog tus uas qhia peb kom peb paub meej txog qhov tseemceeb ntawm lub neej tshiab. Thov koj pab kom kuv tig xub ntiag mus rau lub neej tshiab yav tom ntej kuv thiaj yuav kov yeej niaj hnub nimno.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top