Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/03/2019

Lukas 20:20-26
Tig Mus Rau Ntawm Tus Ntoo Khaublig

“Yam uas yog Xixas li, nej cia li muab rau Xixas, thiab yam uas yog Vajtswv li, nej cia li muab rau Vajtswv” (nqe 25).

Lus nug xav: Cov neeg uas raug ntiav mus, lawv nug Yexus los ntawm lub homphiaj dabtsi? Tswv Yexus xav hais licas thaum uas Nws teb hauv nqe 24, 25? Koj muaj kev hloov licas thaum uas koj xav txog Yexus txojkev tuag vim koj tej kev txhaum?

Cov Povthawj hlob xav muab Yexus tua pov tseg tiamsis lawv ntshai tej pejxeem, vim li ntawd, lawv thiaj ntiav ib cov neeg mus nug Yexus txog them se rau Xixas puas txhaum lossis tsis txhaum? Yog Tswv Yexus teb tias txhaum ces lawv yuav rau txim rau nws tias, Nws tawm tsam nom tswv Loos, yog Nws teb tias tsis txhaum ces Nws tawm tsam Vajtswv txoj kevcai. Tiamsis Tswv Yexus teb (nqe 24,25) qhia tseeb meej rau lawv paub txog sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig, Pawgntseeg thiab nom tswv. Txawm li ntawd los, lub sijhawm no yog ib lub sijhawm uas Tswv Yexus tab tom taug kev mus rau saum tus ntoo khaublig. Mus rau saum tus ntoo khaublig yog kev txiav txim siab ntawm Tswv Yexus muab nws lub neej fij pub dawb, kevhlub, tiamsis cov Povthawj hlob xav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaublig yog ib tes haujlwm uas xav nrhiav meej mom los rau lawv. Vim li ntawd, Tswv Yexus lo lus teb tseem muaj dua ib lub ntsiab lus thiab, Nws samhwm kom cov thawj coj ntawm sab ntsujplig lub sijhawm ntawd khiav tawm ntawm txojkev dag ntxias uas tsis ncaj ncees ntawm lawv (Nqe 23), ntawd yog, “Yam uas yog Xixas cia li muab rov rau Xixas; thiab tig los rau ntawm Vajtswv “Yam uas yog Vajtswv cia li muab rov rau Vajtswv.”

Tswv Yexus txaus siab mus rau saum tus ntoo khaublig thiab tuag vim peb thiab cia kom peb dhau los ua Nws haiv neeg tshwj xeeb, kom peb muaj Vajtswv tus yam ntxwv thaum ntawd peb yuav txais tau Vaj Ntsujplig nias hom thawj rau peb lub siab. Peb yuav tsum yog ib haiv neeg ua qauv zoo rau Vajtswv kom Vajtswv tau koob meej. Qhia tshwm koj lub neej tiv kev txomnyem, muaj kevhlub ib yam li Tswv Yexus tau ua rau peb thiab tawm mus coj cov tsis tau ntseeg los ntseeg Vajtswv.

Nyiaj txiag, meej mom ntiajteb tsuas nyob ib ntus, tiamsis nqi zog ntawm sab ntsujplig yuav nyob mus ib txhis tsis paub kawg. Koj lub neej puas tab tom taug kev mus rau Ntuj Ceebtsheej lawm tau?

Vajtswv, kuv thov ua koj tsaug vim txoj kevhlub uas koj muab rau kuv. Thov koj qhia kom kuv paub mus rau saum tus ntoo khaublig mus, muab txhua yam uas yog ntiajteb li tso tseg, ua lub neej rau Vajtswv koj ib leeg tau koob meej.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top