Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/03/2019

Malakis 2:13-16
Lub Txim Rau Tus Ua Nkauj Nraug Thiab Sib Nrauj

“Puas yog Vajtswv twb muab koj los koom ua ib lub cev thiab ib lub siab nrog nws lawm? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Twb yog nws xav kom neb muaj tub muaj ki uas yog Vajtswv haivneeg tiag. Yog li ntawd nej tsis txhob rhuav tej lus uas nej cog tseg rau nej tus pojniam lawm” (nqe 15).

Lus nug xav : Vim licas Vajtswv tsis txais yuav tej khoom fij thaum tej pejxeem coj tuaj fij rau Nws ? Thaum uas lawv nug tias ‘Vim licas’ thaum ntawd Vajtswv qhia lawv licas ? Dhau los ntawm Vajtswv tej lus peb paub txog lub ntsiab lus hauv lub neej txij nkawm yog licas ? Vim licas Vajtswv thiaj haistias Nws ntxub cov neeg uas sib nrauj ? Yuav ua licas thiaj tsis ua txhaum kev nkauj nraug thiab thiaj tsis sib nrauj ?

Nyob hauv ntu Vajlugkub no, Malakis tab tom cem Vajtswv cov menyuam vim lawv nyiam ua kev nkauj nraug, muab lawv tej pojniam nrauj pov tseg thiab mus yuav lwm tus pojniam uas yog lwm haiv neeg. Thaum uas Vajtswv tsis lees yuav lawv tej khoom fij vim tsis dawbhuv, mas lawv ho tig rov mus nug Vajtswv : ‘vim licas’ vim qhov uas lawv muaj lub siab tawv mus ua txhaum, Vajtswv qhia rau lawv paub txog lawv txoj kev txhaum uas yog kev nkauj kev nraug, thiab sib nrauj yog tawm tsam txog tej lus cog tseg hauv lub neej txij nkawm uas lawv tau cog lus rau Vajtswv lawm (nqe 14). Vajtswv Txojlus qhia rau peb paub txog Vajtswv lub homphiaj thaum Nws rhawv tsim muaj txij nkawm, txawm tias Vajtswv muaj txaus peev xwm los tsim ntau tug pojniam rau Adas lossis ntau tug txiv rau Evas, los Nws tsis ua li ntawd, vim Nws xav kom dhau ntawm Adas thiab Evas ob tug yuav yug tau ib haiv neeg dawbhuv pub rau Nws, vim li ntawd Nws thiaj tsim ib tug txivneej thiab ib tug pojniam xwb (nqe 15). Txij nkawm dawbhuv hauv Vajtswv yog ib tug pojniam thiab ib tug txiv thiab ib tug ncaj ncees rau ib tug mus txog hnub kawg, cia kom peb tej menyuam, xeeb ntxwv yuav dhau los ua ib haiv neeg uas dawbhuv pub rau Vajtswv. Tom qab uas qhia txog lawv txoj kev txhaum uas yog nkauj nraug thiab sib nrauj, Vajtswv samhwm tseeb meej heev tias : ‘kuv ntxub’ txojkev sib nrauj vim sib nrauj tsis yog Vajtswv lub homphiaj rau tibneeg.

Niaj hnub nimno, kev nkauj nraug thiab sib nrauj yog ib yam kev txhaum uas niaj hnub muaj, tibneeg saib tsis tau lub neej txij nkawm, ua neej mus raws lawv siab ntshaw, tsis ua qauv zoo rau nws cag ceg li lawm. Qhov uas txaus tu siab tshaj mas ob qhov no tseem tshwm hauv ib txhia xibhwb thawjcoj thiab hauv Pawgntseeg feem ntau thiab. Txawm yuav muab txhua yam los hais los kev nkauj nraug, sib nrauj tseem yog ib yam kev txhaum loj tshaj plaws tawm tsam Vajtswv, vim lawv rhuav Vajtswv, rhuav Pawgntseeg, rhuav niam txiv ob tog ; thib ob yog lawv ua lub neej tawm tsam Vajtswv tej lus samhwm : ‘tsis txhob muaj ib tug twg muab nkawd cais’ (Mathais 19 :6). Tasnrho tibneeg ntiajteb tsis txhob muaj ib tug twg muab nkawd cais, vim li ntawd tus txiv, tus niam yog leej twg cas ho muaj caij sib nrauj, ua nkauj nraug ?

Txij nkawm tsis yog ob leeg nkaus xwb tiamsis tseem ntsig txog tasnrho ib caj ces neeg thiab. Yuav tsum thov Vajtswv kom ntau ua ntej koj yuav niam yuav txiv, thiab yuav tsum saib taus lub neej txij nkawm thiaj yuav tsis poob mus rau kev nkauj nraug, sib nrauj. Raws li koj xav, vim licas hauv Pawgntseeg tseem muaj cov ua kev nkauj nraug thiab sib nrauj ? Koj yuav ua licas los pab kom txhob muaj tej yam tsis zoo ntawd nyob hauv Pawgntseeg ntxiv lawm ?

Vajtswv, thov koj qhia kom kuv pom qhov phem hauv kev nkauj nraug, sib nrauj, kom kuv paub ceev faj zoo hauv lub neej sib hlub, txij nkawm. Thov koj pab kom kuv thiab kuv lub cuab yig yuav dhau los ua ib qhov tshuaj tsw qab pub rau koj zoo siab ib tiam mus dhau rau ib tiam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos : Khiavdim 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top