Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/03/2019

Nkauj 118:15-21
Lub Suab Zoo Siab

“Cia li mloog lub suab hu nkauj muaj yeej zoo siab uas nrov hauv Vajtswv haivneeg tej tsevntaub hais tias, “Yog tus Tswv lub hwjchim uas loj kawg nkaus tau ua tej ntawd!” (nqe 15).

Lus nug xav: Hauv Phau Ntawd Nkauj 118 no qhia rau peb paub licas txog Vajtswv? Vajtswv nplawm tus neeg uas Nws hlub los ntawm lub homphiaj dabtsi? Koj twb ntsib dua lossis tab tom pom txog Vajtswv lub hwjchim loj thiab Vajtswv nplawm koj licas? Koj raug cob qhia kom muaj tus cwjpwm zoo licas dhau tej xwm txheej ntawd?

Nyob hauv Phau Ntawv Nkauj tshooj no qhia peb yam txog Vajtswv. Thib ib Nws yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus (nqe 15-16). Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiabteb no los ntawm qhov uas tsis muaj ib yam dabtsi, thiab Nws yog tus uas tswj ib puas tsav yam uas Nws tsim los. Tsis muaj ib yam dabtsi nyuaj rau Vajtswv ua tsis tau. Nws yog tus Tswv ntawm peb kev ua neej, tus Tswv hauv peb lub siab, tus Tswv ntawm txhua yam uas tshwmsim los rau peb. Vajtswv yog tus ua tej txuj ci tseemceeb, coj txojkev zoo siab los rau Nws cov menyuam. Hauv cov tsev neeg uas ntseeg Yexus muaj txojkev zoo siab, lub suab luag tsis tu vim lawv muaj txojkev cawmdim (Nqe 15).

Thib ob, Nws yog tus uas ncaj ncees thiab dawbhuv (Nqe 18,19). Vajtswv yuav tsis zam thiab tsis koom nrog txoj kev txhaum. Tibneeg yuav raug teem txim vim lawv txoj kev txhaum, kev phem. Tsis hais Vajtswv cov menyuam ntag los, yog tias lawv ua txhaum, los Nws kuj yuav txiav txim ncaj ncees. Vajntxwv Daviv yog ib tug vajntxwv uas Vajtswv hlub heev tiamsis thaum nws ua txhaum kev nkauj nraug thiab tua neeg los Vajtswv kuj rau txim rau nws.

Thib peb, Vajtswv yog tus muaj kev hlub (nqe 18-21). Nyob hauv tshooj Vajlugkub no tus sau qhia rau peb paub tias, Vajtswv rau txim nyhav heev rau nws los Vajtswv tsis cia nws tuag. Vajtswv rau txim kom peb paub ntshai Vajtswv, qhia kom peb paub tso kev txhaum tseg, lees txim, thiab tig rov los rau ntawm txojkev ncaj ncees, peb thiaj yuav txais tau Vajtswv txojkoob hmoov. Henplais 12:6 qhia tias: “Rau qhov tus Tswv qhuab ntuas txhua tus uas nws hlub, thiab nws nplawm txhua tus uas nws coj los ua nws tub” Vim li ntawd, tus sau phau Ntawv Nkauj thiaj qhuas thiab ua Vajtswv tsaug vim tom qab uas Vajtswv rau txim rau nws tas lawm, Vajtswv rov qab pab cawm nws dim.

Cia lwm tus hnov hauv koj lub cuab yig muab lub suab luag, zoo siab ntawm txojkev cawmdim, tsis hais thaum uas nej raug Vajtswv nplawm. Thov Vajtswv pab kom peb tsa suab los mus hais kom nrov nrov tau tias: Kuv yuav tsis tuag, tiamsis kuv yuav muaj sia nyob, thiab qhia tej uas tus Tswv tau ua lawm” (nqe 17). Koj raug qhia kom yuav tsum lees txim thiab tso yam kev txhaum dabtsi tseg, lus hais, kev xav hauv siab rau hnub no? Koj xav licas thaum Vajtswv nplawm koj?

Vajtswv, kuv zoo siab uas kuv tau los ua koj ib tug menyuam ntawm txoj kevhlub, dawbhuv. Tseeb tiag kuv tau paub koj los ntawm koj lub hwjchim uas loj kawg nkaus, los ntawm koj txojkev nplawm kuv. Thov koj tuav kuv tes, coj kuv kev kom kuv niaj hnub nyob hauv koj txoj kevhlub, kev zoo siab txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top