Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/03/2019

Mathais 5:27-30
Ua Txhaum Kev Nkauj Nraug

“Tsis txhob deev luag pojniam luag txiv” (Khiavdim 20:14).

Lus nug xav: Leej twg thiaj yooj yim ua txhaum kev nkauj nraug? “saib pom thiab xav deev” hauv phau Mathais 5:27-28 txhais tau licas? Yuav ua licas thiaj kov yeej kev nkauj nraug thiab tej kev xav tsis ncaj ncees, tsis dawbhuv?

Nyob hauv keeb kwm dhau los, peb pom coob tug tibneeg poob mus rau ntawm txoj kev nkauj nraug. Txawm tias lawv ua vajntxwv kav ib lub tebchaws uas loj, muaj hwjchim heev kawg los lawv kov tsis yeej lub siab ntshaw ua kev nkauj nraug. Qhov uas txaus ntshai tshaj plaws yog deev luag pojniam luag txiv, sib nrauj, ua kev nkauj kev nraug tseem yog ib qhov zoo rau coob leej ntau tug niaj hnub nimno, thiab tseem yog ib feem ntawm cov ntseeg Yexus, lawv tsis paub tias ua licas thiaj yog ua txhaum ntxiv lawm. Lawv ua neej mus raws lawv lub siab xav, mus raws feem coob, thiab muab lawv lub neej mus ua kev nkauj kev nraug yam tsis muaj qab hau. Vim li ntawd thiaj muaj ntau yam kev phem heev: Tej menyuam yug los tsis muaj leej twg lees, muaj mob phem kho tsis tau, tua menyuam hauv plab ib hnub coob zuj zus ntxiv.

Tswv Yexus qhia txog qhov kev txhaum no hauv Mathais 5:27-28 tias: “Nej twb hnov tej lus uas luag qhia hais tias, ‘Tsis txhob deev luag pojniam luag txiv.’ Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias yog leejtwg saib ib tug pojniam thiab xav deev tus pojniam ntawd, qhov uas nws saib li ntawd kuj txhaum ib yam li nws twb tau deev tus pojniam ntawd lawm ntag.” Los lus “saib” yog hais txog ib tug uas saib ntsoov mus rau ntawm ib tug pojniam lossis ib txivneej twg li los ntawm lub siab xav tau deev tus ntawd. Lo lus “xav tau” txhais tau tias ntshaw tau ib yam dabtsi uas tsis mus raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab tseem muaj lub siab xav mus deb dua, ntawd yog ua txhaum kom zoo nws lub siab nqhis. Tswv Yexus tsis yog txwv kom peb tsis txhob ua txhaum kev nkauj kev nraug xwb tiamsis Nws txwv kiag peb lub siab ntshaw uas yuav coj peb mus ua txhaum ntawd thiab.

Yuav ua licas thiaj kov yeej lub siab ntshaw ua kev nkauj nraug thiab lub siab xav phem tsis ncaj ncees? Tswv Yexus qhia tias yog koj lub qhov muag sab xis ua rau koj ua txhaum cia li muab lub qhov muag ntawd kaus pov tseg mus; yog koj sab tes xis ua rau koj ua txhaum cia li muab txiav pov tseg mus (Nqe 29,30). Peb txhob to taub tias yuav muab kaus thiab muab txiav pov tseg tiag, vim ib tug neeg dig muag, tsis muaj tes los nws kuj yooj yim poob mus rau ntawm txojkev nkauj nraug. Tiamsis Tswv Yexus xav kom peb muab tej kev txhaum ntawd lawb tawm pov tseg huvsi hauv peb lub siab mus, muab peb lub siab ntshaw txiav pov tseg mus. Yog tias peb pheej cia lub siab ntshaw nyob hauv peb ob lub qhov muag mas peb txhais tes yuav coj peb mus ua txhaum kom daws tau peb lub siab nqhis. Vim li ntawd, tsis ntxov kuj lig, kev nkauj kev nraug yuav los kav peb thiab coj peb mus ua txhaum. Tswv Yexus qhia ntxiv tias, peb muaj ib lub qhov muag thiab ib txhais tes zoo dua li tasnrho peb lub cev poob mus rau hauv ntuj tawg. Peb yuav tsum tswj peb lub siab kom txhob ua kev nkauj kev nraug yog tias peb tsis xav poob mus rau txojkev teem txim mus ib txhis.

Cov ntseeg Yexus yuav tsum ua lub neej kom dawbhuv los ntawm qhov uas txhob deev luag pojniam luag txiv, kev cog phooj ywg nrog ib tug pojniam lossis ib tug txiv neej twg yooj yim yuav coj peb mus poob rau kev nkauj nraug. Txiav txim siab tsis mloog mus li tej lus nqua hu ntawm cov neeg uas muaj lub siab ntshaw kev nkauj nraug. Cia li muab Vajtswv Txojlus los ua kom puv nkaus peb lub siab, peb thiaj yuav txais tau Vajtswv txojkev cob qhia txhua lub sijhawm.

Muaj yam dabtsi yuav tsum “muab txiav” hauv koj lub neej pov tseg mus?

Vajtswvv, thov koj pab kom kuv paub dhuav, paub ntshai txog kev nkauj nraug, thiab tsis qaug mus rau ntawm txoj kev phem tsis ncaj ncees hauv siab; thov koj pab kom kuv paub ua lub neej dawbhuv thiab haum Vajtswv siab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top