Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/03/2019

Chivkeeb 11:1-9
Khav Theeb

“Lawv hais tias, “Nimno peb cia li tsim ua ib lub nroog thiab puab ib tug pejthuam kom siab nto ntuj, peb thiaj muaj koob muaj npe nyob nto moo lug thiab tsis tawg khiav mus nyob ua sab ua sua thoob ntiajteb” (Nqe 4).

Lus nug xav: Tibneeg xav tsim tus pejthuam los ua dabtsi? Vajtswv ua licas rau tibneeg lub tswvyim no? Thaum twg yog thaum uas koj ntseeg siab rau Vajtswv heev dua li ntseeg Vajtswv? Thov qhia saib yog licas.

Tom qab dej nyab ntiajteb, tibneeg tau sib sau los nyob ua ke los ntawm Nau-es caj ceg, vim li ntawd tej tibneeg hauv ntiajteb no tsuas hais ib yam lus nkaus xwb. Ntawm no yog ib qhov zoo rau lawv los sib tham, sib pab, thiab sib koom tau ua ke hauv kev Pehawm Vajtswv. Tiamsis lawv siv qhov zoo kawg nkaus uas Vajtswv pub rau lawv no los mus puab ib tug pejthaum! Lawv sib tham ua ke (nqe 3) tiamsis tsis nug Vajtswv tsis nrhiav kev cob qhia los ntawm Vajtswv los! Lawv muab av los puab ua thwv cib thiab puab ib tug pejthuam uas siab heev!

Tus pejthaum tau puab los muaj peb lub homphiaj (nqe 4). Thib ib, ib tug pejthaum uas siab nto ntu! Tsis yog kom lawv yooj yim mus nyob ze Vajtswv tiamsis yog ua los tawm tsam Vajtswv. Lawv nrhiav tswvyim los tiv thaiv lawv kom txhob raug dej nyab ntxiv yog tias muaj, nrhiav qhov chaw tso siab tau yog tias Vajtswv tseem yuav rau txim rau lawv! Lawv tsis ntseeg tej lus samhwm tseg uas Vajtswv tau cog rau lawv yawm koob thiab rau lawv. Thib ob, lawv haistias: Peb thiaj yuav muaj koob npe nyob nto moo lug: Lawv tsis xav ua kom Vajtswv tau koob meej tiamsis lawv tsuas npaj kom lawv yog cov uas tau. Thib peb, Vajtswv sam hwm kom yuav tsum muaj tub muaj ki kom mus nyob thoob ntiajteb tiamsis lawv tsis mloog, lawv xav sib sau los nyob ua ke rau hauv tus pejthaum.

Tabsis, Vajtswv txoj kevhlub mas loj kawg li, Nws tsis cia lawv raug txim Nws tsuas los ua rau kom lawv ib leeg hais lawm ib yam lus kom lawv thiaj ua tsis tiav lub homphiaj uas lawv tau npaj tseg vim ib leeg hais ib leeg tsis to taub. Lub nroog uas tsis tiav ntawd tau hu ua Npanpiloos txhais tau tias ua dog ua dig. Lub nroog no tom qab no dhau los ua haiv neeg Npanpiloos lub nroog.

Lub siab khav theeb thiab tsis ntseeg Vajtswv tej lus cog tseg yuav coj kev ntshaw los rau tibneeg, tibneeg yuav nqis tes ua mus raws li txojkev ntshaw ntawd, thaum ntawd tibneeg yuav ua lub neej tawm tsam Vajtswv tus uas tsim tibneeg los. Thaum uas tibneeg tsis ntseeg Vajtswv lawm, tibneeg rov qab ntseeg tibneeg lossis ntseeg lwm yam uas Vajtswv tsim los. Khav theeb yuav coj tau tibneeg mus txog qhov puas tsuaj, ua txhaum (Pajlug 16:18). Peb yuav tsum ceev faj rau tej yam tsis zoo li ntawd.

Yuav ua licas kom tej kev phem zoo li khav theeb, tsis muaj lub siab ntseeg txhob muaj nyob hauv koj?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub zoo txog koj txhua hnub kom kuv muaj lub siab ntseeg ruaj khov rau ntawm koj thiab paub ua lub neej txo hwjchim, mloog mus li koj tej lus samhwm kuv thiaj yuav paub ua lub neej rau Vajtswvv koj ib leeg tau ntsej muag xwb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top