Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/03/2019

Chivkeeb 4:1-10
Daws Kev Chim

“Yog thaum twg nej chim, nej tsis txhob pub qhov uas nej chim ntawd ua rau nej ua txhaum thiab tsis txhob chim tas hnub. Tsis txhob cia dab Ntxwgnyoog tau kev ntxias nej.” (Efexus 4:26-27).

Lus nug xav: Ka-ees ua licas thaum uas Vajtswv tsis txaus siab rau nws tej khoom fij? Vajtswv swmhwm rau nws licas? Vim licas nws thiaj muab nws tus kwv tua? Thaum chim feem ntau koj ua dabtsi?

Tsis yog txhua txhua zaum chim puav leej yog txhaum, vim muaj tej kev chim ncaj ncees, Tswv Yexus “chim thiab nyuaj siab heev vim lawv lub siab tawv heev” (Malakaus 3:5).

Ka-ees yog ib tus uas ua liaj ua teb, vim li ntawd nws thiaj coj tej txiv hmab txiv ntoo tuaj fij pub rau Vajtswv; Anpees yog ib tug uas yug yaj vim li ntawd nws thiaj xaiv ib tug menyuam yaj uas zoo tshaj plaws tuaj fij pub rau Vajtswv. Tsis muaj ib yam dab tsi yuam kev thaum uas xaiv ua liaj ua teb thiab yug yaj thiab tej khoom fij uas yuav muab fij pub rau Vajtswv, tasnrho ob yam puav leej zoo thiab muaj nqis yog tias muab los ntawm lub siab hlub thiab nco Vajtswv tshav ntuj.

Txawm Vajtswv txaus siab rau Anpees tej khoom fij heev dua li Ka-ees tej khoom fij los tsis yog tias Nws tsis txais Ka-ees tej khoom fij. Qhov tseeb nyob ntawm nqe 7, Ka-ees coj lub neej tsis ncaj thiab tsis ua zoo. Vajtswv tsis ntaus nqi saib yam khoom fij ntawd zoo licas tiamsis Nws saib mus rau ntawm tus neeg fij.

Vajlugkub sau tias: “Ka-ees chim ua ntsej muag npau taws vog” (nqe 5). Nws chim rau Vajtswv, khib thiab chim rau nws tus kwv. Nws ua poob txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab yuav tsis muaj tau txojkev sib raug zoo nrog ib leej twg li lawm! Vajtswv nug tias vim licas Ka-ees chim. Vajtswv hais rau Ka-ees tias nws tsis ua yam zoo. Vim yog tias nws ua yam zoo, ces nws kuj tsa tau qhov muag, zoo siab hlo los qhuas Vajtswv thiab ua Vajtswv tsaug! Vajtswv samhwm yog tias nws tsis lees txim thiab tso yam tsis zoo tseg tig rov los cuag Vajtswv mas txoj kev txhaum yuav nyob ntawm qhov rooj tos nws. Tseeb tiag, ua txhaum tsis kam lees txim ces haj yam yuav ua txhaum loj ntxiv! Vim li ntawd, Vajtswv qhia rau Ka-ees tias “koj yuav tswj tau txoj kev txhaum tseg”: “Txhob cia txoj kev txhaum kov yeej yus tiamsis yuav tsum cia qhov zoo los kov yeej qhov phem” (Loos 12:21).

Nuj nqis ntawm txojkev chim mas txaus ntshai heev kawg li: Ka-ees muab nws tus kwv tua pov tseg! Yog mus li tej lus uas Tswv Yexus qhia tias “Leej twg chim, tus ntawd yuav raug txim” (Mathais 5:21-22), thiab Yauhas qhia tias “Leej twg ntxub nws kwv nws tij ces kuj ib yam li tua neeg” (1Yauhas 3:15). Tsis tas li ntawd xwb, Ka-ees tseem raug Xatas qhuab yuam tau nws ua txhaum ntxiv thiab: Txoj kev txhaum uas yog hais lus dag, thaum nws hais rau Vajtswv tias: “Kuv tsis paub” (Nqe 9). Tiamsis feem kawg nws hais yog lawm, nws tsis yog tus saib xyuas nws tus kwv, nws tsuas tua nws tus kwv pov tseg xwb!

Hauv kev ua neej muaj ntau yam tshwm sim los ua rau peb ceeb, tabsis peb yuav tsum muab qhov chim ntawd daws kiag pov tseg mus, tsis txhob muab xyeeb rau tus ub tus no haistias lawv ntxias yus mus ua txhaum, Dab Ntxwgnyoog zoo li tus tsov ntxhuav sawv nres nroog ntawm qhov rooj tos rawv yuav muab peb thawb mus rau ntawm txoj kev txhaum.

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub vam khom koj lub zog los qaij deb ntawm txoj kev txhaum, kuv thiaj yuav tsis ua txhaum thiaj ua tau lub neej rau koj tau ntsej muag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top