Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/03/2019

Yakaunpaus 1:2-3, 12-15
Kov Yeej Kev Sim Siab

“Tus uas ua siab ntev nyiaj tej kev nyuaj siab, tus ntawd yuav tau nyob kaj siab lug. Rau qhov thaum nws tiv dhau tej kev sim siab ntawd lawm, nws yuav tau txojsia uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias Vajtswv yuav muab rau tus uas hlub Vajtswv” (Yakaunpaus 1:12).

Lus nug xav: Yakaunpaus tab tom hais txog tej kev sim siab thiab dag ntxias dabtsi? Feem ntau Dab Ntxwgnyoog siv txoj hau kev licas los ntxias kom peb ua txhaum? Yakaunpaus qhia rau peb txog yuav ua licas thiaj kov yeej kev sim siab?

Nyob hauv ntu Vajlugkub no, Yakaunpaus qhia txog ob tes haujlwm uas tsis sib thooj. Thib ib, tej kev dag ntxias, sim siab yog los sab nraud los (1:2-3,12). Thib ob, tej kev txhaum ntawd yog los ntawm tibneeg lub siab tuaj (nqe 13-15). Vajtswv cia tej kev sim siab sab nraud los raug rau peb, sim peb txoj kevntseeg kom peb thiaj muaj kevntseeg ruaj khov. Txawm li ntawd los tej kevsim siab thiab tej kev txhaum uas tawm sab hauv peb lub siab tuaj yeej ib txwm tsis yog los ntawm Vajtswv los hlo li. Peb yeej yuav raug tej kev sim siab uas los sab nraud los tiamsis peb yuav tsum kov yeej tej kev dag ntxias hauv peb lub siab tuaj. Yog li ntawd, yuav ua licas kom peb kov yeej tej kev dag ntxias ntawd?

Dab Ntxwgnyoog siv ntau txoj hau kev los sim peb. Ib qhov uas Dab Ntxwgnyoog siv feem ntau mas yog ua rau peb muaj lub siab xyem xyav thiab txojkev xav uas tsis ncaj ncees nyob hauv peb lub siab tuaj, thiab haub ntxias kom peb mus ua txhaum. Dab Ntxwgnyoog hais rau hauv peb lub hlwb tias, txhua yam ua peb ua ntawd yog Vajtswv sim peb. Vim li ntawd Yakaupaus thiaj li haistias, tej kev phem ntxias tsis tau Vajtswv thiab Vajtswv yeej tsis sim leej twg, Nws tsuas cia tej kev tsim txom los raug rau peb ib ntus kom peb sawv ruaj khov kho hauv txoj kevntseeg xwb Nws tsis dag ntxias kom Nws haiv neeg puas tshuaj. Vim li ntawd, cia kom peb yuav kov yeej txojkev sim siab, Yakaunpaus qhia tias, peb yuav tsum txhob muaj lub siab xyem xyav thiab txiav tu nrho tej kev dag ntxias tsis zoo uas niaj hnub nyob hauv peb lub siab pov tseg mus. Zeem paub peb tus yeeb ncuab yog yam cuab yeej uas yuav pab kom peb kov yeej.

Lub tswvyim thib ob uas yuav pab kom peb kov yeej ntawd yog zeem paub tias peb tseem yog neeg txhaum, vim li ntawd, Xatas thiaj pheej siv tej kev xav, kev ntshaw uas tseem nyob hauv peb tus neeg qub los rub peb tawm, thaum uas peb pib yug txojkev ntshaw rau hauv siab lawm ces tsis ntev thiab xwb peb yuav nqis tes ua txhaum. Ib qhov uas txaus ntshai heev ntawd yog kev txhaum yug tawm kev txhaum, thaum uas kev txhaum puv npo lawm ces yuav coj txojkev tuag los. Dhau li ntawm qhov uas zeem paub peb tus yeeb ncuab, peb yuav tsum zeem paub txog tias peb tsis muaj zog txaus thiab ua tsis tau yog tsis muaj Vajtswv pab.

Thov kom peb nco ntsoov tias peb raug dag ntxias mus ua txhaum yog los ntawm peb lub siab ntshaw ua yam phem. Thaum uas peb poob mus rau kev txhaum lawm peb pheej liam txim rau lwm tus, rau Vajtswv, rau Xatas… tiamsis Vajlugkub qhia tias, Xatas yog lub hauv paus ntawm txojkev dag ntxias, tabsis Xatas qhuab yuam tsis tau peb mus ua txhaum. Xatas dag ntxias peb ntag tiamsis txiav txim siab ua txhaum thiab tsis ua yog nyob ntawm peb, yog peb pheej cia peb lub siab ntshaw, qhuab yuam peb ces peb yeej yuav mag Xatas lub voj hlua, tiamsis yog peb paub vam khom Vajtswv, paub siv Vajtswv tej cuab yeej ntawm sab ntsujplig los tawm tsam mas peb yeej yuav kov yeej.

Zaj kawm hnub no pab tau koj licas hauv tshav rog tawm tsam Dab Ntxwgnyoog txojkev dag ntxias?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub siv zaj kawm hnub no los rau ntawm kuv lub neej kuv thiaj yuav kov yeej txhua yam kev sim siab thiab kev dag ntxias.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top