Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/03/2019

1 Petus 5:8-9
Ceev Faj Tsov Ntxhuav

“Nej yuav tsum ceevfaj zov zoo, tsis txhob nkees, rau qhov dab Ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebncuab, nws mus muslos los ib yam li tus tsov ntxhuav uas quaj nrhiav tom tsiaj noj” (Nqe 8).

Lus nug xav: Petus muab dab Ntxwgnyoog los piv zoo licas? Dab Ntxwgnyoog tab tom ua licas rau Vajtswv cov menyuam? Yuav ua licas thiaj kov yeej dab Ntxwgnyoog? Yam uas txhawb koj lub zog los tawm tsam dab Ntxwgnyoog yog dabtsi?

Ntu Vajlugkub no tau sau rau cov ntseeg, cov uas twb txais yuav Tswv Yexus lawm, vim li ntawd Petus siv lo lus tias cov kwvtij. Dab Ntxwgnyoog tsis tawm tsam cov tsis tau ntseeg Vajtswv vim cov ntawd lawv tus ntsujplig tab tom pw tsaug zog thiab ntawd tsis yog dab lub homphiaj vim dab paub tias cov ntawd yeej yog dab tug lawm. Petus piv dab Ntxwgnyoog zoo ib yam li tus tsov ntxhuav, nws mus mus los los quaj nrhiav tom tsiaj noj.

Vim licas dab Ntxwgnyoog tsuas mus mus los los xwb nws tsis kam tom kiag peb? Vim peb yog Vajtswv tug lawm, peb niaj hnub nyob hauv Vajtswv txojkev tsom kwm vim li ntawd dab ua tsis tau licas nws thiaj mus mus los los xwb. Tiamsis hnub twg peb tawm hauv Vajtswv mus ces dab Ntxwgnyoog yuav tom kiag peb thaum ntawd ntag. Vim li ntawd, txawm tias peb tau Vajtswv tiv thaiv lawm los peb yuav tsum siv Vajtswv lub zog los ua tib zoo ceev faj. Peb paub tias Petus yog Yexus ib tug thwjtim ntag los, thaum uas nws tsis ua taus siab ntev yoo dab ntub los thov Vajtswv xwb twb ua rau nws raug sim siab ob peb zaug los ntawm dab Ntxwgnyoog. Vim qhov uas Petus twb ntsib dua los lawm, nws thiaj qhuab ntuas cov ntseeg kom yuav tsum ceev faj zov zoo tsis txhob nkees.

Tsis yog peb nyob ntsiag to los ua zoo ceev faj xwb tiamsis peb yuav tsum tawm tsam dab Ntxwgnyoog txojkev dag ntxias thiab. Petus qhia tias: “Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tawmtsam dab Ntxwgnyoog” (nqe 9). Tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv lub hwjchim, txawm tias peb yuav ntsib kev tau zoo, teeb meem los peb yuav paub ua lub neej mloog Vajtswv lus, thiab txiav txim siab tu nrho tsis mloog, tsis ua mus li dab Ntxwsnyoog txojkev haub ntxias. Ib qhov uas txhawb peb lub zog mas peb paub tias, cov ntseeg uas nyob thoob ntiajteb los tab tom raug tej teeb meem ib yam li peb. Tsis yog peb ib leeg sawv los mus tawm tsam dab Ntxwgnyoog xwb.

Cia kom peb yuav kov yeej dab Ntxwgnyoog thiab nws txojkev dag ntxias, peb yuav tsum ceev faj thiab zov zoo hauv kev ua neej nrog Vajtswv txhua hnub, vam khom Vajtswv lub hwjchim los tawm tsam tsis tso tseg. Txhua zaum uas koj swb, koj cia li sawv kiag tamsim ntawd los lees txim rau Vajtswv thiab rov tawm tsam tej kev dag ntxias ntawd los ntawm lub siab ntseeg ruaj khov rau Vajtswv. Koj tau ntsib dua, thiab kov yeej licas thaum dab Ntxwgnyoog mus mus los los quaj nrhiav tom tsiaj noj ntawm koj ib sab lawm?

Vajtswv, Koj paub tias kuv tsis muaj zog. Thov koj pub dag zog, kev txawj ntse rau kuv kom kuv paub ceev faj thiab zov tos hauv txoj kevntseeg mus txog hnub kawg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top