Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/03/2019

Mathais 4:1-11
Ntsib Kev Sim Siab

“Yexus hais rau dab Ntxwgnyoog hais tias, “Ntxwgnyoog, koj cia li khiav mus! Vajtswv txojlus hais tias, ‘Nej yuav tsum pehawm tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tib leeg thiab ua nws tes haujlwm xwb” (nqe 10).

Lus nug xav: Dab Ntxwgnyoog siv tej yam dabtsi los sim Yexus siab? Tswv Yexus siv yam cuab yeej dabtsi los tawm tsam kom yeej tej kev sim siab ntawd? Koj muaj Vajtswv Txojlus hauv siab los sis ntawm tes?

Xatas muaj ntau txoj hauj kev heev los dag ntxias kom tibneeg mag nws lub voj hlua. Peb tibneeg nyob Nyab Laj teb, txawm peb ib leeg nyob ib qho, ib leeg nyob rau ib tiam los txhua tus puav leej paub txog lub nqi thaum uas qaug mus rau ntawm txojkev sim siab lawm tibneeg yuav kov tsis yeej. Nyob hauv zaj xwm no, Tswv Yexus qhia rau peb paub yuav ua licas thiaj kov yeej kev sim siab thiab qhia rau peb paub txog yam cuab yeej uas peb yuav siv los tawm tsam kom yeej.

Tshwj xeeb peb cov hmoob uas tsis muaj kev txawj ntse ces Xatas sim peb siab los ntawm tej yam peb ntshaw zoo li mov noj, ris tsho hnav, nyiaj txiag siv. Vajlugkub qhia rau peb tias, lub sijhawm ntawd Tswv Yexus tshaib plab heev, dab Ntxwsnyoog los hais rau Yexus tias, yog koj yog Vajtswv tus tub, tus uas los cawm tibneeg tiag, ces koj cia li muab pob zeb txia ua mov los rau koj noj kom tsau ua ntej. Tiamsis Tswv Yexus qhia rau peb pom tias, tibneeg tsis yog muaj sab nqaij tawv xwb tiamsis muaj tus ntsujplig thiab. Vajtswv tau npaj ntau yam los yug peb sab nqaij tawv, thiab Nws kuj npaj Vajtswv Txojlus los yug peb sab ntsujplig. Tswv Yexus muab Mauxes tej lus los mus hais kom cov Yixalayees paub tias, nyob rau lub sijhawm plaub caug xyoo tom tiam suab puam tsis yog lawv yuav tsum muaj mov noj xwb tiamsis yog los ntawm Vajtswv tej lus txhua lo. Los ntawm tej lus uas Tswv Yexus teb ntawd, ua rau Xatas tau swb.

Yam kev sim siab thib ob uas yooj yim dag ntxias tau peb ntawd yog, koob npe lossis koob meej. Muaj coob leej ntau tug tsis mag lub voj hlua kev noj kev haus tiamsis kov tsis dhau txojkev sim siab ntawm lub koob meej. Dab Ntxwgnyoog coj Yexus mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, mus rau saum lub Tuamtsev qhov chaw uas siab tshaj plaws, yog qhov chaw uas muaj tibneeg coob coob tuaj txhua qhov chaw pehawm Vajtswv txhua hnub, thiab hais kom Yexus cia li dhia mus rau hauv av rau sawv daws pom. Dab Ntxwgnyoog tseem hais ntxiv tias, Vajtswv yuav kom Nws cov timtswv los tswj Yexus ob txhais ko taw tsis pub Yexus ob txhais taw dawm pob zeb. Ib pliag ntshis xwb, Yexus yuav nto koob no npe. Yog Tswv Yexus qhia rau tibneeg paub tias Nws yog Vajtswv tus tub, txhua tus yuav txhos caug los pehawm Nws. Ntawm no yog ib txojkev uas yooj yim tshaj nto khaublig lawm ntau pua npaug, tiamsis Tswv Yexus paub tias txojkev ntawd tsis mus li Vajtswv lub homphiaj. Tswv Yexus tau siv Vajlugkub los teb dab Ntxwgnyoog: “Vajtswv Txojlus haistias, koj tsis txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab” (nqe7). Tswv Yexus tsis yuav mus li dab Ntxwgnyoog lub tswvyim uas zoo heev ntawd, thiab Nws qhia rau dab Ntxwsnyoog paub tias Nws yog Vajtswv. Dab Ntxwsnyoog siv Vajlugkub los mus sim Yexus siab, thiab Tswv Yexus kuj siv Vajlugkub los kov yeej dab Ntxwgnyoog.

Yam kev sim siab thib peb yog hwjchim meej mom. Dab Ntxwgnyoog ua rau Yexus pom tasnrho txhua lub tebchaws hauv qab ntuj no thiab dag Yexus tias, txhua lub tebchaws ntawd puav leej yog nws tug. Txhua lub tebchaws tau xaiv qhov uas pehawm dab Ntxwgnyoog kom txais tau txhua yam kev zoo siab, hauv lub ntiajteb. Txaus tu siab tshaj, vim muaj coob leej ntau tug txaus siab hlo los pehawm, txhawb nqa dab Ntxwgnyoog tsuas yog xav kom tau ib me ntsis nqi zog ntawd, tiamsis dab Ntxwgnyoog haistias, yog Yexus txhos caug pe nws ces nws yuav muab tasnrho rau Yexus. Tiamsis Tswv Yexua tau ntiab dab Ntxwgnyoog khiav tawm mus, thiab qhia rau nws paub txog txoj kevcai thib ib hauv kev pehawm ntawd yog Pehawm Vajtswv ib leeg nkaus xwb. Dab Ntxwgnyoog txawm ncaim Yexus mus lawm.

Tasnrho hauv peb zaug kev sim siab, Tswv Yexus puav leej siv Vajtswv Txojlus, los ua yam cuab yeej uas muaj nqis tshaj plaws tawm tsam yeej tej kev sim siab ntawm dab Ntxwgnyoog. Niaj hnub nimno, peb txhua tus puav leej muaj Vajtswv Txojlus nyob hauv siab, thov Vajtswv pab rau peb kom peb nquag nyeem, kawm, thiab xav txhua hnub peb thiaj yuav kov yeej dab Ntxwgnyoog tej kev sim siab uas nyob ib ncig ntawm peb. Sawv ruaj khov kho ntawm txojkev sim siab los ntawm Vajtswv Txojlus.

Koj tab tom siv Vajtswv Txojlus los tawm tsam kev sim siab ntawm dab Ntswgnyoog licas?

Vajtswv, kuv paub tias kuv tsis muaj zog, yuav tsis siv tau kuv lub zog los tawm tsam yeej dab Ntxwgnyog. Thov koj pab kom kuv nyob ruaj hauv koj Txojlus, pub rau kuv muaj lub neej khov kho mus txog hnub uas kuv ntsib koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top