Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/03/2019

Ntawv Nkauj 118:1-14
Lub Suab Nkauj Uas Zoo Kawg Nkaus

“Tus Tswv ua rau kuv muaj cuabkav thiab muaj zog; nws yog tus cawm kuv dim” (nqe 14).

Lus nug xav: Tus sau qhia txog tshav rog uas nws twb ntsib dhau tas los lawm zoo licas (nqe 10-13)? Nws tau ua lilcas kom pab nws kov yeej tshav rog no (Nqe 5-12)? Vajtswv tau pab koj kov yeej yam dabtsi hauv koj lub neej lawm?

Nkauj 118 yog ib zaj nkauj tau hu los qhuas txog Vajtswv txojkev pab Nws haiv neeg kov yeej. Ntawm no yog tej lus pajhuam hais ua lub sib dhos ntawm tus thawj coj thiab cov pejxeem thaum lawv tab tom tawm mus pehawm Vajtswv. Thaum nyuam qhuav pib hauv tshooj no yog lo lus nqua hu tej pejxeem rau kev Pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv tsaug vim Nws yog tus uas zoo kawg nkaus thiab Nws txojkev ncaj ncees tseem yuav nyob mus ib txhis. Pab hu nkauj no yog tasnrho haiv neeg Yixalayees, Aloos tsev neeg yog cov povthawj hlob, thiab tasnrho tej pejxeem puav leej hwm thiab ntshai Vajtswv lub hwjchim uas twb tau pab lawv kov yeej txhua yam lawm.

Tus sau, sau qhia tias tasnrho nws tej pejxeem tab tom nyob hauv txojkev tsaus ntuj nti. Tej pab tub rog loj ntawm ntau lub tebchaws tab tom caum lawv qab, nyob ib ncig lawv, thiab sau nthwv los rau ntawm lawv ib yam li pab muv. Lawv txiav txim siab tawm tsam kom yeej nws pab. Thaum txojkev tuag nyob ze lawv heev lawm, tus sau tshooj Vajlugkub no tau tsa suab hlo los taij thov Vajtswv vim nws yeej ib txwm paub txog Vajtswv txojkev pab cawm lawm. Vajtswv cia nws nyob rau hauv qhov chaw dav fo. Nws sawv los mus hais lus khov kho tias, muaj Vajtswv txhawb zog thiab pab mas tibneeg thiaj yuav ua tau tej yam muaj nqis. Cov tebchaws twg thiaj yuav tawm tsam yeej Vajtswv tus muaj sia nyob, tus uas tswj tshav rog no, peb tig rov los mus nco txog keeb kwm ntawm haiv neeg Yixalayees thaum uas lawv khiav tawm tim tebchaws Iziv los mus txais lub tebchaws cog lus. Vajtswv ntuj tau pab cov Yixalayees kov yeej cov Anpimelej (Khiavdim 17:8-15), txeeb tau lub nroog Yelikaus (Yausuas 6), ntaus yeej haiv neeg Madi-as (Cov Thawjtswj 7).v.v.. Vajtswv yog tus uas zoo tshaj plaws, tau pab lawv kov yeej thiab mus txog zaj nkauj uas zoo tshaj plaws.

Nimno, cov uas ntseeg Yexus kuj kov yeej los ntawm Yexus Khetos lub npe rau ntau tshav rog: peb tawm tsam yeej tshav rog hauv kev kawm, hauv chav ua haujlwm, tu ncua nyiaj txiag siv. Muaj ntau zaug peb yuav ntsib teem meem, kev sim siab, kev tsim txom los ntawm tibneeg thaum peb mus tshaj tawm Txojmoo Zoo,…tiamsis Vajtswv yog tus pub rau peb muaj zog, muaj kev txawj ntse thiab pab cawm peb raws sijhawm. Nws pab kom peb kov yeej peb lub siab ntshaw ua phem (Loos 7:21-24). Nws pab kom peb muaj zog txaus los tiv taus tej kev mob, kev tsimtxom, sim siab, tej neeg txheeb ze tso peb tseg thaum uas peb ntsib hauv peb kev ua neej. Loj tshaj txhua yam ntawd, Tswv Yexus tau kov yeej txojkev tuag thiab Nws twb sawv rov los lawm, kom peb txais tau txojsia ib txhis hauv Yexus Khetos lub npe. “Txhua tus uas taij thov Nws, Nws yuav pab kom peb dim” (Tes Haujlwm 2:21).

Thaum koj ntsib teebmeem, kev tsimtxom, leej twg yog tus koj nco txog uas yuav pab tau koj?

Vajtswv! Kuv thov ua koj tsaug vim thaum kuv ntsib teeb meem, kev tsim txom, kuv tsa suab hlo los taij thov koj, koj tau teb kuv tej lus thov thiab pab cawm kuv dim. Muaj koj pab lawm, kuv yuav kov yeej kuv lub siab ntshaw, kov yeej tibneeg ntiajteb txojkev haub ntxias thiab Xatas lub hwjchim. Ha-le-lub-ya!

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top