Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/02/2019

Lukas 20:17-19
Cia Siab Hauv Vajtswv

“Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg, lub ntawd twb los ua lub thawj lawm” (Lukas 20:17).

Lus nug xav: Lub ntsiab lus ntawm “lub pob zeb” yog dabtsi? Haiv neeg Yudas tsis lees yuav Yexus licas? Koj txais tau txojkev cia siab dabtsi hauv zaj kawm no?

Yav thaum ub luag muab pob zeb los puab ua tsev tsis muaj ncej li niaj hnub nimno, vim li ntawd, cia kom ob daim phab ntsa sib dhos tau ua ke mas yuav tsum muaj ib lub pob zeb xub thawj los sib dho ob daim phab ntsa ua ke. Lub pob zeb xub thawj no tseemceeb heev, vim lub tsev yuav ruaj thiab tsis ruaj yog nyob txij ntawm lub pob zeb xub thawj no. Tswv Yexus rov hais txog Nkauj 118:22, “Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg, lub ntawd twb los ua lub thawj lawm” yog Nws xav hais txog cov pov thawjhlob thiab cov xibhwb qhia kevcai. Cov pov thawj hlob yeej paub zoo tias ntawm no yog ib tshooj Vajluskub uas qhuas txog tus Mexiyas thiab lawv kuj tau hnov tej pejxeem qhuas Yexus thaum lub sijhawm Nws caij ib tug neeg luav mus rau hauv lub nroog Yeluxalees (Lukas 19:38). Tswv Yexus haistias Nws yog tus Mexisyas ntag, thiab cov kws uas tsev uas muab lub pob zeb thawj no pov tseg yog cov povthawj hlob thiab cov xibhwb qhia kevcai ntag. Tswv Yexus yog lub pob zeb xub thawj hauv Pawgntseeg, nws raug cov Povthawj hlob ntiab tawm tiamsis thaum kawg Nws dhau los ua lub xub thawj rau Pawgntseeg. Vim tsis ntseeg, cov thawj coj Yudas tsis lees paub Yexus, kuj yog tsis lees yuav tus Mexiyas, lawv yuav raug txiav txim.

Tswv Yexus xav hais rau cov mloog lub sijhawm ntawd tias, zaj no tsis xaus rau saum tus ntoo khaublig. Cov neeg uas raug Yexus hais tsis lees yuav Yexus thiab xav muab Yexus tua (Nqe 19), tiamsis qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los qhia tias: Tswv Yexus yog lub pobzeb ntawm txojkev ntseeg ruaj khov, yog peb txojkev cia siab, thiab yog ntiajteb li txoj kev ruaj nrees.

Ntawm no yog ib qhov kev cia siab uas muaj nyob hauv Yexus tej lus vim li ntawd nws thiaj tau tej pejxeem raws qab coob heev. Vim li ntawd, tsis yooj yim rau cov povthawj hlob thiab cov xibhwb qhia kevcai lub sijhawm ntawd yuav ntes tau Yexus yooj yim vim lawv ntshai tej pejxeem heev. Tswv Yexus tuag tiamsis Nws coj txojkev cia siab los rau txhua tus tibneeg. Lub neej uas tig mus rau ntawm tus ntoo khaublig, yog ib lub neej kev ua haujlwm thiab kev tuag, txawm tias thaum Yexus mus txog saum lub roob pob txha taub hau lawm los Nws puv npo txoj kev zoo siab thiab kaj siab

Yuav ua licas kom koj pab tau cov neeg uas tab tom muaj kev nyuaj siab dhau los muaj kev cia siab rau ntawm Vajtswv?

Vajtswv, kuv thov ua koj tsaug vim txojkev cia siab tseem niaj hnub nyob nrog kuv hauv txoj hau kev mus rau ntawm tus ntoo khaublig.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top