Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/02/2019

Lukas 20:9-16
Cov Tu Vaj Siab Phem

“Tus tswv vaj yeej yuav muab cov neeg uas tu lub vaj tua povtseg, thiab muab lub vaj ntawd rau lwm cov tu” (Lukas 20:16a).

Lus nug xav: Zaj lus piv txwv hauv ntu Vajluskub no muaj lub ntsiab lus licas? Vim licas tus tswv vaj yuav tuaj muab cov zov vaj tua pov tseg? Koj tau fij cov txiv ntawm sab ntsujplig li cas pub rau Vajtswv lawm?

Tswv Yexus hais ib zaj lus piv txwv txog cov Xibhwb qhia kevcai lub sijhawm ntawd. Lub vaj txiv hmab yog piv txog haiv neeg Yixalayees (Yaxayas 5:7). Cov tuaj tu lub vaj yog cov Cevlus, tus tswv vaj tus tub uas Nws hlub yog Tswv Yexus.

Cov uas tu lub vaj txiv hmab yog cov xibhwb qhia kevcai, kuj tau hnov zaj lus pov txwv no.

Cov tub txib thiab tus tub uas nws hlub kawg nkaus ntawd tau siv txhua txoj hau kev los ua kom cov tu vaj thiab tus tswv vaj muaj txojkev sib raug zoo ua ke, tiamsis cov uas tu lub vaj tsis kam txais yuav. Hloov rau qhov uas tsimnyog muaj lub siab ua tsaug thiab muab tej txiv hmab uas zoo tshaj fij pub rov rau tus Tswv, tabsis lawv ho muab cov tub txib thiab tus Tswv vaj tus tub uas nws hlub tshaj tua pov tseg. Ntu xaus hauv zaj lus piv txwv no qhia rau peb paub tias, cov uas tu lub vaj txiv hmab ntawd yuav kav tsis ntev, vim tus Tswv vaj yuav muab lub vaj ntawd cob rau lwm tus. Niaj hnub nimno, peb yuav hais tau tias cov neeg uas yuav tau kav ntawd yog cov uas tig xub ntiag mus rau ntawm tus ntoo khaublig.

Dhau zaj piv txwv no, Tswv Yexus xav qhia rau peb paub txog txoj kev txhaum uas nyob hauv peb lub siab: thaum uas peb yim mus ua txhaum peb yim nyiam ua txhaum loj dua. Kev txhaum yuav ntxiv kev txhaum. Cov uas tu lub vaj txiv hmab no pib los ntawm qhov uas tua cov tub txib, thaum kawg lawv dhau los tua neeg, zoo ib yam li cov Povthawj hlob samhwm kom muab Yauhas Npa-ti-tus tua pov tseg, thaum kawg lawv muab Yexus ntsia saum ntoo khaublig. Cov tu vaj uas muaj siab phem li ntawd, yuav ua li cas qaij dhau txojkev txiav txim?

Muaj ntau zaug peb rov dag peb tus kheej los ntawm txojkev xav tias txhua tes haujlwm hauv Pawgntseeg yog ua kom muaj nqis rau peb xwb tsis yog ua rau Vajtswv thiab rau lwm tus. Thov kom peb ua tib zoo tig los saib peb lub neej puas tseeb tias peb nco Vajtswv tshav ntuj? Cog koj lub neej kom ruaj rau ntawm tus ntoo khaublig yog tias peb tsis xav raug Vajtswv muab peb laij tawm hauv Nws lub vaj txiv hmab uas zoo kawg nkaus mus.

Vajtswv, thov qhuas thiab ua koj tsaug vim koj txojkev zoo uas koj tau muab rau kuv, thov koj pab kom kuv dhau los ua ib tug ntseeg mus raws li koj siab nyiam. Thov koj pab kom kuv ua tau koj tes haujlwm tawg paj txi txiv ntxiv pub rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top