Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/02/2019

Lukas 20:1-8
Cog Lus Fij Lub Neej

“Muaj ib hnub thaum Yexus qhuab qhia cov neeg hauv lub Tuamtsev thiab qhia Txojmoo Zoo, cov thawj ntawm cov povthawj, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov txwjlaug tuaj, nug Yexus hais tias, “Koj qhia rau peb saib, ua li cas koj muaj cai ua tej no? Leejtwg tso cai rau koj?” (Lukas 20:1-2).

Lus nug xav: Vim licas cov povthawj thiab cov xibhwb yuav nug Yexus txog Nws lub hwjchim? Tswv Yexus teb lawv licas? Koj kawm tau dabtsi los ntawm lub neej uas fij tas nrho pub rau Vajtswv ntawm Tswv Yexus hauv zaj kawm no?

Hwjchim yog siv los ua ib tes haujlwm tseemceeb pub rau Vajtswv. Cov povthawj hlob ntseeg siab tias lub hwjchim uas lawv muaj yog los ntawm Mauxes, thiab txojcai uas xaiv xeem Levis los ua haujlwm rau hauv Tuamtsev. Cov povthawj lawv txais tau hwjchim los ntawm cov xibhwb qhia lawv. Cov thawj ntawm cov Yixalayees lawv yog cov ntaus thawj rau ntawm txhua xeem. Pab neeg no lawv paub tias lawv yog cov uas muaj hwjchim, vim li ntawd lawv tsis ntshai yuav nug Tswv Yexus txog Nws lub hwjchim.

Cov povthawj hlob thiab cov xibhwb qhia kevcai npau taws heev rau Yexus tej lus qhuab qhia mus txog qhov uas lawv xav muab Yexus tua pov tseg, vim li ntawd lawv thiaj nug Yexus txog lub hwjchim. Lawv xav sim Yexus. Yog Tswv Yexus teb tias Nws tsis muaj hwjchim, mas cov Yixalayees yuav txiav txim tias Yexus hais lub saib tsis taus lub Tuamtsev thiab ua haujlwm li ib tug cev lus. Yog Nws haistias lub hwjchim ntawd los saum ntuj los, mas nws yuav raug teeb meem ntawm cov nomtswv Loos. Cov Loos ib txwm nrhiav tshuav cov neeg uas lees tias lawv yog tus Mexiyas, tshwj xeeb yog lub sijhawm ua kevcai hla dhau (Tes Haujlwm 5:34-39, 21:37-39). Hloov rau qhov uas yuav poob mus rau lawv lub voj hlua, Tswv Yexus nug lawv txog lub hwjchim ntawm Yauhas Npati-tus, tus uas muab neeg ua kevcai raus dej. Thaum uas lawv teb tsis tau lawm, Tswv Yexus kuj tsis teb lawv. Ib zaug ntxiv Tswv Yexus qhia rau peb paub tias, lub neej uas tig xub ntiag mus rau ntawm tus ntoo khaublig yog ib lub neej uas muaj zog heev. Nws nrog cov povthawj sib cav, ua rau lawv tsis muaj lus teb, ua rau lawv tsis muaj lus nkaus tau Yexus.

Nyob rau lub sijhawm no, Tswv Yexus paub tias Nws tab tom raug cov pov thawjhlob, cov xibhwb qhia kevcai qhuab yuam. Txawm li ntawd los, tej teeb meem ntawd tsis thaiv tau Nws mloog mus raws li Leej Txiv lub suab hu: Qhuab qhia thiab tshaj tawm Txojmoo Zoo, ua rau kev tawm tsam ib hnub loj zuj zus. Nyob rau lub sijhawm uas kub heev li ntawd, Tswv Yexus tuav ruaj Nws txojkev cog lus fij lub neej, ib ruam zuj zus mus rau saum tus ntoo khaublig.

Tswv Yexus yog ib tug qauv zoo rau peb xyaum txog lub neej tsis tso tseg kev fij lub neej, txawm yuav ntsib teeb meem kev nyuaj siab, tsimtxom txojsia. Nws kuj yog hauv paus ntawm lub zoj loj uas yuav pab kom peb kov yeej txhua yam kev sim siab. Cia li muab koj lub neej fij pub rau Yexus vim Nws twb kov yeej lub ntiajteb no lawm. Koj puas muab koj lub neej fij tas pub rau Vajtswv lawm tau?

Tswv Yexus, kuv thov ua koj tsaug vim koj tau ua qhia rau kuv paub tias licas thiaj yog lub neej uas fij tas nrho pub rau koj, thov koj pab kom kuv xyaum lub neej mus li koj tus qauv uas zoo kawg nkaus no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top