Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/02/2019

Lukas 19:45-46
Ua Neej Tau Tshoov Siab

“Yexus mus rau ntawm lub Tuamtsev, thiab ntiab tej neeg uas tuaj ua luam kom tawm mus” (Lukas 19:45).

Lus nug xav: Vim licas Tswv Yexus yuav raws cov neeg uas lag luam hauv Tuamtsev? Tej yam dabtsi uas koj yuav tsum hloov hauv koj kev Pehawm Vajtswv? Koj puas tau tshoov siab kom ua lub neej mus li koj txoj kev ntseeg lawm tau?

Thaum uas mus rau hauv Yeluxalees, Tswv Yeuxs mus rau hauv lub Tuamtsev. Lub sijhawm no, tej zaum Tswv Yexus chim thiab npau taws heev vim Tuamtsev tsis yog qhov chaw pehawm Vajtswv lawm (Yaxayas 56:7) tiamsis dhau los qhov chaw rau tub sab nkaum (Yelemis 7:11). Tuamtsev yog ib qhov chaw tau caim tawm tshwj xeeb los Pehawm thiab qhia Vajtswv Txojlus, tiamsis cov pov thawjhlob tau siv qhov no los ua ib lub khw muag khoom. Cov pov Thawjhlob kuj koom tes rau txojkev lag luag no thiab, vim coj tau paj lim ntau heev los rau lawv.

Tseeb tiag tus uas tig nws lub neej mus rau ntawm tus ntoo khaublig Yexus mus rau ntawm lub Tuamtsev, thiab ntiab tej neeg uas tuaj ua luam kom tawm mus, tsis yog lub plag rau kev ua mus li ntiajteb, ntshaw nyiaj txiag, meej mom, hwjchim hauv lub ntiajteb no. Tswv Yexus raws cov neeg ua lag luam hauv lub Tuamtsev tawm. Nws tau ua lub neej puv npo txoj kevhlub, tiamsis nws kuj los mus rhuav tshem txhua yam kev txhaum huvsi. Tibneeg txoj kev txhaum, yog kev txhaum ntawm cov xibhwb Thawjcoj kuj yuav tsum tau muab rhuav tshem pov tseg huvsi mus.

Niaj hnub nimno, cov ntseeg yuav tsum ceev faj rau lub zog hauv ntiajteb uas yooj yim yuav coj peb tawm ntawm Vajtswv lub homphiaj rau peb tibneeg ntiajteb mus. Peb txhua tus cia li tig rov los soj ntsuam peb tus kheej saib lub homphiaj uas peb mus rau hauv Tuamtsev yog dabtsi. Puas tseeb tiag peb tuaj rau hauv Tuamtsev yog tuaj pehawm Vajtswv, lossis peb tsuas tuaj kom lwm tus paub tias peb yog ib tug ntseeg xwb? Tuamtsev puas yog qhov chaw rau peb siv los mus qhia Vajtswv Txojlus, txhawb nqa Vajtswv, sib hlub siab pab, lossis tsuas yog lub chaw rau peb tuaj siv ua lag ua luam rau yus tus kheej xwb?

Muaj lub zog dabtsi yuav txhawb kom koj mus txog ntawm Yexus tus ntoo khaublig? Muaj tej yam tsis ncaj ncees twg uas koj yuav tsum tawm tsam? Muaj tej yam tsis zoo dabtsi uas koj yuav tsum muab pov tseg? Yog muaj yam kev txhaum dabtsi thov Vajtswv pab kom koj paub lees txim thiab hloov. Vajtswv lub hwjchim tab tom nyob nrog koj. Cia li ua lub neej kom haum Vajtswv siab!

Vajtswv, thov koj pab kom kuv kam tso kuv tej kev txhaum tseg; thov koj pub kom kuv muaj kev txawj ntse thiab muaj txaus zog los mus tawm tsam tej yam tsis zoo, kom Vajtswv koj ib leeg yog tus tau koob meej thiab ua tiav mus li koj tau npaj tseg rau txhua tus uas koj xaiv.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top