Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/02/2019

Lukas 19:41-44
Txojkev Kaj Siab Tiag

“Thaum Yexus tuaj ze lub nroog Yeluxalees, nws pom lub nroog, nws quaj,” (nqe 41).

Lus nug xav: Vim licas Tswv Yexus yuav quaj rau lub nroog Yeluxalees? Tibneeg feem ntau cia siab rau yam dabtsi kom muaj kev kaj siab? Yuav ua licas kom koj txais tau txojkev kaj siab tiag uas los ntawm Vajtswv los?

Tswv Yexus mus txog lub nroog Yeluxalees thiab Nws quaj rau lub nroog no. Ntawm no yog zaum thib ob uas Yexus quaj rau tibneeg coob coob pom. Zaum xub thawj Tswv Yexus quaj yog thaum nws nyob ntawm Laxalus lub qhov ntxa (Yauhas 11:35), thiab zaum thib ob no Nws quaj rau lub nroog Yeluxalees. Yog peb hais mus rau ntawm sab ntsujplig, Tswv Yexus hais tias lub nroog no zoo li ib tug dig muag vim lawv tsis zeem paub txog txojkev pab rau lub nroog no kom muaj kev kaj siab, thiab tsis zeem paub tias, nyob hauv Tswv Yexus, Vajtswv tau los pab tibneeg ntiajteb. Saib mus rau lub neej yav pem suab, Tswv Yexus quaj vim Nws pom kev puas tshuaj uas yuav los raug rau lub nroog no, rau cov neeg nyob hauv rau lub Tuamtsev loj heev. Keeb kwm qhia tias, 70 xyoo tom qab Yexus, tub rog Loos tua 600 tus neeg Yudas thiab rhuav lub nroog thiab lub Tuamtsev hauv no puas tshuaj tas.

Feem ntau peb xav txhua txoj haujkev kom zoo tshaj kom muaj kev kaj siab rau peb tus kheej thaum uas peb tseem nyob hauv lub ntiajteb no, ntawd yog, nrhiav kom tau meej mom siab, muaj nyiaj txiag ntau vim thaum muaj li ntawd lawm yuav tsis muaj leej twg kov yeej peb. Peb cia siab tias thaum uas peb muaj txhij txhua yam ntawd lawm yuav coj kev kaj siab los rau peb. Tiamsis txojkev kaj siab uas los ntawm txhua yam peb muaj ntawd yog ib txojkev kaj siab dag xwb, thiab tsuas nyob ib ntus xwb.

Tswv Yexus, txaus siab tso txhua yam tseg, tig xub ntiag mus rau ntawm tus ntoo khaublig. Nws tso txhua yam uas yuav tiv thaiv tau Nws tseg, Nws txaus siab tuag vim peb. Tswv Yexus kuj muaj txojkev txhawj xeeb hauv siab tiamsis nws cia txoj kevhlub kov yeej. Los ntawm txoj kevhlub uas loj kawg nkaus no, Vajtswv tau zam txim rau peb tibneeg, coj txojkev kaj siab tiag los rau txhua tus uas ntseeg Nws tib Leej Tub. Txojkev kaj siab tiag yuav nyob mus ib txhis, peb yuav txais tau txojkev kaj siab ntawd thaum uas peb txais yuav Tswv Yexus los ua peb tus Tswv.

Tswv Yexus twb tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Nws coj txojkev thaj yeeb, kaj siab los rau koj. Koj puas tau ntseeg Yexus thiab puas txais tau txoj kev kaj siab lug mus ib txhis lawm tau?

Vajtswv, thov koj qhib kuv ob lub qhov muag, cia kuv pom tseeb tias Yexus koj ib leeg xwb thiaj yog lub hauv paus ntawm txojkev kaj siab tiag, kuv thiaj yuav tsis nrhiav thiab vam khom rau ntiajteb txojkev kaj siab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top