Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/02/2019

Phau Ntawv Nkauj 23
Cog Lus Xyoo Tshiab (4)

“kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” (Nkauj 23:6b).

Lus nug xav: Vajtswv lub tsev tseg rau leej twg? Thaum nyob hauv tus Tswv lub tsev, peb yuav tsum ua lub neej licas nrog cov ntseeg txhua tus?

Tus Tswv lub tsev tsis yog tseg rau ib tug neeg twg xwb, tiamsis yog tseg rau txhua tus uas twb txais yuav Tswv Yexus lawm los ua nws tus Tswv ntawm nws lub neej lawm. Lus cog tseg rau lub xyoo tshiab “kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev” kuj txhais tau tias kuv txiav txim siab ua haujlwm nrog cov kwvtij, phooywg uas koom ib txoj kevntseeg li kuv, kuv yuav sib koom tes nrog cov neeg uas nyob hauv tus Tswv lub tsev hauv txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws.

Vajtswv tsis xav kom cov ntseeg yuav tsum cais tawm zej zos mus nyob rau ib qhov uas tsis muaj neeg thiaj yuav dhau tau los ua ib tug neeg zoo, tiamsis Vajtswv cia peb nyob ua ke ib yam li ib lub cev uas Tswv Yexus yog lub taub hau. Muaj coob leej ntau tug haistias nyob qhov twg los kuj muaj Vajtswv tas huvsi, vim li ntawd tsis tas kuv yuav tsum mus rau hauv tuamtsev, tsis tas kuv yuav koom kev pehawm nrog tej pab ua ke. Lawv tsuas hais yog feem thawj xwb uas yog Vajtswv nyob tau txhua qhov, tiamsis feem tas qab mas yuam kev tas huvsi. Vim tus uas txais yuav Yexus los nyob rau hauv nws lawm tiag tiag, tus ntawd yeej muaj lub siab ntshaw nrog cov ntseeg koom kev pehawm thiab kawm Vajluskub ua ke. Pawgntseeg npaj muaj tej rooj kawm Vajluskub, ib feem kuj yog pab kom cov ntseeg ua tau mus li ntawd. Thaum uas peb txais yuav Tswv Yexus, Vajtswv pub peb muaj feem los ua Nws menyuam (Yauhas 1:12), txhais tau tias peb los koom rau ib lub cev uas yog Pawgntseeg li lawm. Vim li ntawd, peb yuav hais tau tias, leej twg tsis xav koom Pawgntseeg ces tus ntawd tsis tau yog Vajtswv ib tug menyuam tiag tiag, nws zoo li txhais tes cuav, txhais taw cuav xwb.

Lo lus cog tseg yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev kuj yog ib lo lus cog tseg yuav koom nrog cov ntseeg txhua tus muaj kev sib raug zoo ua ke, ib tug txhawj xeeb txog ib tug heev dua qub, ua haujlwm vim lwm tus ntau dua (Filipis 2:1-3) tsis yog tsuas ua lub neej mus li yus siab xav, tsuas paub yus tus kheej xwb.

Pib xyoo tshiab no mus, thov Vajtswv pab kom peb txhua tus ua tau lub neej mus li peb twb tau cog tseg rau Nws lawm: Vajtswv, kuv thov cog lus rau koj tias, kuv yuav nyob hauv koj lub tsev mus tas kuv sim neej. Ntawm no tsis yog ib lo lus cog tseg vim peb nco Nkauj 23, tiamsis yog ib lo lus cog tseg ntawm peb tus kheej tias, peb yuav ua lub neej hauv Nws , niaj hnub nrog Nws sib raug zoo, thiab niaj hnub sib raug zoo nrog cov ntseeg txhua tus uas tab tom koom nyob hauv Vajtswv lub tsev. Pib ua mus li lo lus cog tseg no hnub no ntag.

Thov nyeem Nkauj 23 ib zaug ntxiv thiab nyob haus los thov kev cog lus nrog Vajtswv rau lub xyoo tshiab no mus.

Vajtswv, kuv thov cog lus rau koj tias kuv yuav nyob hauv koj lub tsev mus tas kuv sim neej. Thov koj pab kom kuv ua tau mus li kuv lo lus cog tseg pub rau koj hnub no,

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Pajlug 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top