Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/02/2019

Phau Ntawv Nkauj 23
Cog Lus Xyoo Tshiab (3)

“kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” (Nkauj 23:6b).

Lus nug xav: Lo lus “yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” qhia rau koj txog yam dabtsi? Yuav ua licas kom koj ua tau lub neej ncaj ncees pub rau Vajtswv lub sijhawm uas koj ntsib kev txomnyem tshaj plaws?

Daviv lub neej yeej ib txwm ntsib ntau yam kev sim siab heev, txawm tias nws yog ib tug uas tau Vajtswv xaiv thiab tau ywg roj los ua ib tug vajntxwv, thiab cog lus rau nws txog nws caj ceg yuav yog ib caj ceg uas tau koob hmoov. Txawm tias nws ntsib ntau yam teeb meem li ntawd los, thiab lub sijhawm uas nws ua txhaum los nws tau thov kev zam txim ntawm Vajtswv tamsim ntawd pub rau Vajtswv. Thaum nws sau Nkauj 23, tsis yog nws tsuas cog lus rau Vajtswv tias “nws yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev” xwb tiamsis nws cog lus ruaj nrees rau Vajtswv tias “nws yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas nws lub neej”.

Lo lus cog tseg “kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” qhia rau peb paub txog lub neej ncaj ncees ntawm ib tug uas raws Yexus qab, txiav txim siab ua txhua yam mus li Nws qhia: “nej yuav tsum muab siab rau ntseeg mus txog hnub tuag tsis txhob tso kuv tseg, kuv thiaj yuav pub lub kausmom kub uas yog txojsia ua nqi zog rau nej” (Tshwmsim 2:10). Ntawm no yog ib zaj kawm uas loj heev rau peb. Hnub no yog xiab peb noj tshiab peb caug, tsis yog peb tsuas cog lus rau Vajtswv tias, peb yuav nyob hauv Vajtswv lub tsev thaum muaj kev zoo siab, tau zoo, tsis muaj teeb meem xwb, tiamsis peb yuav tsum txiav tsim siab cog lus rau Nws tias, peb yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas sim neej’.

Tseeb tiag niaj hnub nimno muaj coob leej ntau tug raws Yexus qab tiamsis thaum uas lawv ntsib teeb meem, kev nyuaj siab, kev khwv, tsimtxom ces lawv txawm tso Vajtswv tseg. Thaum uas peb nyeem Nkauj 23, peb pom tsis yog hais txog tshav zaub mos nyoos, lossis lub pas dej uas ntshiab si xwb, tiamsis peb kuj hais txog txojkev tsaus ntuj nti ntawm txojkev tuag thiab yeeb ncuab huvsi thiab. Txawm li ntawd los, txhua tus uas ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob cia txhua yam uas tshwmsim los sab nraud haub ntxias tau yus tso kevntseeg tseg, tiamsis txaus siab hlo cog lus rau Vajtswv tias: “Kuv yuav nyob hauv tus Tswv koj lub tsev mus tas kub sim neej, thiab yuav ncaj ncees rau koj ib leeg mus txog hnub uas kuv los ntsib koj”.

Vajtswv niaj hnub nqua hu kom peb yuav tsum ncaj ncees mus txog hnub tuag. Hauv lub xyoo tshiab hnub no, peb puas kam cog lus rau Vajtswv tias, kuv yuav nyob hauv tus Tswv koj lub tsev mus tas kuv sim neej, kuv yuav ncaj ncees rau Vajtswv koj ib leeg mus txog hnub tuag? Cia li nyo hau los thov Vajtswv kiag rau lub sijhawm hnub no.

Vajtswv, kuv thov cog lus rau koj, kuv yuav nyob hauv koj mus tas kuv sim neej, thov koj pub dag zog rau kuv kom kuv paub ua lub neej ncaj ncees rau koj ib leeg mus txog hnub uas kuv los ntsib koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Pajlug 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top