Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/02/2019

Nkauj 23
Cog Lus Xyoo Thiab (2)

“kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” (Nkauj 23:6b).

Lus nug xav: Vim licas mus koom kev pehawm rau hnub ib xwb tseem tsis tau txaus? Thaum cog lus “kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” mas peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav tsum zoo licas? Koj txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv ib ntus no zoo li cas lawm?

“kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” yog Daviv cog lus rau Vajtswv, thiab kuj qhia rau peb paub txog nws tus dej siab ntshaw tom qab ntsib ntau yam teeb meem, sim siab hauv nws lub neej, zeem paub Vajtswv txoj koob hmoov thiab nws lub hwjchim yuav nyob nrog kuv mus ib txhis tsis kawg. Xyaum mus li Daviv tus qauv, hnub no, xiab ob noj tshiab, peb txhua tus los sib koom ua ke cog lus mus. Nkauj 23: “Tus Tswv kuv thov cog lus tias kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej”.

Tsev yog ib lub chaw kaj siab rau txhua tus tibneeg hauv ib lub cuab yig. Vajtswv lub tsev kuj yog qhov chaw rau cov ntseeg sib raug zoo nrog Vajtswv los ntawm txojkev sibhlub. Los lus cog tseg rau lub xyoo tshiab no yog “kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej”, kuj txhais tau tias, txawm yuav nyob qhov twg, txawm peb yuav ua dabtsi, los peb yuav tsum tseg lub sijhawm los nrog Vajtswv sib raug zoo ua ke. Peb yuav tsum paub tias, sib txuas lus nrog Vajtswv los ntawm ib lub sijhawm tshwjxeeb uas tau teem tseg zoo li, thaum sawv ntxov, thaum tsaus ntuj, hnub thiv… tseem tsis tau txaus, vim ntawd tsuas yog lub plag rau peb kev sib txuas lub nrog Vajtswv txhua hnub xwb. Thov kom peb nco ntsoov tias, Vajtswv nyob tsis muaj ciam, tsis muaj ib yam dabtsi tiv thaiv tau Vajtswv. Cia li cog lus rau Vajtswv tias, peb yuav tsis ua ib yam dabtsi yog tias peb tsis tau thov Vajtswv, tsis txiav txim siab ua ib yam dabtsi yog tias peb tsis tau nug Vajtswv, thiab kuj tsis ua li peb siab xav tas mam yuam kom Vajtswv ua li peb.

Ntawm no yog ib lo lus cog tseg uas haum Vajtswv siab heev, vim Vajtswv lub homphiaj thaum uas Nws tsim tibneeg kom muaj tus yam ntxwv zoo li Nws yog los pebhawm Nws. Txaus tu siab heev rau ib txhia tibneeg uas nplua nuj heev hauv Vajtswv tes haujlwm tiamsis pluag heev hauv kev sib txuas lus nrog Vajtswv, vim haujlwm tsis pab kom peb nyob tau hauv Vajtswv thiab kuj tsis hloov tau rau peb kev sib txuas lus nrog Nws. Tsuas yog thaum uas peb saib tseemceeb kev sib txuas lus nrog Vajtswv txhua lub hnub, txhua lub sijhawm hauv peb lub neej mas txhua tes haujlwm peb ua rau Nws thiaj yuav muaj nqis pub rau Vajtswv.

Tig rov los soj ntsuam koj txojkev sib raug zoo nrog Vajswv saib zoo licas rau ib xyoos dhau los thiab cog lus rau Vajtswv tias: “kuv thov cog lus nrog koj sib raug zoo txhua hnub rau lub sijhawm thaum…..thiab kuv yuav ua lub neej sib txuas lus nrog koj mus tas kuv sim neej. “cia li cog lus rau Vajtswv tamsim no ntag.

Txhua zaus uas koj yuav ua dabtsi, thov Vajtswv puas yog qhov thib ib ua ntej?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv ncaj ncees rau txojkev sib txuas lus nrog koj thiab tseem yuav ua lub neej nrog koj sib txuas lus mus tas kuv sim neej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Nkauj 1-3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành