Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/02/2019

Phau Ntawv Nkauj 23
Cog Lus Xyoo Tshiab (1)

“thiab kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej” (Nkauj 23:6b).

Lo lus nug xav: Tus Tswv lub tsev yog licas? Nyob hauv tus Tswv lub tsev muaj ntsiab lus licas? Yuav ua licas kom koj nyob ruaj nrees hauv tus Tswv lub tsev mus ib txhis?

Zoo heev rau peb nyeem Nkauj 23 rau lub cai ntuj tshiab. Ntawm no yog ib tshooj Vajluskub uas txhawb zog tshaj plaws thaum muaj kev nyuaj siab, thiab kuj ntxiv kev zoo siab rau thaum muaj kev zoo siab.

Nqe xaus hauv Nkauj 23 yog Daviv ib lo lus cog tseg rau Vajtswv tom qab uas nws ntsib ntau yam kev nyuaj siab: “thiab kuv yuav nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas kuv lub neej”. Hnub no, yog thawj thawj hnub hauv lub xyoo tshiab, peb nyeem nqe no los ua ib lo lus cog tseg ntawm peb rau Vajtswv, thaum uas peb tig mus saib ib xyoos dhau los, peb yuav pom txog “Vajtswv txoj kevhlub thiab nws txojkev hlub tshuaj” tseem yuav nyob nrog kuv mus ib txhis. Vim li ntawd, yeej zoo heev thaum uas peb koom ua ke cog lus rau Vajtswv tias: “Vajtswv kuv thov cog lus rau koj tias kuv yuav nyob hauv koj lus tsev mus tas kuv sim neej”. Lo lus cog tseg no muaj ntau lub ntsiab lus heev, peb yuav los kawm ua ke rau lub caij noj tsiab peb caug no ua ke.

Tus Tswv lub tsev yog Vajtswv qhov chaw nyob, yog qhov chaw uas muaj Vajtswv nyob hauv. “Nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas sim neej” yog ib lo lus cog tseg uas yog niaj hnub nyob hauv Vajtswv. Tswv Yexus hais nyob hauv Yauhas 15:4 “Nej cia li txuas rau ntawm kuv thiab kuv yuav txuas rau ntawm nej”. Qhov uas Vajtswv yuav nyob tau hauv peb yog peb yuav tsum nyob hauv Nws. Muaj ntau zaug peb pheej thov kom Vajtswv nyob hauv peb, tiamsis qhov tseeb qhia rau peb paub tias Vajtswv yeej tsis tawm hauv ib tug mus, tsuas yog peb khiav tawm ntawm Vajtswv mus xwb. Thaum uas peb txuas rau ntawm Vajtswv lawm, Vajtswv yuav txuas rau ntawm peb, thaum ntawd peb yuav paub zoo txog Vajtswv lub hwjchim nyob hauv peb.

Peb yuav nyob tsis tau rau hauv ib lub tsev neeg uas tsis quav ntsej txog peb niam peb txiv thiab tsis mloog niam txiv lus. Kuj ib yam li ntawd, tus ntseeg tiag yuav hais tsis tau tias nws twb nyob hauv Vajtswv lub tsev lawm tiamsis nws tseem ua li nws siab xav. Thov kom peb nco ntsoov tias, “nyob hauv tus Tswv lub tsev mus tas sim neej” yog zeem paub tias Vajtswv nyob tau txhua qhov, txhua lub sijhawm, thiab fij yus lub neej rau Vajtswv ua tus tswjhwm.

Puas muaj tej zaum peb ua lub neej li uas tsis muaj Vajtswv nyob nrog: Ua lub neej li peb siab xav, ua phem ua qias; txiav txim siab yuav niam yuav txiv rau yus thiab rau yus tej me tub menyuam mus li yus siab xav; siv nyiaj txiag mus rau tej yam tsis muaj nqis, tso kev pehawm Vajtswv tseg, tso Vajtswv tes haujlwm tseg vim chim ib tug twg li ntawd; lossis tawm hauv Tuamtsev mus ua lub neej li tsis muaj Vajtswv; v.v.v…Thov koj ua tib zoo tig los tshuaj xyuas koj lub neej thiab cog lus dua tshiab pub rau Vajtswv rau lub xyoo tshiab no mus.

Koj puas nco hauv siab Nkauj 23 lawm tau? Thov koj nyeem kom nco Nkauj 23 hauv hnub xiab ib noj tsiab peb caug no.

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug vim koj Txojlus hnub no txhawb kuv zog heev. Thov koj pab kom kuv nyob ruaj nrees hauv tus Tswv koj lub tsev mus tas kuv sim neej, thiab cia kuv lub neej qhia tawm kom lwm tus pom txog koj tab tom nyob hauv kuv.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 50.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top