Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/02/2019

Lukas 14:25-33
Tig Mus Rau Saum Tus Ntoo Khaub Lig

“Tus uas tsis kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim” (nqe 27).

Lus nug xav: Lub ntsiab ntawm lo lus “kwv nws tus ntoo khaublig” yog dabtsi? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm Tswv Yexus txojkev tuag? Koj npaj lub neej ntawm sab ntsujplig licas rau lub koob tsheej nco txog Yexus txojkev tuag?

Nyob hauv ntu Vajluskub no, Tswv Yexus tab tom taug kev mus rau Yeluxalees. Nws paub tias lub sijhawm raug ntsia saum ntoo khaublig los ze nws zuj zus lawm, tabsis hloov rau qhov uas khiav nkaum txojkev txomnyem, Nws txaus siab mus ze zuj zus rau ntawm txojkev txomnyem. Tswv Yexus raug tibneeg muab Nws khis rau tus ntoo khaublig, thaum kawg nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig. Lossis peb yuav hais tau tias “Nws puag rawv ntoo khaublig”.

Tig rov los rau ntawm cov neeg coob coob, nws nqua hu kom cov neeg uas lawv nws qab yuav tsum kwv Nws tus ntoo khaublig raws Nws qab. Lo lus “ntxub” hauv (nqe 26) muaj lub ntsiab lus tias “tsawg dua” Tswv Yexus qhia tias, tus uas yuav ua tau Yexus thwjtim, tus ntawd yuav tsum hlub Yexus heev dua li nws hlub nws lub tsev neeg thiab yuav tsum cia Yexus ua tus kav tas nrho nws lub neej. Tswv Yexus muab ntau yam piv txwv los hais txog lub nqi uas peb yuav tsum them thaum raws Yexus qab. Ib yam li ib tug kws ua tswv lossis ib tug thawj tub rog npaj yuav mus ntaus rog nws yeej paub lawm tias lub nqi nws yuav them yog licas. Xav ua Yexus ib tug thwjtim yuav tsum txaus siab tso txhua yam tseg thiab tswj nws lub siab (Lukas 9:23) thiab kwv nws tus ntoo khaublig nrog Yexus mus.

Thaum Yexus nqua hu kom yuavtsum “tso tseg txhua yam yus muaj” (nqe 33), Tswv Yexus xav kom peb muab lwm tus saib muaj nqis dua li saib peb, thiab koom tes nrog rau Vajtswv lub homphiaj los mus hloov lub ntiajteb no los ntawm txoj kevhlub. Lub neej uas tig mus rau saum tus ntoo khaublig yog tsis nrhiav kev qhuas rau yus tus kheej, tiamsis coj koob meej los rau Yexus. Lub neej zoo li ntawd yuav tsum yog ib lub neej ua haujlwm, tiv kev txomnyem, thiab txaus siab tuag vim lwm tus. Peb yuav tsum vam khom rau Vajtswv lub zog peb thiaj yuav ua tau lub neej mus li Yexus tus qauv uas yog tig mus rau saum tus ntoo khaublig, tsis yog nrhiav nqi zog, koob meej los rau yus xwb tiamsis yog rau txhua tus.

Lub cai koob tsheej Yexus raug kev txomnyem, yog ib lub caij uas tas nrho cov ntseeg Yexus nyob thoob ntiajteb yuav tsum tig lub neej mus rau saum tus ntoo khaublig, nco txog Yexus txojkev txomnyem uas Nws txaus siab muab los rau peb. Ua ntej Yexus pib ua haujlwm hauv lub ntiajteb, Nws ua kevcai yoo mov 40 hnub, los thov Vajtswv, thiaj yuav tawm tsam yeej Dab ntxwgnyoog lub hwjchim. Vim li ntawd, txhua tus ntseeg yuav tsum xyaum mus li Yexus tus qauv, tseg sijhawm kom ntau los thov Vajtswv rau lub caij koob tsheej Yexus raug txomnyem no, thov Vajtswv qhia yus lub neej, thiab thov Vajtswv pab kom yus paub ua lub neej kom tsimnyog Yexus txoj kevhlub uas nws txaus siab tuag saum tus ntoo khaublig vim peb txhua tus.

Nyob rau hauv peb tus kheej kev sib txuas lus nrog Vajtswv no, peb yuav tseg sijhawm los mus xav txog Nkauj 23, tom qab ntawd txhua txhua hnub peb xav kom koj los nrog Yexus mus ua ke raws li Txojmoo Zoo uas Lukas sau.

Mus raws li Mauxes txoj kevcai txhua tus ntseeg yuav tsum ua kevcai ntxuav rau lub sijhawm noj ncuav tsis xyaw keeb. Kom lawv rov nco txog lawv txoj kev txhaum ntawm lawv rau Vajtswv thiab rau lwm tus. Thaum uas peb nyob rau hauv Tswv Yexus, peb yuav tsum zeem paub peb txoj kev txhaum tias peb tsis kam kwv Nws tus ntoo khaublig raws Nws qab. Lub caij koob tsheej no yog lub cai uas peb tig rov los muab peb lub neej npuab rau ntawm tus ntoo khaublig kom ruaj nrees heev dua qub.

Feem ntau peb tsuas xav txog tej uas Vajtswv ua rau peb, ib yam li teb peb tej lus taij thov, pub kev cawmdim, lossis pab peb kov yeej tej kev sim siab. Tiamsis qhov tseemceeb dua ntais Vajtswv xav kom peb kwv peb tus ntoo Khaublig thiab nrog Yexus mus, nquag ua haujlwm pab lwm tus. Koj puas txaus siab kwv Yexus tus ntoo khaublig raws Nws qab mus kom tas koj sim neej?

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv vim muaj ntau zaug kuv tsis kam kwv Koj tus ntoo khaublig raws koj qab. Thov koj pab rau kuv hauv txojkev tig lub neej mus rau ntawm tus ntoo khaublig pib txij hnub no mus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top