Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/02/2019

2 Timautes 2:14-19
Hais Lus Thiab Ua Twj Ywm

“muaj sijhawm nyob ntsiag to thiab muaj sijhawm sib tham” (Tej Lus Qhia 3:7b).

Lus nug xav: Thaum twg zoo rau koj hais lus, thaum twg koj yuav tsum nyob ntsiag to? Xibhwb Povlauj qhia licas txog qhov no? Puas muaj tej yam dabtsi uas koj yuav tsum kho?

“Nyob ntsiag to” lossis “hais tawm”, ob qhov puav leej muaj nqis yog tias peb paub siv yog cai nyoog. Xibhwb Povlauj qhia tias, muaj tej lub sijhawm nyob ntsiag to zoo dua li hais lus, yog tias tej lus ntawd hais mob lwm tus, taug xaiv, hais phem, sib cav sib ceg tsis muaj hauv paus hauv ntsis (2Timautes 2:14, 23), lossis qhia tej yam tsis muaj tseeb ua rau lwm tus yuam kev txog kevntseeg. Ob tug xibhwb cuav uas yog Himena-us thiab Filetus nkawd tau hais tias, cov ntseeg twb sawv hauv qhov taug rov qab los lawm (Nqe 17,18). Tej lus uas nkawd hais ntawd ua rau coob leej ntau tug tsis mob siab ntseeg lawm. Vim lawv xav tias lawv raug tso tseg lawm, thiaj ua rau lawv nkees, tsis muaj kevntseeg thiab tsis tas ua neej mus li Vajtswv siab nyiam taimsis ua mus li lawv lub siab xav lawm xwb.

Cov ntseeg los yuav tsum tawm suab rau tej yam tsis yog kev yog cai tsis yog nyob ntsiag to thaum ntsia pom tej yam tsis yog, tsis mus raws li qhov tseeb (nqe 15). Cov xibhwb tej lus qhuab qhia, cov thawj coj tej lus cob qhia, tej kev sib pab sib txhawb zog yuav tsum yog los ntawm qhov tseeb thiab qhia tawm qhov tseeb. Peb ib tug yuav tsum pab ib tug los ntawm qhov tseeb; los ntawm Vajtswv Txojlus tsis yog los ntawm tej lus zoo uas peb hais. Ntawd yog tej lus hais uas haum Vajtswv siab.

Cov ntseeg yuav tsum yog cov uas paub qhov tseeb thiab qhia tawm qhov tseeb ntawd kom meej. Tsis txhob sib cav sib ceg rau tej yam tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tiamsis yuav tsum kub siab lug kawm Vajtswv Txojlus thiaj yuav muaj lub siab ncaj ncees los sib paub sib txhawb zog hauv kev ua neej. Thaum uas ib tug twb kawm thiab paub zoo qhov tseeb, mas tus ntawd yuav tsis qaug mus raug tej kev ntseeg cuav.

Tseg sijhawm los tshuaj koj tus nplaig saib zoo licas. Taij thov Vajtswv pab kom koj paub thaum twg zoo sijhawm rau koj hais lus, thaum twg yog sijhawm koj yuav tau nyob ntsiag to. Koj tab tom ua neej licas kom lwm tus pom tias koj saib taus qhov tseeb?

Vajtswv, thov koj tswj kuv lub qhov ncauj kom kuv tsis txhob hais tej lus uas tsis tsimnyog hais, thov koj pab kom kuv paub nyob ntsiag to, thiab paub hais tej lus uas yog los ntawm Vajtswv koj los.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top