Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/02/2019

2 Timautes 2:8-13
Yuav Tsum Nco

“Koj yuav tsum nco ntsoov Yexus Khetos tus uas yog Daviv tus xeebntxwv uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm raws li Txojmoo Zoo uas kuv qhia” (Nqe 10).

Lus nug xav: Nyob hauv nqe 8, Xibhwb Povlauj txhawb Tismautes kom yuav tsum nco tej yam dabtsi? Xibhwb Povlauj ua neej tiv kev txomnyem vim dabtsi? Yam dabtsi txhawb xibhwb Povlauj lub zog hauv kev ua haujlwm? Koj yuav tsumua dabtsi thiab yuav txuas tau kev tshaj tawm Txojmoo zoo ntawm xibhwb Povlauj ntxiv?

Tom qab qhia txog kev tiv kev txomnyem ntawm cov ua Vajtswv haujlwm, (Nqe 1-7), Xibhwb Povlauj rov hais ib zaug ntxiv dua rau Timautes txog tej yam tseemceeb uas nws yuav tsum nco. Ua ntej xub thawj Xibhwb Povlauj xav kom Timautes nco txog Tswv Yexus tus uas Vajtswv twb tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm Nws yog Khetos uas yog peb tus Tswv. Nws twb tuag lawm tiamsis Vajtswv twb tsa Nws sawv rov qab los kov yeej tub tuag teb thiab txojkev tuag. Ntawd yog lub hauv paus ntawm Txomoo Zoo uas Xibhwb Povlauj tab tom qhuab qhia (Nqe 8).

Thaum Xibhwb Povlauj qhuab qhia txog kev tiv kev txomnyem ces nws tab tom raug cov neeg Loos ntes coj mus kaw hauv tsev loj cuj, Xibhwb Povlauj raug khi ib yam ib tug neeg ua txhaum. Txawm li ntawd los, qhov uas nws cog lus ruaj nrees ces, txawm nws raug khi ib yam li tus ntseeg raug khi los Txojmoo Zoo yuav tsis raug khi. Vim li ntawd, nws thiaj hais tias, txawm tias peb yuav tuag nrog Yexus, uas yog txaus siab hlo tiv kev txomnyem vim Txojmoo Zoo, mas peb yeej yuav tau sawv hauv qhov tuag rov qab los ib yam li Tswv Yexus. Yog tias peb ua taus siab ntev tiv txhua yam kev txomnyem mas peb yeej yuav tau nrog Vajtswv kav. Tiamsis yog peb tso Nws tseg ces Nws kuj yuav tso peb tseg thiab. Tej lus no yeej muaj tseeb vim Vajtswv yog tus ncaj ncees.

Vim tej yam uas peb yuav tsum nco ntawd, thiaj uas rau Xibhwb Povlauj txiav txim siab tiv txhua yam kev txomnyem kom thiaj yuav muaj coob leej ntau tug hnov txog Txojmoo Zoo uas yog txojkev cawmdim thiab txais txoj sia ib txhis hauv Tswv Yexus Khetos (Nqe 10). Lub noob ntawm Txojmoo Zoo tau ywg los ntawm cov neeg ncaj ncees tshaj tawm Txojmoo Zoo cov ntshav, lub hws, lub kua muag. Tshwj xeeb hauv peb lub tebchaws, tshaj li 100 xyoo dhau los, ntshav, kua muag, lub hws ntawm coob leej ntau tug twb raug ntws los lawm, vim li ntawd niaj hnub nim no, peb yog cov uas yuav qhia ntxiv los peb tsis txhob ntshai raug tej no. Vajtswv tus uas peb tab tom ua haujlwm rau yuav ntxiv dag zog rau peb. Tswv Yexus tej lus cog tseg txhawb peb lub zog heev, thiab lub siab hlub tshua txog cov ntsujplig tab tom puas tshuaj zuj zus lawm ua rau peb kub siab lug tiv txhua yam kev tsimtxom kom txhua tus tibneeg puav leej txais tau txojkev zoo siab thaum lub sijhawm peb mus nrog Vajtswv nyob.

Koj puas npaj txhij lawm tau? Koj tab tom tiv kev txomnyem rau Yexus los ntawm tej yam dabtsi?

Vajtswv, kuv zoo siab heev vim koj yog kuv tus Tswv uas muaj sia zees nyob, thiab Txojmoo Zoo uas peb cob qhia yuav tsis raug khi. Thov koj pab kom kuv nco ntsoov txog tej no kuv thiaj yuav txaus siab hlo tiv kev txomnyem vim coob leej ntau tug uas tsis tau txais txojkev cawm dim ntawm kuv ib sab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 47.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top