Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/02/2019

Phau Ntawv Nkauj 117
Txhua Haiv Neeg Qhuas Tus Tswv

“Txhua haivneeg cia li qhuas tus Tswv! Ib tsoom neeg sawvdaws cia li qhuas tus Tswv” (nqe1).

Lus nug xav: Koj xav tias tus sau Phau Nkauj no tab tom muaj lub neej zoo licas thaum nws sau tshooj 117 no? Nws haistias txhua haiv neeg thiab txhua lub tebchaws tab tom ua dabtsi? Vim licas txhua haiv neeg yuav tsum qhuas Vajtswv? Koj ua licas rau lo lus nqua hu hauv Nkauj 117 ?

Nkauj 117 yog ib tshooj uas luv tshaj, nyob kiag hauv nruab nrab phau Vajluskub. Los ntawm lub suab nqua hu kom txhua haiv neeg qhuas Vajtswv. Tus sau tab tom nyob rau lub sijhawm zoo siab tshaj plaws hauv kev Pehawm Vajtswv tus uas puv npo txoj kev ua zoo thiab txojkev ncaj ncees uas tseem yuav nyob mus ib txhis. Nyob hauv nqe 1, nws nqua hu kom txhua lub tebchaws, txhua haiv neeg cia li qhuas tus Tswv. Nyob hauv nqe 2, lo lus uas haistias kuv tau hloov los mus ua lo lus ‘peb’, qhov no qhia rau peb tias, tus sau pom txog txoj kevhlub thiab kev ncaj ncees loj heev yog tseg rau txhua haiv neeg uas nyob hauv lub qab ntuj no xwb tsis yog tseg rau ib tus twg lossis tsuas yog tseg rau hauv neeg Yixalayees nkaus xwb.

Vajtswv tus cwjpwm yog : ‘Puv nkaus kev hlub thiab tshua, tsis chim sai, ncaj ncees thiab ua mus li Nws tau hais tseg’ (Khiavdim 34 :6 ; Yauyees 2 :13 ; Yaunas 4 :2). Vajtswv yeej qhib ib txoj hau kev rau cov uas ua txhaum lawm rov txais tau txojsia los ntawm qhov uas lees lawv lub txim. Thov peb tig mus saib Vajtswv txojkev rau txim rau Ka-ees tus uas tua neeg xub xub thawj hauv ntiajteb no. Vajtswv ntaus ib lub cim rau Ka-ees kom tsis txhob muaj neeg tua nws. Vajtswv hlub tshua txog haiv neeg Ni-ne-ves uas yog ib haiv neeg phem qias heev, Vajtswv txaus siab tsis rau txim rau lawv, thiab Vajtswv zoo siab heev thaum Nws pom tas nrho tej pejxeem hauv nroog nyias lees nyias lub txim. ‘Nws ua zoo rau txhua tus thiab Nws hlub ib puas tsav yam uas Nws tsim los’ (Nkauj 145 :9). Tswv Yexus kuj haistias Vajtswv yog tus ncaj ncees : ‘Txhua haivneeg cia li qhuas tus Tswv! Ib tsoom neeg sawvdaws cia li qhuas tus Tswv” (Mathais 5:45). Vajtswv txojkev cawmdim yog tseg rau txhua tus: ‘Rau qhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb heev kawg li, Nws thiaj txib Nws tib leej tub los rau hauv lub ntiajteb, tus uas ntseeg Nws Leejtub tus ntawd yuav tsis tuag tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis’ (Yauhas 3:16).

Vajtswv yog tus ncaj cnees, Nws txojkev ncaj ncees tseem yuav nyob mus ib txhis, ‘Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tibleeg xwb thiaj yog Vajtswv thiab nws yog tus ncaj ncees. Nws yuav ua raws li tej lus uas nws tau cog tseg, nws hlub tus uas mloog nws lus thiab muab siab npuab nws, mus txog ib txhiab tiam neeg” (2Kevcai 7:9). Tas nrho peb txhua tus uas ua neej nyob hauv lub ntiajteb no puav leej nyob hauv Vajtswv loj lus cog tseg: Peb raug tsim los zoo li Vajtswv tus yamntxwv, peb raug xaiv los ntawm Nau-es caj ceg, tus uas hwm Vajtswv (Chivkeeb 6:8). Vajtswv tau foom koob hmoov thiab muab ib qhov kev cog lus tshiab rau Nau-es caj ceg (Chivkeeb 9:1-17). Vim li ntawd txhua haiv neeg yuav tsum lees paub Vajtswv txojkev ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Pehawm Nws ib leeg los ntawm lub siab dawb paug peb thiaj yuav txais tau txhua yam koob hmoov ntawm Vajtswv los.

Txhua txhua hnub koj qhuas thiab ua Vajtswv rau yam dabtsi?

Vajtswv, kuv thov txhawb nqa thiab qhuas koj txojkev ncaj ncees uas koj ib txwm muab los rau peb. Thov kom txhua haiv tibneeg uas nyob hauv lub qab ntuj no yuav sau nthwv los qhuas koj lub koob lub npe uas ncaj ncees mus ib txhis.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top