Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/02/2019

Cov Thawjtswj 16:28-31
Kevntseeg Hauv Txojkev Txomnyem

“Ces Xaxoos thov hais tias, “Tus Tswv uas kav ib puas tsav yam, thov nco txog kuv lauj! Vajtswv, zaum no thov koj pub rau kuv rov muaj zog li qub ib zaug ntxiv, kom kuv pauj tau cov Filitees no. Kuv chim heev vim lawv muab kuv ob lub qhovmuag kaus povtseg lawm” (Nqe 28).

Lus nug xav: Xaxoos tau ua licas lub sijhawm uas nws raug kev tsim txom uas loj tshaj plaws li ntawd? Xaxoos txais tau kev pab dabtsi? Xaxoos lub neej qhia rau koj dabtsi?

Nyob rau lub sijhawm uas txomnyem tshaj plaws, Xaxoos tau quaj thov Vajtswv (Nqe 28). Txawm tias Xaxoos tau yug los rau hauv ib tsev neeg ntseeg Vajtswv thiab tau Vajtswv cob tes haujlwm ua ib tug thawjtswj rau ntawm Vajtswv haiv neeg, tiamsis nyob hauv plaub tshooj Vajluskub (13-16) sau txog Xaxoos, ntawm no yog zaug thib ob uas Xaxoos quaj thov Vajtswv (zaum thib ib nyob hauv 15:18). Tas nrho ob zaug Xaxoos puav leej zeem paub tias nws tsis muaj zog. Lub sijhawm kawg ntawm tshav rog sab ntsujplig, Xaxoos zeem paub tias tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb thiaj yog tus muaj kev hlub, hnov tej lus taij thov, pab cawm, thiab pab txhawb nws lub meej mom.

Thaum kawg nws thiaj qhia qhov tseeb txog nws rau Delixas, Xaxoos qhia tias nws yog ib tug Naxis (16:17) qhia rau peb paub tias ib txwm Xaxoos yeej saib tsis tau qhov uas Vajtswv hu nws thiab txojkoob hmoov uas Vajtswv muab cob rau nws, tiamsis dhau los ntawm nws tej lus taij thov qhia rau peb paub tias nws xav tig rov los cuag Vajtswv. Feem ntau peb tsis kam qhia tias peb yog ib tug ntseeg, vim peb ntshai teeb meem los raug rau peb, peb thiaj muab zais cia, tiamsis txhua yam ntawd tsuas ua kom peb haj yam log mus tob rau ntawm txoj kev txhaum ntxiv xwb (Pajlug 28:13).

Muaj coob leej ntau tug ntseeg tias qhov uas Xaxoos tsis muaj zog lawm los yog vim nws muab nws cov plaub hau txiav lawm. Tiamsis lub sijhawm no, nws cov plaub hau pib tuaj lawm (Nqe 22), tiamsis nws tseem taij thov kom Vajtswv pub zog rov rau nws. Xaxoos lub zog yog los ntawm Vajtswv los, tsis yog los ntawm nws cov plaub hau. Muaj coob leej ntau tug siv zog heev tseg yus cov plaub hau (nqa lub npe tias yog ib tug ntseeg) ntawm nws vim lawv xav tias, qhov ntawd yuav ua lub neej haum Vajtswv siab, tiamsis lawv tsis nrhiav kev ua lub neej mus raws li Vajtswv siab nyiam, sib raug zoo nrog Nws. Lub hwjchim ntawm tus ntseeg yog los ntawm Vajtswv los. Cov ntseeg kov yeej yog hnav Vajtswv tej cuab yeej. Vim li ntawd, yog tias muaj yam dabtsi los tiv thaiv peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv, peb yuav tsum leej txim tam sim ntawd thiab thov kev zam txim ntawm Vajtswv.

Txawm tias hauv Xaxoos tej lus taij thov tseem muaj qhov yuam kev mus li nws lub siab xav, ib yam li pub zog rau nws ua pauj rov, los vim Vajtswv yog tus ncaj ncees thiaj muaj kev hlub, Nws ntsia pom txoj kevntseeg thiab lub siab lees txim hauv Xaxoos, Nws tau zam txim thiab pub kom Xaxoos rov muaj zog li qub (Nqe 30-31). Lub neej swb thiab raug tuag yam txomnyem ntsuav ntawm Xaxoos ua rau peb pom Xatas lub zog thiab lub hwjchim loj heev, Xatas nrhiav txhua txoj hau kev los coj kom tau cov ntseeg Vajtswv mus tuaj nws tog. Yog tias peb txav deb ntawm Vajtswv mas peb yuav nyob ze txojkev txhaum thiab kev phem. Yog peb xav txoj kev phem thiab kev txhaum ces yuav coj txojkev tuag los rau peb. Cia kom peb yuav nres tau ruaj khov thiab kov yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, peb txhua tus yuav tsum muab Vajtswv tej cuab yeej los hnav, tshwjxeeb yog tuav kom ruaj lub hwjchim ntawm Vajtswv Txojlus thiab kev thov Vajtswv, thiab thov Vajtswv pab rau lwm tus. Txawm tias peb yuam kev ua txhaum, los thov kom peb nco ntsov tig rov los cuag Vajtswv, lees txim thiab taij thov Nws pab. Vajtswv yog tus uas muaj lub siab dawb siab zoo Nws txaus siab yuav pab peb thiab ua rau peb kov yeej.

Dhau los ntawm lub ntsiab lus loj “tshav rog ntawm sab ntsujplig” qhia rau koj txog yam dabtsi ntau tshaj?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv pom thiab txhob ua mus li Xaxoos lub neej kuv thiaj yuav tsis khav theeb hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig. Thov koj pab kom kuv paub tuav ruaj nrees koj tej cuab yeej los tawmtsam thiaj yuav kov yeej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 45.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top