Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/02/2019

Cov Thawjtswj 16:21-27
Txhaum Ib Qhov Me, Ces Mus Lawm Deb Heev

“Koj tej kev phem kev qias yuav ua rau koj raug kev puastsuaj, thiab qhov uas koj tso kuv tseg yuav ua siv ua npog los raug koj. Thaum koj raug kev txomnyem, koj yuav paub hais tias, qhov uas koj tso tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv tseg txhaum loj kawg Kuv yog tus Tswv uas kav ib puas tsav yam thiab muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd” (Yelemis 2:19).

Lus nug xav: Haiv neeg Filitees tsim txom Xaxoos licas? Haiv neeg Filitees ntseeg tias leej twg pab lawv kov yeej Xaxoos? Qhov uas koj swb hauv txojkev ntseeg coj yam teeb meem dabtsi los rau koj?

Haiv neeg Filitees muaj cai tua Xaxoos kom tuag kiag tamsim ntawd, tiamsis txhua yam uas lawv ua rau nws tseem mob tshaj txojkev tuag thiab. Tsis yog lawv ua rau nws lub cev raug mob xwb (nqe 21), tiamsis tseem rhuav nws ntsej muag (nqe 25) thiab nws sab ntsujplig huvsi thiab (nqe 23-24). Tej zaum thaum uas Xaxoos tsis mloog nws niam nws txiv tej lus qhuab qhia, tsis mloog Vajtswv tej lus qhuab qhia nws mus ua raws li nws lub siab ntshaw, mas nws yeej tsis tau xav tias nws yuav raug tej teeb meej uas loj heev li ntawd los rau nws. Haiv neeg Filitees txais tos Xaxoos los ntawm “cov phooj ywg” thiab tej rooj noj haus uas zoo siab heev kawg li (14:10-11), tiamsis thaum uas Xaxoos swb thiab raug lawv ntes coj mus kaw, lawv mam qhia rau nws paub tias lawv yog ib haiv neeg uas phem kawg li.

Tseeb tiag Xaxoos yeej muaj ib lub sijhawm zoo siab heev nrog tej kev noj, kev haus, nrog rau cov phooj ywg tub hluas Filitees, txaus siab rau nws tus pojniam uas zoo nkauj heev, thiab zoo siab heev thaum nws tua yeej ntau pab neeg Filitees uas tau coob leej ntau tug txhawb nqa heev. Tiamsis thaum kawg Xaxoos poob tas nrho txhua tsav yam. Ntawm lub meej yog ib tug thawj coj tiamsis nws dhau los mus ua ib tug qhev (nqe 21). Los ntawm qhov uas tau Vajtswv foom koob hmoov thiab cob qhia, nws dhau los ua ib tug dig muag thiab cia ib tug nyuam yaus coj nws kev ( nqe 21, 26). Xaxoos swb loj heev hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig vim nws ua poob tej koob hmoov uas Vajtswv twb muab rau nws lawm.

Thaum uas peb tso txoj kev hlub, koob hmoov, thiab qhov tseeb uas Vajtswv muab rau peb tseg mus koom rau kev lom zem ntiajteb, mas thov kom peb nco ntsoov txog tej uas haiv neeg Filitees tau ua rau Xaxoos. Thiab thov koj peb kuj nco ntsoov tias, lub hwjchim ntawm qhov tsaus ntuj thiab txoj kev txhaum uas ib tug ntseeg cia los kav nws tseem phem tshaj ntau txhiab tus neeg Filitees thiab.

Xaxoos txojkev txhaum tsis yog los raug rau Xaxoos ib leeg xwb, tiamsis tseem raug rau coob leej ntau tug uas nyob ntawm nws ib sab thiab Vajtswv lub koob npe raug rhuav. Haiv neeg Yixalayees raug haiv neeg Filitees tswjhwm thiab qhuab yuam ua qhev lub sijhawm plaub cuag xyoo (13:1), tsim nyoog Xaxoos yog tus yuav los pab tso lawv dim tiamsis nws ho yog tus los ua rau lawv haj yam raug teeb meem loj ntxiv. Vajtswv haiv neeg yeej mob siab thiab tu siab heev thaum uas lawv pom lawv tus thawj raug ntes thiab raug ua saib tsis taus li ntawd. Haiv neeg Filitees tau siv Xaxoos txojkev swb los mus ua kom haiv neeg Yixalayees tsis kam sawv los mus tawm tsam lawv. Loj tshaj qhov ntawd, Xaxoos txojkev swb haj yam uas rau haiv neeg Filitees ntseeg thiab cia siab rau lawv tus vajtswv Dankoos )nqe 23-24).

Muaj coob leej ntau tug ntseeg haistias, yus tej kevtxhaum thiab kev swb tsuas yog teeb meem rau ntawm yus tus kheej – “kuv ua, kuv ris kuv”. Tiamsis lawv tsis paub tias, Xatas yuav siv qhov uas lawv ua ntawd los rhuav Vajtswv lub koob npej, rhuav Pawgntseeg, thiab ua rau coob leej ntau tug tsis kam los ntseeg Txojmoo Zoo. Vajtswv xav kom peb yuav tsum hnav Vajtswv tej cuab yeej txhua yam peb thiaj yuav sawv ruaj khov kho los tawm tsam yeej dab Ntxwgnyoog. Koj kawm tau dabtsi los ntawm zaj kawm Xaxoos swb?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv puab thiab hnov koj txojkev cob qhia los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, thiab dhau los ntawm Koj Txojlus kom kuv uau tau lub neej dawbhuv pub rau koj kuv thiaj yuav kov yeej txhua yam kev sim siab hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 44.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top