Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/02/2019

Cov Thawjtswj 13:25; 14:1-2, 19; 15:1-5; 16:1-4
Tshav Ua Si Lossis Tshav Rog

“Nej yuav tsum ceevfaj zov zoo, tsis txhob nkees, rau qhov dab Ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebncuab, nws mus muslos los ib yam li tus tsov ntxhuav uas quaj nrhiav tom tsiaj noj” (1Petus 5:8).

Lus Nug xav: Leej twg kav cheeb tsham uas Xaxoos dhau mus? Yog tias muab lub nroog Xaulas thiab Eseta-aus los ua lub hauv paus koj xav licas txog cov cheeb tsam tebchaws no? Xaxoos tuaj mus rau hauv cov cheeb tsam no cia ua dabtsi? Koj xav licas txog Xaxoos kev ua neej thiab nws tes haujlwm thawjtswj?

Pib los ntawm qhov uas Vajtswv foom koob hmoov thiab cia Xaxoos nyob hauv xeem Das (13:25) Xaxoos ib hnub mus deb lawm heev zuj zus. Pib yog mus rau hauv Teenas (14:1) nyob kiag ntawm ntug ciam Das thiab Filitees cov tub rog, tom qab ntawd nws mus deb dhau me ntsis uas yog mus rau hauv lub nroog Akeloos (14:19), thiab thaum kawg nws mus txog rau hauv lub nroog Xaules (16:4), yog qhov chaw uas nyob kiag hauv nruab plawv ntawm nws cov yeeb ncuab. Nws tau ua rog nrog cov Filitees rau txhua thaj chaw uas nws mus dhau (14:19; 15:4-5), tiamsis ntawd yog kev ua rog vim nws txaj muag, chim siab xwb. Zoo cuag li Xaxoos pom tias nws lub neej muaj nqis dua thaum uas nws nrhiav kev khwv los raug nws thiab txaus siab thaum uas nws khiav dhau tej ntawd. Nws taug kev mus txhua qhov, nws ua rog nrog ntau pab heev dua li uas nws ua tiav nws tes haujlwm ntawm ib tug thawjtswj pub rau Vajtswv haiv neeg.

Kev ua neej yog ib lub tshav rog ntawm sab ntsujplig, tsis yog ib lub tshav ua sij. Twb muaj ntau tug thawj tub rog uas keej heev, muaj suab npe heev tiamsis vim tsis ua tib zoo ceev faj tib pliag xwb ua rau nws raug puas tshuaj tas, piv txwv li Aplahas, Lauj, Daviv, thiab Petus… peb kev ua neej yuav qhia tshwm txog tej uas peb txiav txim siab ua thiab qhia tshwm txog peb txoj kev ntseeg.

Nyob hauv zaj lus qhuab qhia “Tshav ua si lossis tshav rog” Xibhwb A. W. Tozer sau tias: peb lub siab xav tias lub ntiajteb no yog ib lub tshav ua si hloov rau ib lub tshav rog uas yeej muaj tseeb twb tau lees paub los ntawm feem coob cov ntseeg niaj hnub nimno. Muaj ntau tug qaij kev thaum uas lawv tau nug txog qhov chaw uas lawv nyob tiamsis tes haujlwm ua twb qhia tshwm txog qhov chaw lawv npaj mus nyob lawm. Lawv tab tom xaiv tas nrho ob txojkev, hlub Vajtswv thiab kuj hlub ntiajteb, lawv zoo siab heev qhia rau lwm tus tias, txais yuav Tswv Yexus xwb tsis yog yuav tso txhua yam kev zoo siab ntawm yus tus kheej tseg, vim li ntawd cov ntseeg thiaj xav ua txhua yam kev zoo siab uas lawv xav tau.

Yog peb xav ntaus yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, peb yuav tsum paub peb tus thawj yog leej twg – Vajtswv lossis yus? Peb tes haujlwm yog dabtsi, peb tus yeeb ncuab yog leej twg, cov uas koom peb pab yog leej twg, thiab qhov chaw uas peb nyob yog nyob qhov twg? “Koj yuav tsum nyiaj kev txomnyem, rau qhov koj yog Yexus Khetos tus tubrog uas ncaj ncees. Rau qhov tus tubrog uas tabtom mus ntaus rog, nws yeej ua raws li nws tus thawj tubrog lub siab nyiam xwb, nws yuav tsis mus ua liaj ua teb thiab ua lag ua luam ib zaug li” (2 Timautes 2:3-4).

Koj pom koj kev ua neej tam sim no zoo licas: Yog ib tshav rog ntawm sab ntsujplig los yog ib lub tshav ua si? Qhov uas koj xav li ntawd ua tab kaum licas rau koj kev ua Vajtswv haujlwm?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv ua tau lub neej ncaj ncees pub rau koj hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig. Thov koj pab kom kuv paub ua lub neej mus li koj hu kuv thiab koj npaj rau kuv.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 43.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top