Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/02/2019

Cov Thawjtswj 14:10-11
Ze Mem Ces Dub

“Tus uas mus nrog tus uas ua phem nyob ua ke, nws yeej yuav ua phem li tus ntawd” (1 Kauleethaus15:33).

Lus nug xav: Thaum uas Xaxoos txiv mus saib tus hluas nkauj ntawd hauv nroog Teenas, Xaxoos tau ua dab tsi pub rau nws txiv? Tes haujlwm Xaxoos ua no yog ib tes zoo lossis tsis zoo? Tes haujlwm uas nws ua no tsis zoo licas rau Xaxoos lub meej mom Naxis ? Leej twg yog Xaxoos cov phooj ywg tshiab ? Leej twg lossis yam dabtsi tab tom ua phooj ywg nrog koj ? Cov neeg ntawd lossis yam khoom ntawd ntsis txog koj lub neej ntawm txojkev ntseeg licas ?

Xaxoos tsis mloog mus li nws niam nws txiv tej lub qhuab ntuas, nws thiaj rov mus rau hauv Teenas thiab npaj ib pluag mov noj rau hauv. Tej zaum rooj mov no yog Xaxoos thiab tus hluas nkauj Filitees nkawd rooj tshooj rau lub sijhawm xya hnub xya hmo ntag. Mus raws li txojcai lub sijhawm ntawd, rooj tshoob feem ntau yeej muaj cawv, thiab Vajluskub kuj qhia rau peb paub tias ntawm no yog ib txoj kevcai rau cov tub hluas lub sijhawm ntawd (nqe 10). Tiamsis qhov teeb meem ntawm no mas Xaxoos tsis yog ib tug tub hluas uas zoo li lwm tus cia yuav tau cai los ua tej haujlwm li cov tub hluas ntiajteb tau ua. Xaxoos yog ib tug Naxis pub rau Vajtswv. Nyob hauv Teev Npe 6 :3 qhia rau peb paub txog ib tug Naxis yuav tsum tsis txhob haus cawv qaug. Vim li ntawd thaum uas npaj rooj tshoob mus li tibneeg ntiajteb npaj thaum ntawd, Xaxoos tau ua txhaum Vajtswv txoj kevcai uas Vajtswv muab rau cov Naxis yuav tsum coj lawm.

Thaum uas peb tab tom yuav ua txhaum, feem coob cov ntseeg pheej hais tias : Muaj coob leej ntau tus los kuj ua ib yam li ntawd thiab, lawv kuj tsis pom ua cas! Tiamsis lawv tsis nco qab tias, qhov uas peb yuav txiav txim siab zoo ua thiab tsis zoo ua ib tes haujlwm dabtsi ntawd yog los ntawm Vajtswv Txojlus thiab Vaj Ntsujplig kev cov qhia. Peb tsis ua neej mus raws li feem coob, tiamsis ua neej mus raws li Vajtswv Txojlus. Muaj ntau tes haujlwm txhaum kevcai tiamsis muaj coob tug ua ces lawv hais tias tes haujlwm ntawd tsis ua licas, tiamsis peb cov ntseeg ces tsis tau ua hlo li. Vim licas peb tsis lo ua : Vim peb tsis yog ib tug neeg zoo li lwm tus, peb yog neeg Naxis, cov uas raug cais tawm tshwj xeeb pub rau Vajtswv.

Nyob rau lub rooj tshoob no, Xaxoos ntaus phooj ywg zoo heev nrog peb caug leej. Tsis muaj dab tsi txhaum yog tias nws ua phooj ywg nrog cov neeg uas tsis yog neeg Filitees (Xaxoos tus pojniam hu cov neeg ntawd tias, cov no yog kuv cov neeg nqe 16). Xaxoos tau Vajtswv cob tes haujlwm uas yog cawm haiv neeg Yixalayees tawm ntawm haiv neeg Filitees tes los (13 :5), tiamsis lub sijhawm no Xaxoos ho mus ntaus phooj ywg nrog Vajtswv haiv neeg cov yeeb ncuab. Xaxoos ib hnub sib raug zoo thiab nyob ze nws cov yeeb ncuab heev dua li nws haiv neeg lawm : Nws yuav pojniam uas yog neeg Filitees, thiab ntaus phooj ywg nrog cov tub hluas Filitees.

Muaj ib tug cai hauv sab ntsujplig tsis hloov tau : Yog leej twg hlub lub ntiajteb, tus ntawd yeej tsis hlub Leej Txiv tus uas hlub nej (1Yauhas 2 :15b. Thaum uas peb yim huab nyob ze lub ntiajteb thaum ntawd peb yim huab nyob deb Vajtswv. Qhov teeb meem uas ua rau peb kov tsis yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig los yog vim peb siv peb lub zog los tawm tsam peb tus yeeb ncuab uas muaj zog heev. Muaj coob leej ntau tug hais tias phooj ywg, suab nkauj, saib video lom zem yog tej yam uas yuav tsum muaj rau ntawm tibneeg, tiamsis lawv tsis nco qab tias, txhua yam ntawd yog txojkev uas yuav coj peb mus yuam kev thiab txav deb Vajtswv.

Puas muaj tej zaum koj rov nug koj tus kheej, Leej twg yog kuv cov phooj ywg uas zoo tshaj plaws ? Leej twg yog tus uas kuv nrhiav nrog kuv hais lus thaum nyuaj siab ? Zaj suab hu nkauj twg yog zaj uas kuv nyiam mloog tshaj ? Yam duab thiab Video dabtsi ua rau kuv nyiam saib tshaj plaws ? Tej lus teb rau tej lus nug tas lo no yuav qhia tau rau peb paub tias peb sab ntsujplig tab tom loj hlob licas ?

Yuav tsum ua tib zoo ceev faj hauv kev cog phooj ywg thiab tej uas ua yuav ua tau rau kub lub hlwb xav yuam kev.

Vajtswv, thov koj hlub kuv tswj kuv lub hlwb kom kuv paub nyob ze koj thiab nyob ze cov neeg uas hwm koj kuv thiaj yuav kov yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, kuv thiaj yuav dhau los ua lub neej muaj nqis rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 42.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top