Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/02/2019

Cov Thawjtswj 14:1-3
Zoo Kuv Lub Qhov Muag

“Koj yog kuv tus Vajtswv, thov koj qhia kom kuv paub ua raws li koj lub siab nyiam. Thov koj ua siab dawb siab zoo rau kuv thiab coj kuv taug txojkev uas tso siab lug” (Nkauj 143:10).

Lus nug xav: Xaxoos nqes mus rau nram Teenas ua dabtsi? Xaxoos xaiv nws tus pojniam mus raws li txoj kevcai twg? Nws niam nws txiv twb qhia nws licas txog kev xaiv txij nkawm? Xaxoos txojkev txiav txim siab ua rau koj to taub licas txog qhov tseemceeb thib ib hauv kev ua neej? Feem ntau koj hais licas tas koj mam hais txog koj kev txiav txim siab?

Xaxoos tau Vajtswv xaiv tshwjxeeb los ua ib tug Naxis thiab ua cov Yixalayees ib tug thawjtswj. Vajtswv pub hwjchim rau Xaxoos thaum uas nws nyob nruab nrab hauv lub xeev Xaulas thiab Eseta-aus (13:25). Tiamsis nyob hauv tshooj 14:1, Xaxoos tau mus rau hauv lub nroog Teenas. Vajluskub tsis qhia tias nws mus vim Vajtswv txib nws lossis vim ib yam dabtsi thiaj ua rau nws mus rau hauv lub nroog no. Ntshai tej zaum ntawm no yog ib lub sijhawm uas Xaxoos mus ncig ua si, thaum no nws txawm pom ib tug ntxhais Filitees zoo nkauj heev ces nws txawm txiav txim siab yuav los ua nws pojniam.

Xaxoos tawm hauv qhov chaw uas Vajtswv cia nws nyob mus rau hauv lub nroog uas yog nws cov yeeb ncuab yam tsis nug Vajtswv li. Ntawm no yog ib txojkev txiav txim siab uas tsis haum rau ib tug thawjtswj, thiab nyob hauv no, nws tau txiav txim siab txog ib tes haujlwm uas tseemceeb txog lub neej txijnkawm. Txaus tu siab heev uas txojkev txiav txim siab no tsis haum mus li lub meej mom uas Vajtswv twb muab rau nws lawm. Xaxoos niam thiab txiv tau hais txog peb yam tsis zoo rau Xaxoos yuav tsum xav dua: (1) Vim licas koj tsis yuav ib tug ntxhais Yixalayees los ua koj pojniam; (2) tus hluas nkauj uas koj xaiv hauv nroog Teenas ntawd yog neeg Filitees, uas yog koj yeeb ncuab; thiab (3) tus ntxhais no yog haiv neeg uas tsis ua kevcai txiav, uas txhais tau tias tsis nyob hauv Vajtswv tej lus cog tseg (nqe 3). Txhua yam uas Xaxoos xav txog ces yog Xaxoos tus kheej nkaus thiab yog yam uas nws xav xwb. Nws tsis quav ntsej txog Vajtswv tus dej siab, txog tes haujlwm uas Vajtswv twb muab cob rau nws lawm, thiab tas nrho tej koob hmoov uas nws twb tau txais ntawm Vajtswv los. Xaxoos tsis nco qab siv rab ntaj rau hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig lawm.

Peb tab tom ua neej nyob rau tiam uas kev ua neej zoo ib yam li Xaxoos: “Koj yog ib tug nyob ywj pheej, ib tug uas muaj nqis, vim li ntawd cia li ua txhua yam uas koj lub siab ntshaw” Tiamsis ntawd yog ib txojkev dag ntxias! Peb muaj nqis heev vim peb muaj Vajtswv tus yam ntxwv nyob hauv peb. Vim li ntawd, peb muaj cai ntawm peb tug kheej, tiamsis yuav muaj nqis thaum uas peb ua txhua yam mus raws li Vajtswv siab nyiam. Thaum uas peb ua txhua yam mus li peb lub siab xav, tsis txhawj xeeb txog Vajtswv tus dej siab, thaum ntawd peb tsuas uas qhev rau peb lub siab ntshaw nkaus xwb. Thov kom peb nco ntsoov tias peb txojsia muaj nyob yog nyob ntawm Vajtswv txhais tes, thiab txojkev cawmdim uas peb txais tau raug yuav los ntawm Yexus cov ntshav. Peb yog Vajtswv tug. Peb kev ua neej thiab lub homphiaj yog los ntawm Vajtswv los. Txhua txhua tes haujlwm peb txiav txim siab ua yuav tsum haum Vajtswv siab thiab tsimnyog rau tes haujlwm uas Vajtswv twb muab cob rau peb lawm. Vim li ntawd, yog tias peb tsis kawm Vajtswv Txojlus thiab ua lub neej nrog Vajluskub txhua hnub mas peb yuav kov tsis yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig.

Koj puas fij koj lub neej tiag thiab tuav rawv rab ntaj uas yog Vajtswv Txojlus los mus ua kom tiav li qhov uas Vajtswv hu koj lawm tau?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub ua lub neej mus li kuv niaj hnub taij thov: “Peb Leej Txiv tus nyob saum ntuj ceebtsheej, thov kom sawv daws hwm koj lub npej, thov koj los kav neeg lub siab, thov koj pab kom peb ua tau raws li koj lub siab nyiam ib yam li cov uas nyob saum ntuj ua raws koj siab nyiam…”

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 41.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top