Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/02/2019

Cov Thawjtswj 13:1-5, 24-25
Tau Yug Los Rau Ib Lub Homphiaj

“thiab tom qab uas yug tau koj tus tub lawm, koj yuav tsum tsis txhob txiav nws cov plaubhau hlo rau qhov yuav muab nws fij ua ib tug Naxis rau Vajtswv txij hnub uas yug tau nws los. Nws yuav pib ua tes haujlwm uas pab tso cov Yixalayees kom dim ntawm cov Filitees txhais tes” (nqe 5).

Lus nug xav: Zaj xwm no hais txog leej twg yuav yug los? Tus metub thaum yug los yuav tau hu licas? Vim licas qhov uas tus metub no yug los yuav tseemceeb heev rau haiv neeg Yixalayees? Koj yog leej twg rau hauv lub ntiajteb no? Koj muaj nqis licas rau lub zej zos uas koj nyob?

Peb twb kawm txog Vajtswv tej cuab yeej uas txhua tus ntseeg yuav tsum muab los hnav thiaj yuav kov yeej thiab nres ruaj nrees rau hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig. Lub sijhawm no, peb yuav los kawm ib lub rooj kawm kom paub meej ib qhov zuj zus: qhov uas Xaxoos raug swb hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig yuav pab kom peb paub ua neej.

Zaj xwm no hais txog qhov uas Xaxoos los yug (nqe 24), tus uas yog haiv neeg Yixalayees ib tug thawjtswj tom qab Yausuas tiam. Yog saib mus raws li tib neeg saib mas Xaxoos yug los tsis yog cai nyoog. Xaxoos lub tebchaws raug haiv neeg Filitees tuaj caij tsuj rau lub sijhawm 40 xyoo, nws haiv neeg txojkev ntseeg lub sijhawm no tsuag hevv zuj zus lawm (Nqe 1). Vajtswv npaj ib lub homphiaj los pab rau qhov kev tsaus ntuj ntawm haiv neeg Yixalayees no los ntawm qhov uas cia Xaxoos los yug.

Xaxoos yog qhov koob hmoov pub los ntawm Vajtswv los, vim nws niam thiab nws txiv yeej ib txwm xeeb tsis taus tub ( Nqe 2-3). Vajtswv tau muaj homphiaj rau Xaxoos lub neej txij li thaum uas Xaxoos tsis tau yug los. Vajtswv cia Xaxoos los yug rau hauv ib lub cuab yig uas hwm Vajtswv (nqe 6-23), ua tib zoo tu nws thaum uas nws tseem nyob hauv niam plab (Nqe 4), thiab nws tau hu ua Naxis rau Vajtswv (nqe 5). “Naxis” txhais tias raug cais tawm tshwj xeeb rau Vajtswv (Teev Npe 6:2). Vajtswv yog tus uas pub txoj sia tshwj xeeb rau Xaxoos thiab kuj cais nws tshwj xeeb pub rau Vajtswv, kom nws yuav dhau los ua ib qhov kev zoo siab rau nws lub cuab yig, thiab yog tus uas pab cawm haiv neeg Yixalayees (Nqe 5). Paub meej txog peb lub homphiaj hauv peb lub neej yog lub hauv puas uas yuav pab kom peb nres ruaj khov rau hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig.

Puas muaj tej zaum peb tig rov los nug peb tus kheej tias kuv yog leej twg rau hauv lub ntiajteb no? Kuv yog leej twg, yog ib tug kws qhia ntawv, yog ib leej txiv, yog tug nplua nuj… Muaj ntau lo lus teb heev rau lo lus nug no, los thov kom peb txhob hnav qab tias peb yog ib tug ntseeg Yexus Khetos. Tswv Yexus txaus siab tuag saum tus ntoo khaublig, Nws cov ntshav ntws los mus ntxuav peb txojkev txhaum, pub rau peb muaj txojsia ib txhis, thiab qhov uas Nws cawm peb los Nws kuj muaj homphiaj rau peb zoo kawg. Xibhwb Povlauj haistias, Vim Tswv Yexus twb cawm nws lawm mas nws yuav siv zog ntsos nrog Yexus mus kom txog tom hauv ntej (Filipis 3:12-14).

Kuj ib yam li qhov uas Xaxoos los yug, lub neej ntawm sab ntsujplig uas peb muaj yog Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb rau peb xwb. Dhau los ntawm txojkev cawmdim uas peb txais tau, Vajtswv kuj yuav foom koob hmoov rau peb lub tsev neeg thiab lub tebchaws uas peb nyob no. Vim Nws cawm peb los yog los ua lub hauv paus ntawm txojkev zoo siab, cia siab, thiab tshwj xeeb yog coj Txojmoo Zoo mus rau peb lub tsev neeg, peb tej txheeb ze, thiab peb lub tebchaws.

Koj xav tias koj tau yug los nrog lub homphiaj dabtsi? Vajtswv cawm koj cia ua dabtsi?

Vajtswv kuv thov ua Koj tsaug rau koj txojkev cawmdim uas koj muab pub rau kuv. Thov koj pab kom kuv nco tsoov txog koj lub homphiaj uas koj cia kuv los nyob rau hauv kuv lub tsev neeg, kuv chav kawm ntawv, kuv chav ua haujlwm, thiab rau hauv lub zog, lub tebchaws uas kuv tab tom ua neej nyob kom kuv npaj txhij yuav mus rau hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 40.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top