Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/02/2019

Ntawv Nkauj 116:15-19
Kev Cog Lus Ntawm Tus Neeg Dawbhuv

“Kuv yuav coj cawv txiv hmab tuaj fij rau tus Tswv, ua nws tsaug rau qhov nws cawm kuv dim. Hnub uas Vajtswv haivneeg tuaj txoos ua ke” (Nqe 13-14).

Lo lus nug xav: Vim qhov uas Vajtswv pab cawm nws lawm nws cog lus rau Vajtswv tej yam dabtsi? Vim licas tus sau Phau Nkauj no yuav hais txog kev tuag ntawm cov neeg dawb huv thiab nws lees tias nws yog ib tug tub txib? Koj tau cog lus li cas rau Vajtswv thiab ua tiav tej uas koj cog lus li cas lawm?

Peb yuav pom tus sau Phau Nkauj no niaj hnub taij thov kev pab ntawm Vajtswv thiab cog lus rau Vajtswv tias nws yuav muab khoom fij pub rau Vajtswv (Nqe 17), yog tej khoom ua tsaug uas tau muab fij los ntawm lub siab dawb paug los nco Vajtswv txojkev pab cawm thiab Nws txoj koob hmoov. Nyob hauv Vajluskub Qub, muaj ntau zaug heev Vajtswv qhia Nws haiv neeg muab khoom fij ua tsaug, thiab Vajtswv kuj cog lus tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau cov neeg uas nco Vajtswv tshav ntuj (Khiavdim 20:24; Levi Kevcai 6:12; 7:11, v.v….).

Tus sau kuj haistias: thaum tus Tswv cov neeg uas muab siab npuab Nws ib tug tuag mas ua rau Nws mob siab kawg li (Nqe 15). Tus neeg uas muab siab npuab Nws hauv nqe no yog hais txog tus neeg uas niaj hnub Pehawm thiab ua lub neej mus raws li Vajtswv txojkev cai mus txog thaum uas nws tas sim neej hauv lub ntiajteb no. Muaj coob heev cov neeg uas raws Yexus qab txog tog ib yam li Yudas Ixa-ka-li-us. Nws tso siab thiab ntseeg siab rau ntawm Yexus yuam kev lawm, tsis ntseeg Yexus tiag, thaum kawg nws tsis tau nrog Yexus nyob saum ntuj ceebtsheej mus ib txhis. Ntawm no kuj yog qhov uas tus sau Phau Nkauj xav hais txog, nws txiav txim siab txais yuav Vajtswv txojkev cawmdim, nyob hauv nws txojkev hlub thiab txojkev tsom kwm, ncaj ncees rau txojkev ntseeg mus txog hnub kawg.

Tus sau Phau Nkauj no hais tias nws yog Vajtswv ib tug “tub txib” ib tug tub txib tsis muaj cai txiav txim siab ntawm nws tus kheej. Nws txojsia thiab txhua yam nws muaj puav leej yog tus tswv tug huvsi. Lawv ua neej nyob yog ua kom haum tus tswv siab, thiab niaj hnub xav saib yuav ua licas kom muaj nqis rau tus tswv. Tus sau Phau Nkauj no xav haistias, Vajtswv yog tus Tswv ntawm nws lub neej. Nws yuav vam khom rau ntawm Vajtswv thiab ua mus raws li Vajtswv siab nyiam.

Nyob hauv nqe 18-19, nws cog lus tias nws yuav ua tiav mus raws li txhua yam uas nws tau cog lus lawm rau tus Tswv ntawm tej pejxeem xub ntiag. Qhov no txhais tau tias nws qhia tshwm nws txojkev ntseeg rau lwm tus pom, txaus siab ua mus li Vajtswv hu nws, nco Vajtswv tshav ntuj, muab khoom fij ua Vajtswv tsaug, thiab nws ua quav zoo rau tej pejxeem xyaum nws thiaj yuav coj tau tej pejxeem mus rau hauv kev pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv tes haujlwm kom haum Vajtswv siab.

Thaum uas hais txog cov neeg ncaj ncees rau Vajtswv, lawv raug tua tuag licas tsis tseemceeb, tiamsis qhov tseemceeb saib lawv ua neej licas xwb. Txais yuav txojkev cawmdim, kev tiv thaiv, tsom kwm, saib xyuas… uas loj tshaj plaws ntawm Vajtswv, peb puas tab tom qhia tshwm kev ua tsaug los ntawm tej khoom fij ciaj sia kom dawbhuv pub rau Vajtswv, thiab tas siab ua kom tiav txhua yam tau cog lus rau Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv Txojlus uas hnub no peb kawm ua ke, koj txiav txim siab fij yam dab tsi pub rau Vajtswv los qhia txog koj kev nco Nws txiaj ntsig?

Vajtswv tus uas muaj siab hlub! Koj txoj kevhlub thiab kev cawmdim rau kuv loj heev kawg li. Thov koj pab koj kuv nco ntsoov tej lus kuv cog tseg rau koj mus tas kuv sim neej. Thov koj lees yuav kuv los ua koj ib tug tub qhe, tub txib kom kuv muaj feem los koom tes nrog lub luag haujlwm rau hauv lub ntiajteb no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top